Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 20. decembrī

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieces Redingas un komisāra Barnjē paziņojums saistībā ar trialoga vienošanos par kriminālsankcijām tirgus ļaunprātīgas izmantošanas gadījumos

Eiropas Komisija atzinīgi vērtē šodien panākto politisko vienošanos par Komisijas priekšlikumu direktīvai par kriminālsankcijām tirgus ļaunprātīgas izmantošanas gadījumos (IP/11/1218). Vienošanās tika kaldināta četrās t.s. trialoga sanāksmēs starp Komisiju un abiem likumdevējiem (Eiropas Parlamentu un Ministru padomi). Gūtie panākumi, ko šodien apstiprināja dalībvalstis, liecina, ka Eiropa vēlas veikt visus vajadzīgos pasākumus, lai savos finanšu tirgos novērstu iekšējās informācijas un tirgus ļaunprātīgu izmantošanu. Dalībvalstīm būs jāgādā, lai šāda rīcība, tostarp manipulācijas ar kritērijiem, tiktu kvalificēta kā noziedzīgs nodarījums, par ko visā Eiropā ir paredzētas efektīvas sankcijas. Paredzēts, ka Eiropas Parlaments politisko vienošanos apstiprinās plenārsēdē 2014. gada janvārī.

“Tirgus ļaunprātīga izmantošana ir nozīmīga problēma, kas grauj uzticēšanos mūsu finanšu sistēmai, un mums tā ir jāizskauž. Tas nozīmē, ka mums ir jānovērš regulējuma nepilnības, ko finanšu tirgū var izmantot ļaunprāši. Kriminālsankcijām ir spēcīga atturoša ietekme, un, pateicoties šodien gūtajiem panākumiem, tās tiks pilnā mērā vērstas pret visiem tiem, kuri ir vainojami tirgus ļaunprātīgā izmantošanā, lai kur Eiropas Savienībā tie atrastos," sacīja Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece un ES tieslietu komisāre Viviāna Redinga. “Es ceru, ka nu mēs varam bez kavēšanās salikt punktus uz „i”, lai šis priekšlikums varētu pavisam drīz pārtapt tiesību aktā. ES piemēro absolūtas neiecietības politiku pret tirgus ļaunprātīgu izmantošanu un krāpšanos ar likmēm. Mums ir jāaizsargā mūsu tirgu neaizskaramība un mūsu iedzīvotāju līdzekļi.”

Par iekšējo tirgu un pakalpojumiem atbildīgais komisārs Mišels Barnjē sacīja: "Šīs ir lieliskas ziņas ieguldījumu veicējiem un negribēta Ziemassvētku dāvana ekonomisko noziegumu izdarītājiem. Beidzot visā Eiropas Savienībā likumpārkāpējiem, kuri ir atzīti par vainīgiem tirgus ļaunprātīgā izmantošanā, būs jāizcieš cietumsods. Ar šo tiesību aktu un regulu par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu ES ir ievērojami stiprinājusi dalībvalstu pilnvaras, lai atklātu iekšējās informācijas ļaunprātīgas izmantošanas un tirgus manipulāciju gadījumus un par tiem piespriestu bargus sodus. Lieli naudas sodi un cietumsodi nākotnē jo īpaši būs jāizcieš tiem, kuri veic manipulācijas ar tādiem kritērijiem kā, piemēram, EURIBOR. Es pateicos Eiropas Parlamentam par mūsu priekšlikuma uzlabošanu, nosakot konkrētus termiņus cietumsodiem. Bez tam vēlos pateikties Eiropas Parlamentam, jo īpaši ziņotājai Arlīnai Makārtijai (Arlene McCarthy), kā arī Lietuvas prezidentūrai par lielisko veikumu šīs vienošanās panākšanai."

Saskaņā ar šodienas vienošanos:

tiks noteiktas kopīgas ES definīcijas tirgus ļaunprātīgas izmantošanas nodarījumiem, piemēram, iekšējas informācijas ļaunprātīgai izmantošanai un nelikumīgai atklāšanai un tirgus manipulācijām;

pastāvēs vienots kriminālsankciju kopums, tostarp naudas sodi un četru gadu cietumsods par iekšējās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu vai tirgus manipulācijām un divu gadu cietumsods par iekšējās informācijas nelikumīgu atklāšanu;

par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu sauks pie atbildības juridiskas personas (uzņēmumus);

dalībvalstīm jānosaka jurisdikcija pār šādiem nodarījumiem, kas izdarīti attiecīgajā valstī vai ko izdarījis tās valstspiederīgais;

dalībvalstīm jānodrošina laba apmācība tiesu iestāžu un tiesībaizsardzības iestāžu darbiniekiem, kas strādā ar šīm ļoti sarežģītajām lietām.

Vispārīga informācija

Ieguldītāji, kas tirgojas ar iekšējo informāciju un veic tirgus manipulācijas, izplatot nepatiesu vai maldinošu informāciju, patlaban var izvairīties no sankcijām, izmantojot priekšrocības, ko rada atšķirības starp 28 ES dalībvalstu tiesību aktiem. Dažu valstu iestādēm nav reālu pilnvaru piemērot sankcijas, bet citās valstīs par iekšējās informācijas ļaunprātīgas izmantošanas un tirgus manipulāciju konkrētiem nodarījumiem nav paredzētas kriminālsankcijas. Efektīvām sankcijām var būt spēcīga atturoša ietekme, un tās var stiprināt ES finanšu tirgu integritāti.

Tāpēc Eiropas Komisija 2011. gada 20. septembrī ierosināja ES mēroga noteikumus, lai nodrošinātu minimālās kriminālsankcijas par iekšējās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu un tirgus manipulācijām (IP/11/1218). Komisija 2012. gada jūlijā nāca klajā ar sava sākotnējā priekšlikuma grozījumiem, lai skaidri aizliegtu manipulācijas ar kritērijiem, tostarp LIBOR un EURIBOR, un kvalificētu šādas manipulācijas kā noziedzīgu nodarījumu (IP/12/846).

Ierosinot šādu regulējumu, Komisija pirmo reizi izmanto jaunās pilnvaras saskaņā ar Lisabonas līgumu, lai ar kriminālsankciju palīdzību nodrošinātu ES politikas īstenošanu. Direktīvas projektā ir paredzēts, ka dalībvalstīm jāveic vajadzīgie pasākumi, lai nodrošinātu, ka noziedzīgiem nodarījumiem saistībā ar iekšējās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu un tirgus manipulācijām tiek piemērotas kriminālsankcijas. Dalībvalstīm turklāt būs jāpiemēro kriminālsankcijas par kūdīšanu, atbalstīšanu un līdzdalību tirgus ļaunprātīgā izmantošanā, kā arī par mēģinājumiem veikt šādus nodarījumus. Direktīva papildina atsevišķu priekšlikumu regulai par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu, ko Eiropas Parlaments apstiprināja 2013. gada 10. septembrī (MEMO/13/774) un kas uzlabo spēkā esošo ES tiesisko regulējumu un stiprina administratīvās sankcijas.

Papildu informācija

Eiropas Komisija – tirgus ļaunprātīga izmantošana:

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/abuse/index_en.htm

Eiropas Komisija – krimināltiesību politika:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-law-policy

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un ES tieslietu komisāres Viviānas Redingas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/reding

ES iekšējā tirgus un pakalpojumu komisāra Mišela Barnjē mājas lapa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/index_en.htm

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces Twitter konts: @VivianeRedingEU

Tieslietu ģenerāldirektorāta Twitter konts: @EU_Justice

Komisāra Barnjē Twitter konts: @MichelBarnierEU

Iekšējā tirgus ģenerāldirektorāta Twitter konts: @EU_Markt

Kontaktpersonas:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Mina Andreeva (+ 32 2 299 13 82)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar