Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 19. prosince 2013

Nová cena staví do centra pozornosti biodiverzitu v Evropě

Evropská komise zavádí cenu Natura 2000, jež bude udělována za vynikající počiny v ochraně přírody v Evropě. Šanci na úspěch mají všichni, kteří se podílejí na činnostech souvisejících se sítí Natura 2000. Natura 2000 je síť chráněných, z hlediska biologické rozmanitosti vysoce cenných oblastí, jež zaujímají přibližně 20 % území EU. V rámci této sítě bohaté na faunu a flóru jsou chráněny například horské bučiny v České republice, želvy žijící v mokřadních porostech Polska nebo delfíni při španělském pobřeží. Kromě ochrany přírody je síť Natura 2000 přínosem také v mnoha společenských a hospodářských ohledech.

Lidé v Evropě přikládají velký význam ochraně přírody, avšak o existenci sítě Natura 2000 ví jen málo z nich. Nedávný průzkum Eurobarometr ukázal, že 90 % Evropanů vnímá úbytek přírodních stanovišť a ohrožení či vymírání některých rostlinných a živočišných druhů jako vážný problém. Většina občanů (mezi 83 a 99 % v závislosti na členském státu) se domnívá, že ochrana přírody významně pomáhá předcházet ničení cenných suchozemských a mořských lokalit. Jen 27 % respondentů však někdy slyšelo o síti Natura 2000.

Zavedení nové ceny Natura 2000 by mělo tento nedostatek veřejného povědomí napravit – její každoroční udílení bude totiž příležitostí pro prezentování rozličných lokalit v rámci sítě a pro uznání vynikajících výsledků v celé řadě činností. Každý rok se bude udělovat pět cen v různých oblastech, přičemž posuzovat se budou komunikace s veřejností, ochranářská opatření, přínosy pro hospodářství a společnost, dosahování konsenzu mezi různými zájmy nebo názory a konečně také navazování kontaktů a přeshraniční spolupráce.

Do soutěže o cenu se může přihlásit kterýkoli subjekt, který je přímo zapojen do sítě Natura 2000, ať už se jedná o veřejný či místní orgán, firmu, nevládní organizaci, vlastníka půdy, vzdělávací instituci nebo jednotlivce. Přihlášku lze podat do 18. února 2014. Bližší informace jsou uvedeny na internetové stránce věnované ceně Natura 2000.

Vítězové tohoto prvního ročníku budou vyhlášeni v květnu 2014 a cena za jejich úspěchy jim bude slavnostně předána v Bruselu za účasti významných osobností.

Souvislosti

Síť Natura 2000 je těžištěm politiky EU v oblasti ochrany přírody a biologické rozmanitosti. Jedná se o celounijní síť chráněných přírodních oblastí, jež byla zřízena na základě směrnice o ochraně přírodních stanovišť z roku 1992 s cílem zajistit v Evropě v dlouhodobém horizontu přežití jejích nejcennějších a nejohroženějších druhů a stanovišť. Třebaže jsou do této sítě zařazeny přírodní rezervace, většinu její rozlohy zaujímá půda v soukromém vlastnictví. Důraz je kladen na to, aby budoucí hospodaření s danými oblastmi bylo udržitelné, a to jak z ekologického, tak z ekonomického hlediska.

Další informace

Internetové stránky evropského komisaře pro životní prostředí Janeze Potočnika

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/potocnik/index_en.htm

Internetové stránky Generálního ředitelství pro životní prostředí:

http://ec.europa.eu/environment/index_en.htm

Kontaktní osoby:

Joe Hennon (+32 22953593)


Side Bar