Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 20. december 2013

Erklæring fra næstformand Viviane Reding og kommissær Michel Barnier om trepartsaftalen om strafferetlige sanktioner for markedsmisbrug

Europa-Kommissionen glæder sig over dagens politiske aftale om Kommissionens forslag til et direktiv om strafferetlige sanktioner for markedsmisbrug (IP/11/1218). Aftalen kom i hus efter fire såkaldte trepartsmøder mellem Kommissionen og de to medlovgivere (Europa-Parlamentet og Ministerrådet). Det gennembrud, som medlemsstaterne godkendte i dag, viser, at EU er villig til at træffe de nødvendige foranstaltninger til at modvirke insiderhandel og markedsmisbrug på finansmarkederne. Medlemslandene vil skulle sikre, at en sådan adfærd, herunder manipulation af benchmarks, udgør en strafbar handling, som kan straffes med effektive sanktioner overalt i Europa. Den politiske aftale skal bekræftes af Europa-Parlamentet på plenarmødet i januar 2014.

"Markedsmisbrug er et stort problem for tilliden til vores finansielle system, og vi er nødt til at tackle det direkte. Det betyder, at vi må lukke reguleringshuller, der kan udnyttes af manipulatorer på finansmarkederne. Strafferet er et virksomt middel, og efter dagens gennembrud vil de, der er skyldige i markedsmisbrug, få de fulde konsekvenser at mærke, uanset hvor de befinder sig i EU," sagde næstformand Viviane Reding, der er EU-kommissær for retlige anliggender. "Jeg håber, at vi nu hurtigt kan få de sidste detaljer på plads, så forslaget kan blive vedtaget. EU har en nul-tolerance-politik over for markedsmisbrug og kurssvindel. Vi er nødt til at beskytte vores markeder og borgernes penge."

Kommissær for det indre marked og tjenesteydelser Michel Barnier udtalte: "Dette er rigtig godt nyt for investorerne og en uvelkommen julegave til dem, der begår økonomisk kriminalitet. Lovovertrædere, der dømmes for markedsmisbrug, vil endelig kunne fængsles i hele EU. Med denne aftale og forordningen om markedsmisbrug har EU i høj grad styrket medlemslandenes beføjelser til at afsløre og straffe alvorlig insiderhandel og kursmanipulation. Navnlig folk, der manipulerer med benchmarks som f.eks. Euribor, får udsigt til store bøder eller fængselsstraf. Det glæder mig, at Europa-Parlamentet forbedrede vores forslag ved at fastsætte klare betingelser for fængselsstraf. Jeg vil også gerne takke Europa-Parlamentet, navnlig ordfører Arlene McCarthy, og det litauiske formandskab for deres fremragende arbejde med at få denne aftale i hus."

Dagens aftale betyder, at:

der vil være fælles EU-definitioner af markedsmisbrug som f.eks. insiderhandel, ulovlig videregivelse af viden og kursmanipulation

der vil være en række fælles strafferetlige sanktioner, herunder bøder og fængselsstraf på fire år for insiderhandel og kursmanipulation og på to år for uretmæssig videregivelse af intern viden

juridiske personer (selskaber) bliver holdt ansvarlige for markedsmisbrug

medlemslandene skal fastsætte, hvor kompetencen ligger for disse overtrædelser, hvis de finder sted i deres land, eller lovovertræderen er statsborger i landet

medlemslandene skal sikre, at rets- og ordensmyndigheder, der beskæftiger sig med disse meget komplekse sager, er veluddannede.

Baggrund

Investorer, der handler ud fra intern viden og manipulerer markederne ved at udbrede urigtige eller vildledende oplysninger, kan på nuværende tidspunkt slippe for sanktioner ved at udnytte forskellene i de 28 medlemslandes lovsystemer. Myndighederne i flere lande mangler effektive sanktionsbeføjelser, mens der i andre lande ikke findes strafferetlige sanktioner mod en række lovovertrædelser i forbindelse med insiderhandel og kursmanipulation. Effektive sanktioner kan have stor afskrækkende virkning og styrke integriteten af EU's finansmarkeder.

Derfor foreslog Europa-Kommissionen den 20. september 2011 regler for hele EU for at sikre en minimumsstrafferamme for insiderhandel og kursmanipulation (IP/11/1218). Kommissionen forelagde i juli 2012 ændringer af sit oprindelige forslag for klart at forbyde manipulation af benchmarks, herunder Libor og Euribor, og gøre sådan manipulation til en strafbar handling (IP/12/846).

Ved at foreslå disse regler anvender Kommissionen for første gang sine nye beføjelser ifølge Lissabontraktaten til at håndhæve EU's politikker ved hjælp af strafferetlige sanktioner. Ifølge det foreslåede direktiv skal medlemslandene træffe de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at der kan benyttes strafferetlige sanktioner mod lovovertrædelser i forbindelse med insiderhandel og kursmanipulation. Medlemslandene skal ligeledes pålægge strafferetlige sanktioner mod medvirken og tilskyndelse til markedsmisbrug samt forsøg på at begå sådanne lovovertrædelser. Direktivet supplerer et separat forslag til forordning om markedsmisbrug, der blev godkendt af Europa-Parlamentet den 10. september 2013 (MEMO/13/774). Forslaget forbedrer EU’s nuværende lovgivningsmæssige rammer og skærper de administrative sanktioner.

Yderligere oplysninger

Europa-Kommissionen - Markedsmisbrug

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/abuse/index_en.htm

Europa-Kommissionen – strafferetlig politik:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-law-policy

Hjemmeside for næstformand Viviane Reding, EU's kommissær for retlige anliggender:

http://ec.europa.eu/reding

Hjemmeside for EU's kommissær for det indre marked og tjenesteydelser, Michel Barnier:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

Følg Viviane Reding på Twitter: @VivianeRedingEU

Følg EU Justice på Twitter @EU_Justice

Følg Michel Barnier på Twitter @MichelBarnierEU

Følg EU's indre marked på Twitter @EU_Markt

Kontaktpersoner:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Mina Andreeva (+ 32 2 299 13 82)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar