Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 20 december 2013

Akkoord over sancties op marktmisbruik: verklaring van vicevoorzitter Reding en commissaris Barnier

De Europese Commissie is verheugd over het politieke akkoord dat vandaag is bereikt over haar voorstel voor een richtlijn inzake strafrechtelijke sancties op marktmisbruik (IP/11/1218). Dit akkoord is tot stand gekomen na vier bijeenkomsten tussen de Commissie en de twee medewetgevers (het Europees Parlement en de Raad van Ministers). Vandaag hebben de lidstaten zich voor deze doorbraak uitgesproken. Europa is bereid al het nodige te doen om handel met voorkennis en marktmisbruik op alle financiële markten te bestrijden. De lidstaten worden verplicht om dergelijk gedrag, waarvan ook het manipuleren van benchmarks deel uitmaakt, strafrechtelijk aan te pakken. In heel Europa moeten dan ook doeltreffende straffen worden vastgesteld. Het politieke akkoord zal naar verwachting door de plenaire vergadering van het Europees Parlement in januari 2014 worden bevestigd.

“Marktmisbruik is een groot probleem, dat het vertrouwen in ons financiële stelsel aantast. Het moet drastisch worden aangepakt. Lacunes in de regelgeving die door manipulatoren op de financiële markt kunnen worden uitgebuit, moeten worden weggewerkt. Het strafrecht heeft een krachtige afschrikkende werking. Dankzij de doorbraak van vandaag kan wie zich schuldig maakt aan marktmisbruik overal in de Unie strafrechtelijk worden aangepakt”, aldus vicevoorzitter Viviane Reding, EU-commissaris voor Justitie. “Ik hoop dat we snel de laatste puntjes op de i kunnen zetten, zodat dit voorstel zo spoedig mogelijk kracht van wet krijgt. De EU voert een nultolerantiebeleid tegenover marktmisbruik en geknoei met de koersen. We moeten de integriteit van onze markten bewaren en het geld van de burger beschermen.”

Commissaris Michel Barnier voor de Interne Markt: “Dit is goed nieuws voor investeerders en een ongewenst kerstcadeau voor witteboordencriminelen. Wie zich schuldig maakt aan marktmisbruik, kan uiteindelijk overal in de Europese Unie in de gevangenis terechtkomen. Hiermee en met de verordening inzake marktmisbruik heeft de EU de lidstaten veel meer middelen gegeven om handel met voorkennis en marktmanipulatie op te sporen en streng te bestraffen. Vooral wie benchmarks als Euribor manipuleert, ken in de toekomst hoge boetes en gevangenisstraf verwachten. Ik ban erg blij dat het Europees Parlement ons voorstel nog heeft verbeterd door er vaste vrijheidsstraffen in op te nemen. Ik wil ook mijn dank uitspreken aan het Europees Parlement, met name rapporteur Arlene McCarthy, en het Litouwse voorzitterschap. Zij hebben uitstekend werk verricht om dit akkoord tot stand te brengen."

Het akkoord van vandaag houdt het volgende in:

Er komen voor de hele EU geldende definities van marktmisbruik, zoals handel met voorkennis, onwettige openbaarmaking van informatie en marktmanipulatie.

Er komen gemeenschappelijke strafrechtelijke sancties, zoals boetes en vrijheidsstraffen van vier jaar voor handel met voorkennis en marktmanipulatie en twee jaar voor onwettige openbaarmaking van interne informatie.

Rechtspersonen (bedrijven) worden aansprakelijk voor marktmisbruik.

De lidstaten moeten hun rechtsmacht vestigen voor deze strafbare feiten als die op hun grondgebied plaatsvinden of als de dader een staatsburger is.

De lidstaten moeten ervoor zorgen dat justitie en politie voldoende zijn opgeleid om deze zeer complexe zaken te behandelen.

Achtergrond

Investeerders die met voorkennis handelen en markten manipuleren door valse of misleidende informatie te verspreiden, kunnen nu nog hun straf ontlopen door handig gebruik te maken van de verschillen tussen de wetgevingen van de 28 lidstaten van de EU. De autoriteiten hebben in sommige landen onvoldoende bevoegdheid om doeltreffende sancties op te leggen, terwijl in andere landen handel met voorkennis en marktmanipulatie niet strafrechtelijk kunnen worden aangepakt. Doeltreffende sancties kunnen een sterk afschrikkend effect hebben en daardoor de integriteit van de financiële markten van de EU versterken.

De Europese Commissie heeft daarom op 20 september 2011 voor de hele EU regels voorgesteld met strafrechtelijke minimumsancties op handel met voorkennis en marktmanipulatie (IP/11/1218). In juli 2012 heeft de Commissie haar oorspronkelijke voorstel gewijzigd. Door deze wijzigingen wordt het manipuleren van benchmarks zoals Libor en Euribor een strafbaar feit (IP/12/846).

Met het voorstel voor deze regels heeft de Europese Commissie voor het eerst gebruikgemaakt van de nieuwe bevoegdheden die het verdrag van Lissabon haar verleent voor handhaving van EU-beleid met strafrechtelijke sancties. De ontwerprichtlijn verplicht de lidstaten ertoe de nodige maatregelen te nemen om handel met voorkennis en marktmanipulatie strafrechtelijk te kunnen aanpakken. Ook moeten er strafrechtelijke sancties komen op uitlokking van, hulp bij en medeplichtigheid aan marktmisbruik en pogingen daartoe. De richtlijn is een aanvulling op een afzonderlijk voorstel voor een verordening inzake marktmisbruik, dat het Europees Parlement op 10 september 2013 heeft goedgekeurd MEMO/13/774). Dat voorstel verbetert het EU-rechtskader en voorziet in strengere bestuurlijke sancties.

Meer informatie

Europese Commissie — marktmisbruik:

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/abuse/

Europese Commissie — strafrechtbeleid:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-law-policy

Homepage van Justitiecommissaris en vicevoorzitter Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/reding

Homepage van EU-commissaris voor Interne Markt en Diensten Michel Barnier:

http://ec.europa.eu/barnier/

Volg commissaris Viviane Reding op Twitter: @VivianeRedingEU

Volg EU_Justice op Twitter: @EU_Justice

Volg commissaris Michel Barnier op Twitter: @MichelBarnierEU

Volg EU_Markt op Twitter: @EU_Markt

Contact:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Mina Andreeva (+ 32 2 299 13 82)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar