Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel, 20. února 2013

Diskuse o budoucnosti Evropy: Místopředsedkyně Komise Viviane Redingová se setká s občany portugalského města Coimbra

Diskuse o budoucnosti Evropy se rozbíhá – Evropská komise se obrací přímo na občany z různých evropských měst, aby se seznámila s jejich názory. Dne 22. února 2013 se místopředsedkyně Komise Viviane Redingová vydá do portugalského města Coimbra, kde bude diskutovat s více než 200 obyvateli o jejich představách o budoucnosti Evropy. Diskuse s občany probíhají v době, kdy Komise zpracovává návrh na změnu smlouvy, kterou by v budoucnu docílila vytvoření silnější Evropské unie. Závěry, které z diskusí vyplynou, budou shrnuty ve zprávě o občanství EU za rok 2013.

Následující měsíce a roky tak budou pro budoucí orientaci Evropské unie rozhodující. Od projevu o stavu Unie, který přednesl předseda Komise José Manuel Barroso vloni v září (SPEECH/12/596), nabrala diskuse plné obrátky: Na konci minulého roku představila Komise Plán na vytvoření prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unie (viz IP/12/1272), po němž následovala zpráva čtyř předsedů, tj. předsedy Rady, Komise, Euroskupiny a Evropské centrální banky. Komise chce svůj návrh na politickou unii představit ještě před volbami do Evropského parlamentu v roce 2014.

„Nabízíme občanům Portugalska jedinečnou příležitost sdělit evropským politikům přímo, jaké mají obavy a představy o budoucnosti Evropské unie a o budoucnosti Portugalska v rámci této Unie. Je to nový způsob tvorby politiky: Zapojit občany ještě před tím, než padne politické rozhodnutí, které bude mít přímý vliv na jejich každodenní život“, uvedla místopředsedkyně Komise Viviane Redingová. „Náročný politický program nelze prosazovat bez demokratické legitimity. Budu v Portugalsku naslouchat názorům občanů na to, jak se poučit z chyb a co dělat v budoucnu lépe. Tento otevřený dialog má ještě větší význam právě v zemi, jako je Portugalsko, kde musí občané přinášet obrovské oběti k zajištění toho, aby budoucí generace nemusely platit za chyby generací minulých. Vnitrostátní reformy přinášejí ovoce a ráda vidím, že v celé Evropě vzrůstá optimismus. Stále však před námi stojí výzvy, které je nutné vyřešit, a proto nesmíme usnout na vavřínech. Komise další reformní úsilí v Portugalsku podpoří. Do Portugalska jsme například vyslali odborníky z našeho právního oddělení, kteří mají tamějším orgánům pomoci při realizaci náročné reformy soudnictví, díky níž se zvýší důvěra investorů, což bude mít příznivý vliv na podnikatelské prostředí.“

Evropská komise zahájila v lednu Evropský rok občanů (IP/13/2), který je věnován občanům a jejich právům. V roce 2013 si připomeneme dvacet let od chvíle, co bylo občanství EU zavedeno Maastrichtskou smlouvou z roku 1993. Zároveň nás příští rok čekají volby do Evropského parlamentu. Členové Komise se budou během tohoto roku setkávat s občany v celé EU, aby vyslechli jejich očekávání do budoucnosti. Půjde o tzv. občanské dialogy, které se budou konat například na radnicích evropských měst.

Nadcházející debata se uskuteční v historické budově univerzity „Universidade de Coimbra“, jedné z nejstarších a nejprestižnějších vysokých škol v Evropě. Místopředsedkyně Redingová vystoupí ve věhlasné univerzitní aule „Sala Grande dos Actos“ (Sala dos Capelos), která je tradičně vyhrazena pouze slavnostním akademickým ceremoniálům.

Hlavními tématy diskuse, kterou místopředsedkyně Viviane Redingová s občany povede, budou ekonomická krize a její dopad na běžný život občanů, práva občanů EU a budoucnost Unie. Diskuse se rovněž zúčastní portugalští poslanci Evropského parlamentu Regina Bastosová a Vital Moreira, jakož i poslanec lucemburského parlamentu Félix Braz. K dispozici bude obrazové spojení s lucemburským městem Esch-sur-Alzette, partnerským městem portugalské Coimbry, v němž žije významná portugalská menšina. Účastníky diskuse v Coimbře přivítá starostka Esch-sur-Alzette Lydia Mutschová.

Diskusi bude možné sledovat v přímém přenosu pomocí web streamingu. Občané z celé Evropy se jí rovněž mohou zúčastnit prostřednictvím sítě Twitter (hashtags: #DCCoimbra nebo #EUDeb8).

Souvislosti

V čem spočívá dialog s občany?

Po dvaceti letech od zavedení občanství EU lze vidět značný pokrok: Podle nedávno zveřejněného průzkumu EU se „evropským občanem“ cítí být 63 % obyvatelstva (v Portugalsku jde o 59 %).

Práva, která z občanství EU vyplývají, lidé v celé EU denně využívají. Jsou například lépe právně chráněni při přeshraničních nákupech, díky Evropskému průkazu zdravotního pojištění mají zajištěnou zdravotní péči v jiných členských státech EU a evropské právní předpisy jim přinesly snížení sazeb za roaming. Někteří lidé však o existenci těchto práv stále nevědí. Uváděný průzkum EU ukázal, že pouze asi třetina občanů Unie (36 %) má pocit, že je o právech, která jako občané EU mají, dostatečně informována (v Portugalsku jde o 32 %).

Komise proto vyhlásila rok 2013 Evropským rokem občanů, během kterého se bude občanům a jejich právům věnovat zvláštní pozornost. Úkol je dvojí: Jednak vysvětlovat, co znamená být občanem EU a jaká práva jsou s tím spojena.

A jednat naslouchat. V průběhu celého roku místopředsedkyně Viviane Redingová a další komisaři spojí síly s politiky na celostátní a místní úrovni a budou v celé Evropě pořádat diskuse s občany. Budou jim naslouchat a odpovídat na otázky.

Evropští politici se zapojí do přímé diskuse s občany, v níž budou moci lidé vyjádřit, co si přejí, jak vnímají svá práva a jakým směrem by chtěli, aby se Unie ubírala v příštích deseti letech. Evropští občané musí mít možnost vyjádřit své obavy a připravit se na příští volby.

Místopředsedkyně Redingová již uspořádala takové diskuse ve španělském Cádizu s jeho starostkou Theófilou Martínez Saízovou a poslankyní Evropského parlamentu Teresou Jimenez-Becerrilovou, dále v rakouském Štýrském Hradci s rakouským vicekancléřem Michaelem Spindeleggerem, v Berlíně se sociálnědemokratickou poslankyní Evropského parlamentu Dagmar Roth-Behrendtovou a rovněž v irském Dublinu s irskou ministryní pro evropské záležitosti Lucindou Creightonovou. Evropský komisař László Andor uspořádal diskusi v italské Neapoli a komisařka Cecilia Malmströmová se zúčastnila občanského dialogu ve švédském Göteborgu a bude přítomna diskusi i 21. února v italském Turíně. V průběhu roku 2013 se bude po celé Evropské unii konat celá řada dalších dialogů. Do diskuse s občany z nejrůznějších sociálních skupin se zapojí evropští, vnitrostátní i místní politici. Přehled všech diskusí je k dispozici na internetové stránce: http://ec.europa.eu/european-debate/index_cs.htm.

Proč právě nyní?

Protože Evropa se ocitla na rozcestí. O budoucnosti Evropy se hodně mluví. Zaznívá řada názorů o směřování k politické unii ve formě federace národních států nebo spojených států evropských. Komise považuje za nezbytné, aby evropští občané mohli do této diskuse zasáhnout – předtím, než proběhnou volby do Evropského parlamentu v roce 2014 nebo než bude podán návrh na změnu zakládajících smluv.

