Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 20. december 2013

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie Redingovej a komisára Barniera k dohode trialógu o trestnoprávnych sankciách za zneužívanie trhu

Európska komisia dnes uvítala politickú dohodu o návrhu smernice o trestnoprávnych sankciách za zneužívanie trhu, ktorý vypracovala Komisia (IP/11/1218). Dohoda nasleduje po štyroch zasadnutiach takzvaného trialógu medzi Komisiou a obidvoma spoluzákonodarcami (Európskym parlamentom a Radou ministrov). Tento významný posun vpred, ktorý dnes schválili členské štáty, znamená, že Európa je odhodlaná prijať všetky potrebné opatrenia v boji proti obchodovaniu s využitím dôverných informácií a zneužívaniu trhu na finančných trhoch. Členské štáty budú musieť zabezpečiť, aby takéto správanie, vrátane manipulácie s referenčnými hodnotami, bolo trestným činom, na ktorý by sa uplatňovali účinné sankcie všade v Európe. Politická dohoda má byť potvrdená na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu, ktoré je naplánované na január 2014.

„Zneužívanie trhu je veľkým problémom, ktorý oslabuje dôveru v náš finančný systém, a je potrebné, aby sme mu priamo čelili. To znamená, že je potrebné odstrániť v právnych predpisoch medzery, ktoré môžu zneužívať podvodníci na finančnom trhu. Trestné právo je silný odstrašujúci nástroj, a po dnešnej prelomovej dohode budú tí, ktorí sú vinní zo zneužívania trhu, čeliť plnej sile trestného práva všade v Únii,“ uviedla Viviane Redingová, podpredsedníčka Komisie a komisárka EÚ pre spravodlivosť. „Dúfam, že čoskoro dokončíme všetky detaily, aby sa tento návrh mohol čím skôr stať právne záväzným. EÚ uplatňuje politiku nulovej tolerancie, pokiaľ ide o zneužívanie trhu a manipulovanie s úrokovými mierami. Musíme chrániť integritu našich trhov, ako aj peniaze našich občanov.“

Komisár pre vnútorný trh a služby Michel Barnier vyhlásil: „Toto je skvelá správa pre investorov a nevítaný vianočný darček pre finančných podvodníkov. Páchateľom vinným zo zneužívania trhu bude konečne hroziť väzenie v celej Európskej únii. Spolu s našim nariadením o zneužívaní trhu EÚ významne posilnila právomoci členských štátov, pokiaľ ide o odhaľovanie a prísne trestanie obchodovania s využitím dôverných informácií a manipulácie s trhom. Najmä tým, ktorí manipulujú s referenčnými hodnotami, akou je napríklad EURIBOR, bude v budúcnosti hroziť veľká pokuta alebo väzenie. Chcel by som oceniť snahu Európskeho parlamentu o zlepšenie nášho návrhu stanovením podmienok výkonu rozsudku odňatia slobody. Takisto by som sa rád poďakoval Európskemu parlamentu, najmä spravodajkyni Arlene McCarthyovej, ako aj litovskému predsedníctvu, za ich vynikajúcu prácu pri vypracovávaní tejto dohody.“

Dnešná dohoda znamená, že:

vzniknú spoločné definície EÚ pre trestné činy zneužívania trhu, ako je obchodovanie s využitím dôverných informácií, neoprávnené sprístupnenie informácií a manipulácia s trhom,

vznikne spoločný súbor trestnoprávnych sankcií vrátane pokút a odňatia slobody na štyri roky za obchodovanie s využitím dôverných informácií a manipuláciu s trhom a odňatia slobody na dva roky za neoprávnené sprístupnenie dôverných informácií,

právnické osoby (spoločnosti) budú niesť zodpovednosť za zneužívanie trhu,

členské štáty musia stanoviť súdnu právomoc pre tieto trestné činy v prípade, že sa vyskytnú v členskom štáte alebo ak je páchateľ štátnym príslušníkom,

členské štáty musia zabezpečiť, aby súdne orgány a orgány presadzovania práva, ktoré sa zaoberajú týmito zložitými prípadmi, boli dostatočne odborne pripravené.

Súvislosti

Investori, ktorí využívajú dôverné informácie a manipulujú s trhmi tým, že šíria nepravdivé alebo zavádzajúce informácie, sa v súčasnosti môžu vyhnúť sankciám vďaka rozdielom v právnej úprave 28 členských štátov EÚ. Príslušným orgánom niektorých krajín chýbajú účinné sankčné právomoci a v iných v prípade obchodovania s využitím dôverných informácií a manipulácie s trhom nemožno uložiť trestnoprávne sankcie. Účinné sankcie môžu mať silný odradzujúci účinok a môžu posilniť integritu finančných trhov EÚ.

Európska komisia preto 20. septembra 2011 navrhla pravidlá pre celú EÚ, ktorými sa zaistili minimálne trestnoprávne sankcie za obchodovanie s využitím dôverných informácií a manipuláciu s trhom (IP/11/1218). Komisia v júli 2012 predložila zmeny svojho pôvodného návrhu s cieľom jasne zakázať manipuláciu s referenčnými hodnotami vrátane sadzieb EURIBOR a LIBOR a postaviť takúto manipuláciu do roviny trestného činu (IP/12/846).

Komisia tým, že navrhuje tieto pravidlá, po prvýkrát využíva nové právomoci na základe Lisabonskej zmluvy, aby presadila politiku EÚ prostredníctvom trestnoprávnych sankcií. V návrhu smernice sa od členských štátov požaduje, aby prijali potrebné opatrenia s cieľom zaistiť, že trestné činy obchodovania s využitím dôverných informácií a manipulácie s trhom budú predmetom trestnoprávnych sankcií. Od členských štátov sa bude takisto požadovať, aby ukladali trestnoprávne sankcie za nabádanie na zneužívanie trhu a jeho napomáhanie, ako aj za pokus o spáchanie takýchto trestných činov. Smernica dopĺňa samostatný návrh nariadenia o zneužívaní trhu, ktorý schválil Európsky parlament 10. septembra 2013 (MEMO/13/774) a ktorým sa zlepšuje existujúci legislatívny rámec EÚ a posilňujú sa administratívne sankcie.

Ďalšie informácie

Európska komisia – zneužívanie trhu

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/abuse/index_en.htm

Európska komisia – politika v oblasti trestného práva:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-law-policy

Domovská stránka podpredsedníčky Komisie a komisárky EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingovej:

http://ec.europa.eu/reding

Domovská stránka komisára EÚ pre vnútorný trh a služby Michela Barniera:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/index_en.htm

Sledujte podpredsedníčku Komisie na Twitteri: @VivianeRedingEU

Sledujte tému spravodlivosť EÚ na Twitteri: @EU_Justice

Sledujte komisára Barniera na Twitteri: @MichelBarnierEU

Sledujte tému vnútorný trh EÚ na Twitteri: @EU_Markt

Kontaktné osoby:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Mina Andreeva (+ 32 2 299 13 82)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar