Navigation path

Left navigation

Additional tools

europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 18 december 2013

Kommissionen antar en ny förordning om stöd av mindre betydelse inom sektorn för primär jordbruksproduktion

I dag antog kommissionen en förordning för att höja taket för stöd av mindre betydelse och precisera deras definition. Det är stöd som är så obetydliga att de inte behöver räknas som statligt stöd.

- Denna nya förordning ger medlemsländerna mer manöverutrymme för att bevilja stöd utan att snedvrida konkurrensen, till exempel i nödsituationer. Samtidigt får kommissionen möjlighet att förenkla hanteringen av nationella stöd inom jordbrukssektorn, sade kommissionären med ansvar för jordburk och landsbygdsutveckling Dacian Cioloş.

Hittills gällde förordning (EG) nr 1535/2007, enligt vilken stöd under 7 500 euro per stödmottagare över en period på tre beskattningsår, som samtidigt håller sig under ett tak på 0,75 % av värdet på den jordbruksproduktion som fastställts för varje enskilt medlemsland, ansågs vara stöd som inte snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen.

Genom den nya förordningen, som ska tillämpas från och med den 1 januari 2014, ökas beloppet per stödmottagare till 15 000 euro under en period på tre beskattningsår, och taket för varje enskilt medlemsland till 1 % av värdet på landets jordbruksproduktion. Dessutom definieras det i större detalj vilka typer av stöd som kan omfattas av förordningens tillämpningsområde.

Bakgrund

Konkurrensen är en av de viktigaste drivkrafterna för tillväxt, och därför har EU som en av sina grundprinciper att bibehålla ett system med fri konkurrens utan snedvridningar. EU:s politik i fråga om statligt stöd går ut på att garantera fri konkurrens, en effektiv resursfördelning och en gemensam marknad. Samtidigt ska EU:s internationella åtaganden efterlevas. Statligt stöd inom jordbrukssektorn bygger på tre olika principer:

  1. Stöden ska vara förenliga med de allmänna principerna för EU:s konkurrenspolitik.

  2. Stöden ska vara förenliga med EU:s politik inom jordbruk och landsbygdsutveckling.

  3. Stöden ska vara förenliga med EU:s internationella åtaganden, bland annat Världshandelsorganisationens (WTO) avtal om jordbruk.

Dessa principer tar sig sedan uttryck i rättsliga instrument som gäller specifikt för jordbrukssektorn:

  1. Gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till jordbruk och skogsbruk 2007–2013

  2. Gruppundantagsförordningen för jordbrukssektorn

  3. Specifika statliga stöd för jordbrukssektorn enligt förordning (EG) nr 794/2004 beträffande anmälningsformulär [Del III.12 A till T i förordning (EG) nr 794/2004]

  4. Förordningen om stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn.

Dessa rättsakter löper ut den 31 december 2013 och håller för närvarande på att ses över inom ramen för kommissionens initiativ för att modernisera de stötliga stöden, och i ljuset av de nya reglerna för jordbruk och landsbygdsutveckling i den nya fleråriga budgetramen 2014-2020.

Under 2013 genomförde kommissionen ett offentligt samråd om översynen av reglerna för statligt stöd. Därigenom kunde alla berörda parter yttra sig om vilka förändringar de efterlyste, och ta ställning till utkastet till en ny gruppundantagsförordning inom jordbrukssektorn.

Men den nya förordningen om undantag per kategori inom jordbrukssektorn och de nya riktlinjerna kommer ännu inte att vara i kraft i början av 2014. I november 2013 förlängde kommissionen i ett meddelande därför den gällande gruppundantagsförordning inom jordbruket och riktlinjerna för statligt stöd till jordbruk och skogsbruk fram till och med den 30 juni 2014.

Kontaktpersoner:

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)

Roger Waite (+32 2 296 14 04)


Side Bar