Více než polovina Evropanů (68 %) si myslí, že jejich názor nikoho v Evropě nezajímá. A to se musí změnit.

Jedné z největších veřejných on-line konzultací o právech občanů a budoucnosti Evropské unie se zúčastnilo na 12 000 občanů (IP/12/461). Na dotaz, jak by vlastními slovy popsali svou vizi směřování EU v blízké budoucnosti a její podobu v roce 2020, jedna třetina účastníků (31 %) odpověděla, že předpokládají vznik politické unie (viz příloha).

Místopředsedkyně Redingová dodává:Náš společný evropský dům musíme budovat společně s občany, a ne ho postavit a pak se jich teprve ptát, jestli v něm chtějí žít. Při budování silnější a politicky semknutější Unie se bez přímé účasti občanů neobejdeme. Evropští občané musí mít možnost vyjádřit své obavy a připravit se na příští volby do Evropského parlamentu.

Jaké budou mít dialogy vyústění?

Jedním z hlavních cílů dialogů je připravit půdu pro volby do Evropského parlamentu v roce 2014.

Zpětná vazba od občanů, kterou se podaří během dialogů získat, bude pro Komisi vodítkem při zpracování plánů budoucí reformy EU. Komise již 29. listopadu 2012 nastínila svůj plán vytvoření plné hospodářské, měnové a rozpočtové unie a předsedové Evropské rady, Evropské komise, Euroskupiny a Evropské centrální banky k tomu 5. prosince 2012 vydali společnou zprávu. Komise a ostatní orgány nyní sestavují plán vytvoření politické unie. Občané musí mít možnost se v diskusi k budoucnosti Evropské unie vyjádřit a dialogy jsou jedním ze způsobů, jak jim tuto možnost dát.

Evropská komise mezitím rovněž usiluje o odstranění překážek, na které si občané často stěžují. Zpráva o občanství z roku 2010 (viz IP/10/1390 a MEMO/10/525) navrhuje 25 konkrétních opatření k odstranění přetrvávajících překážek, jež evropským občanů brání v plném využívání práva volného pohybu v EU. Jedním z nich je zvýšit informovanost občanů o statusu občana EU, o souvisejících právech a o tom, co tato práva v běžném životě znamenají.

V průběhu Evropského roku občanů zveřejní Komise v týdnu kolem 9. května 2013 druhou zprávu o občanství EU, která provede bilanci 25 opatření stanovených v roce 2010 a nastíní 12 nových konkrétních kroků, jež budou řešit zbývající problémy, s nimiž se občané EU stále potýkají. Otázky vznesené během veřejné on-line konzultace a v průběhu dialogů budou do této zprávy zahrnuty a budou pro Komisi vodítkem při dalším utváření politiky občanství.

Více informací

Další informace o dialogu ve městě Coimbra:

http://www.dialogo-cidadaos.pt/

https://www.facebook.com/DialogoCidadaos?fref=ts

Diskuse s občany o budoucnosti Evropy:

http://ec.europa.eu/european-debate/index_cs.htm

Evropský rok občanů:

http://europa.eu/citizens-2013/cs/home

Evropané mají co říci – výsledky konzultace o právech občanů EU:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_en.pdf

Internetové stránky místopředsedkyně Komise a evropské komisařky pro spravedlnost Viviane Redingové:

http://ec.europa.eu/reding

Místopředsedkyně Komise na Twitteru: @VivianeRedingEU

Kontaktní osoby:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

PŘÍLOHA

1. EU je vnímána jako nejpovolanější k přijímání protikrizových opatření

2. Většina občanů se cítí „evropskými občany“ a dobře znají pojem „občanství EU“

3. Informovanost občanů EU o jejich právech

4. Jak by si občané EU přáli, aby se EU v blízké budoucnosti vyvíjela a vypadala v roce 2020:

Zdroj: http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_en.pdf


Side Bar