Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 20. detsember 2013

Komisjoni asepresidendi Viviane Redingu ja voliniku Michel Barnier' avaldus kolmepoolse kokkuleppe kohta, millega kehtestatakse kriminaalkaristused turu kuritarvitamise eest

Euroopa Komisjon avaldas heameelt poliitilise kokkuleppe üle, mis saavutati täna komisjoni direktiivi ettepaneku suhtes. Direktiivi ettepanek käsitleb turu kuritarvitamise eest kehtestatavaid kriminaalkaristusi (IP/11/1218). Kokkuleppe on komisjoni ja kahe kaasseadusandja (Euroopa Parlament ja nõukogu) vahel toimunud nelja nn kolmepoolse kohtumise tulemus. Täna liikmesriikide poolt heaks kiidetud läbimurre näitab, et Euroopa on valmis võtma kõik vajalikud meetmed, et võidelda siseringitehingute ja turu kuritarvitamise vastu oma finantsturgudel. Liikmesriigid peavad tagama, et sellist käitumist, sealhulgas võrdlusindeksitega manipuleerimist, käsitatakse kriminaalkuriteona, mille eest määratakse kõikjal Euroopas tõhusad karistused. Euroopa Parlament kinnitab kõnealuse poliitilise kokkuleppe tõenäoliselt 2014. aasta jaanuaris toimuval täiskogu istungil.

„Turu kuritarvitamine vähendab märkimisväärselt usaldust Euroopa finantsturgude vastu ja selle probleemiga tuleb viivitamatult tegeleda. See tähendab selliste seaduselünkade kaotamist, mida manipuleerijad finantsturgudel enda kasuks pöörata saavad. Kriminaalõigusel on tugev hoiatav mõju. Tänase läbimurde tulemusena peavad need, kes on süüdi turu kuritarvitamises, kandma kriminaalseaduse alusel täielikku vastutust oma tegude eest kõikjal liidus," lausus komisjoni asepresident ja ELi õigusküsimuste volinik Viviane Reding. „Loodetavasti läheb viimaste kohanduste tegemine komisjoni ettepanekusse kiiresti, nii et see saab peatselt jõustuda. EL kohaldab turu kuritarvitamise ja intressiga manipuleerimise suhtes nulltolerantsi. Meil tuleb kaitsta Euroopa turgude terviklikkust ja kodanike raha."

Siseturu ja teenuste volinik Michel Barnier ütles: „See on suurepärane uudis investoritele ja ebameeldiv jõulukink valgekraedest kurjategijatele. Turu kuritarvitajad lõpetavad kõikjal Euroopas vanglas. Koos turu kuritarvitamist käsitleva määrusega on EL oluliselt suurendanud liikmesriikide pädevust tuvastada siseringitehinguid ja turuga manipuleerimist ning määrata nende eest ranged karistused. Eelkõige ootavad võrdlusindeksitega (näiteks Euriboriga) manipuleerijaid tulevikus ees suured trahvid või vanglakaristused. Tunnustan Euroopa Parlamenti, kes parandas komisjoni ettepanekut vanglakaristuste pikkuse kindlaksmääramisega. Samuti soovin tänada Euroopa Parlamenti, eelkõige raportööri Arlene McCarthy'd, ja eesistujariiki Leedut suurepärase töö eest kõnealuse kokkuleppe saavutamisel."

Tänane kokkulepe tähendab järgmist:

ELis võetakse kasutusele turu kuritarvitamisega seotud rikkumiste (näiteks siseringitehingute, teabe ebaseadusliku avaldamise ja turuga manipuleerimise) ühised määratlused;

kehtestatakse ühesugused kriminaalkaristused, näiteks trahvid ja nelja-aastane vanglakaristus siseringitehingute/turu kuritarvitamise eest ning kahe-aastane vanglakaristus siseteabe ebaseadusliku avaldamise eest;

juriidilisi isikuid (ettevõtteid) võetakse turu kuritarvitamise eest vastutusele;

liikmesriikidel tuleb kõnealuste kuritegude suhtes kehtestada kohtualluvus, kui need toimuvad asjaomase liikmesriigi territooriumil või kui õiguserikkuja on asjaomase liikmesriigi kodanik;

liikmesriikidel tuleb tagada, et neid väga keerukaid juhtumeid käsitlevatel kohtu- ja õiguskaitseasutustel on selleks hea ettevalmistus.

Taust

Investorid, kes kasutavad kauplemisel siseteavet ning levitavad turgudega manipuleerimiseks valeteavet või eksitavat teavet, saavad praegu karistustest kõrvale hoida, kasutades ära ELi 28 liikmesriigi seaduste erinevust. Mõnes riigis ei ole ametiasutustel piisavalt pädevust karistuste kohaldamiseks ning mõnes teises riigis ei ole jälle võimalik teatavate siseringitehingute tegemise ja turu kuritarvitamise eest kriminaalkaristusi kohaldada. Tõhusatel karistustel võib olla oluline hoiatav mõju ning see võib suurendada ELi finantsturgude terviklikkust.

Seepärast esitas Euroopa Komisjon 20. septembril 2011 ettepaneku kehtestada kogu ELis miinimumeeskirjad kriminaalkaristuste kehtestamiseks siseringitehingute tegemise ja turuga manipuleerimise eest (IP/11/1218). 2012. aasta juulis esitas komisjon parandused algse ettepaneku muutmiseks, millega keelatakse selgesõnaliselt võrdlusindeksitega, sealhulgas LIBORi ja EURIBORiga manipuleerimine ning tunnistatakse see kriminaalkuriteoks (IP/12/846).

Nende eeskirjade esitamisega kasutab komisjon esmakordselt Lissaboni lepingu kohast uut pädevust jõustada ELi poliitikat kriminaalkaristuste abil. Direktiivi eelnõu kohaselt on liikmesriikidel kohustus võtta vajalikke meetmeid tagamaks, et siseringitehingute ja turuga manipuleerimisega seotud kriminaalkuritegude puhul kohaldatakse kriminaalkaristusi. Ka on liikmesriikidel kohustus kehtestada kriminaalkaristusi turu kuritarvitamisega seotud süüteole kihutamise ja süüteole kaasaaitamise eest ning ka selliste süütegude toimepanemise katsete eest. Direktiiv täiendab turu kuritarvitamist käsitlevat eraldiseisvat määruse ettepanekut, mille kiitis heaks Euroopa Parlament 10. septembril 2013 (MEMO/13/774) ja millega parandatakse ELi kehtivat õigusraamistikku ja karmistatakse halduskaristusi.

Lisateave

Euroopa Komisjon – turu kuritarvitamine:

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/abuse/index_en.htm

Euroopa Komisjon – kriminaalõiguspoliitika:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-law-policy

Asepresidendi ja ELi õigusküsimuste voliniku Viviane Redingu koduleht:

http://ec.europa.eu/reding

ELi siseturu ja teenuste voliniku Michel Barnier’ koduleht:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/index_en.htm

Komisjoni asepresident Twitteris: @VivianeRedingEU

ELi õigusküsimuste peadirektoraat Twitteris: @EU_Justice

Komisjoni volinik Barnier Twitteris: @MichelBarnierEU

ELi siseturu peadirektoraat Twitteris: @EU_Markt

Kontaktisikud:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Mina Andreeva (+ 32 2 299 13 82)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar