Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 20 grudnia 2013 r.

Oświadczenie wiceprzewodniczącej V. Reding i komisarza M. Barniera w sprawie trójstronnego porozumienia dotyczącego sankcji karnych za nadużycia na rynku

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje zawarte dziś porozumienie polityczne w sprawie wniosku Komisji dotyczącego dyrektywy w sprawie sankcji karnych za nadużycia na rynku (IP/11/1218). Osiągnięto je dzięki czterem spotkaniom trójstronnym pomiędzy Komisją a dwoma współprawodawcami – Parlamentem Europejskim i Radą Ministrów. Przełomowe porozumienie, zatwierdzone dziś przez państwa członkowskie, dowodzi, że Europa jest zdecydowana podjąć wszelkie działania konieczne do zwalczania zjawiska wykorzystywania informacji poufnych oraz nadużyć na rynkach finansowych. Państwa członkowskie będą zobowiązane traktować tego rodzaju postępowanie, w tym manipulowanie stopami referencyjnymi, jako przestępstwa podlegające skutecznym sankcjom w całej Europie. Osiągnięte porozumienie polityczne ma zostać potwierdzone na plenarnym posiedzeniu Parlamentu Europejskiego, planowanym na styczeń 2014 r.

„Nadużycia na rynku poważnie naruszają zaufanie do naszego systemu finansowego. Musimy zdecydowanie się im przeciwstawić poprzez likwidację luk w prawie, wykorzystywanych przez osoby manipulujące rynkiem finansowym. Prawo karne jest silnym środkiem odstraszającym – a dzisiejsze przełomowe porozumienie oznacza, że osoby winne nadużyć na rynku będą we wszystkich państwach Unii ścigane z całą surowością prawa karnego” – powiedziała wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Viviane Reding, komisarz do spraw sprawiedliwości. „Mam nadzieję, że teraz szybko dopracujemy wszelkie szczegóły i już niebawem wniosek zostanie przyjęty jako obowiązujący akt prawny. Wobec nadużyć na rynku i manipulowania stopami procentowymi UE stosuje zasadę zero tolerancji. Musimy chronić integralność naszych rynków i pieniądze naszych obywateli”.

Komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług Michel Barnier powiedział: „To wspaniała wiadomość dla inwestorów. Za to przestępcy w białych kołnierzykach pewnie nie ucieszą się z takiego prezentu na Gwiazdkę. Osoby uznane za winne nadużyć na rynku będą wreszcie musiały w całej Unii Europejskiej liczyć się z perspektywą więzienia. Dzięki dzisiejszemu porozumieniu oraz rozporządzeniu w sprawie nadużyć na rynku Unia Europejska znacznie zwiększa możliwości państw członkowskich w zakresie wykrywania i surowego karania manipulacji na rynku i wykorzystywania informacji poufnych. Wysokie grzywny lub kary więzienia będą grozić zwłaszcza osobom, które manipulują stawkami odniesienia, takimi jak EURIBOR. Chciałbym wyrazić uznanie dla Parlamentu Europejskiego za udoskonalenie naszego wniosku poprzez jednoznaczne określenie wymiaru kar pozbawienia wolności. Parlamentowi, a zwłaszcza pani poseł sprawozdawcy, Arlene McCarthy, należą się też podziękowania – podobnie jak prezydencji litewskiej – za podziwu godną pracę, która doprowadziła do dzisiejszego porozumienia”.

Co będzie oznaczać w praktyce dzisiejsze porozumienie?

W całej UE obowiązywać będą wspólne definicje przestępstw rynkowych takich jak wykorzystywanie informacji poufnych, nieuprawnione ujawnienie informacji oraz manipulacje na rynku.

Obowiązywać będą jednolite sankcje karne, w tym kary grzywny oraz więzienia – do czterech lat za wykorzystywanie informacji poufnych i manipulacje na rynku oraz do dwóch lat za nieuprawnione ujawnienie informacji poufnych.

Osoby prawne (przedsiębiorstwa) będą odpowiadać za nadużycia na rynku.

Państwa członkowskie będą zobowiązane do ustalenia jurysdykcji w odniesieniu do tych przestępstw, jeśli zostaną one popełnione na ich terytorium lub przez ich obywatela.

Państwa członkowskie powinny zapewnić swoim organom ścigania i organom sądowym, zajmującym się tymi złożonymi sprawami, odpowiednie wyszkolenie.

Kontekst

Inwestorzy, którzy wykorzystują informacje poufne i dokonują manipulacji na rynkach poprzez rozpowszechnianie fałszywych lub błędnych informacji, mogą obecnie uniknąć kar, wykorzystując różnice w prawie krajowym 28 państw członkowskich UE. W niektórych państwach władze nie mają skutecznych uprawnień do nakładania sankcji, w innych zaś brak jest sankcji karnych w odniesieniu do określonych przestępstw polegających na wykorzystywaniu informacji poufnych i manipulacjach na rynku. Skuteczne sankcje mogą jednak mieć silny efekt odstraszający i zwiększyć integralność rynków finansowych UE.

Dlatego też 20 września 2011 r. Komisja Europejska przestawiła wniosek dotyczący przyjęcia ogólnounijnych przepisów mających zagwarantować stosowanie minimalnych sankcji karnych za wykorzystywanie informacji poufnych i manipulacje na rynku (IP/11/1218). W lipcu 2012 r. Komisja przedstawiła poprawki do własnego pierwotnego wniosku. W myśl tych poprawek manipulowanie stopami referencyjnymi, w tym stopami LIBOR i EURIBOR, będzie wyraźnie zabronione i będzie stanowić przestępstwo (IP/12/846).

Przedstawiając wniosek, Komisja po raz pierwszy skorzystała z przyznanych jej na mocy traktatu lizbońskiego nowych uprawnień do egzekwowania polityki UE za pomocą sankcji karnych. Zgodnie z projektem dyrektywy państwa członkowskie będą zobowiązane do podjęcia niezbędnych środków w celu zapewnienia, że przestępstwa związane z wykorzystywaniem informacji poufnych i manipulacjami na rynku będą podlegać sankcjom karnym. Państwa członkowskie będą również zobowiązane do nakładania sankcji karnych za podżeganie do nadużyć rynkowych, pomoc i współudział w nich, jak również za usiłowanie popełnienia takich przestępstw. Dyrektywa stanowi uzupełnienie osobnego wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku, zatwierdzonego przez Parlament Europejski 10 września 2013 r. (MEMO/13/774), które udoskonala istniejące już ramy prawne UE i wzmacnia sankcje administracyjne.

Szczegółowe informacje

Komisja Europejska – strona dot. nadużyć na rynku:

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/abuse/index_en.htm

Komisja Europejska – polityka w zakresie prawa karnego:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-law-policy

Strona internetowa wiceprzewodniczącej Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości:

http://ec.europa.eu/reding

Strona internetowa Michela Barniera, komisarza UE ds. rynku wewnętrznego i usług:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/index_en.htm

Wiceprzewodnicząca Viviane Reding na Twitterze: @VivianeRedingEU

Polityka sprawiedliwości UE na Twitterze: @EU_Justice

Komisarz Michel Barnier na Twitterze: @MichelBarnierEU

Rynek wewnętrzny UE na Twitterze: @EU_Markt

Kontakt:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Mina Andreeva (+ 32 2 299 13 82)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar