Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 19. decembrī

Jauna ES balva bioloģiskās daudzveidības jomā

Eiropas Komisija paziņo par “Natura 2000” balvu, kas izveidota, lai izteiktu atzinību par izcilību un paraugpraksi attiecībā uz dabas aizsardzību Eiropā. Ja esat iesaistīts darbībās, kas saistītas ar “Natura 2000”, tā varētu būt jūsu iespēja izcelties. “Natura 2000” ir tādu Eiropas aizsargājamo teritoriju tīkls, kam raksturīga liela bioloģiskā daudzveidība. Šis tīkls aptver apmēram 20 % dzīvnieku un augu sugām bagātas ES teritorijas, piemēram, kalnu dižskābaržu mežus Čehijā, Polijas mitrāju bruņurupučus un delfīnus Spānijas piekrastēs. Šis tīkls ne tikai aizsargā dabu, bet arī nodrošina neskaitāmas sociālas un ekonomiskas priekšrocības.

Eiropieši ir pārliecināti, ka daba ir jāaizsargā, taču tikai nedaudzi ir informēti par “Natura 2000”. Nesenā Eirobarometra pētījumā tika konstatēts, ka deviņi no desmit Eiropas iedzīvotājiem dabisko dzīvotņu izzušanā un atsevišķu dzīvnieku un augu apdraudētībā un izmiršanā saskata nopietnu problēmu. Lielākā daļa iedzīvotāju uzskata, ka dabu ir svarīgi aizsargāt, lai novērstu vērtīgu sauszemes un jūras teritoriju iznīcināšanu (viņu procentuālā daļa dažādās dalībvalstīs variē no 99 % līdz 83 %). Bet tikai 27 % respondentu, kas piedalījās pētījumā, bija dzirdējuši par “Natura 2000”.

Šīs jaunās ikgadējās balvas mērķis ir kompensēt informācijas trūkumu sabiedrībā, iepazīstinot ar “Natura 2000” objektu daudzveidību un izsakot atzinību par izcilību visdažādākajās darbībās. Katru gadu tiks pasniegtas piecas balvas dažādās kategorijās, aptverot saziņu, aizsardzības pasākumus, sociāli ekonomiskus ieguvumus, interešu un priekšstatu saskaņošanu, tīklu izveidi un pārrobežu sadarbību.

Pieteikumus var iesniegt jebkura struktūra, kas tieši saistīta ar “Natura 2000” tīklu (valsts iestādes un pašvaldības, uzņēmumi, NVO, zemes īpašnieki, izglītības iestādes un privātpersonas). Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2014. gada 18. februāris. Plašāka informācija ir pieejama “Natura 2000” balvas tīmekļa vietnē.

Šī pirmā “Natura 2000” konkursa uzvarētājus paziņos 2014. gada maijā, un atzinība par viņu sasniegumiem tiks izteikta augsta līmeņa ceremonijā Briselē.

Vispārīga informācija

Natura 2000” ir centrālais elements ES dabas un bioloģiskās daudzveidības politikā. Šo ES mēroga dabas aizsardzības teritoriju tīklu izveidoja ar 1992. gada Dzīvotņu direktīvu. Tīkla mērķis ir pasargāt no izzušanas Eiropas visvērtīgākās un apdraudētākās sugas un dzīvotnes. Kaut arī šajā tīklā ietilpst dabas rezervāti, lielākā daļa šo teritoriju ir privātīpašums. Tiek akcentēti pasākumi, kas ļaus nodrošināt kā ekoloģiski, tā ekonomiski ilgtspējīgu apsaimniekošanu nākotnē.

Plašāka informācija

Eiropas Komisijas vides komisāra Janesa Potočnika tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/potocnik/index_en.htm

Vides ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnes

http://ec.europa.eu/environment/index_en.htm

Kontaktpersona:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)


Side Bar