Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 18. decembra 2013

Komisija sprejela novo uredbo o pomočeh de minimis na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov

Komisija je danes sprejela uredbo o zvišanju zgornje meje in natančni opredelitvi nizkih zneskov pomoči (pomoči de minimis), ki ne pomenijo državnih pomoči.

Evropski komisar za kmetijstvo in razvoj podeželja Dacian Cioloş je dejal: „Na podlagi te nove uredbe bodo države članice imele več manevrskega prostora za dodelitev pomoči brez izkrivljanja konkurence, zlasti v izrednih razmerah, Komisija pa bo lahko poenostavila obravnavo nacionalnih pomoči v kmetijskem sektorju.“

Do zdaj je na podlagi uredbe (ES) št. 1535/2007 veljalo, da pomoč ne povzroča izkrivljanja konkurence oziroma ne pomeni nevarnosti za tako izkrivljanje, če znesek pomoči ne presega 7 500 evrov na upravičenca v obdobju treh proračunskih let niti zgornje meje 0,75 % vrednosti kmetijske proizvodnje, določene za vsako državo članico.

Nova uredba, ki se uporablja od 1. januarja 2014, zvišuje znesek na upravičenca na 15 000 evrov v obdobju treh proračunskih let, zgornjo mejo za posamezno državo članico pa na 1 % vrednosti kmetijske proizvodnje. Poleg tega je v uredbi podrobneje določeno, katere vrste pomoči spadajo na njeno področje uporabe.

Ozadje

Konkurenca je eden glavnih vzvodov rasti, ohranjanje sistema svobodne in neizkrivljene konkurence pa eno od temeljnih načel Evropske unije. Namen politike EU na področju državnih pomoči je zagotoviti svobodno konkurenco, učinkovito dodelitev virov in enotnost evropskega trga ob upoštevanju njegovih mednarodnih zavez. Državne pomoči v kmetijskem sektorju temeljijo na treh načelih:

skladnost s splošnimi načeli politike konkurence;

skladnost s skupno politiko Unije na področju kmetijstva in razvoja podeželja;

skladnost z mednarodnimi zavezami Unije, zlasti s sporazumom o kmetijstvu Svetovne trgovinske organizacije.

Ta načela so zajeta v pravnih instrumentih, ki se uporabljajo samo v kmetijskem sektorju, to so:

smernice Skupnosti o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju 2007–2013;

uredba o skupinskih izjemah v kmetijskem sektorju;

državne pomoči v kmetijskem sektorju, določene z uredbo o obrazcih za priglasitev [točke A do T dela III.12 Priloge I k uredbi (ES) št. 794/2004];

uredba o pomočeh de minimis v kmetijskem sektorju.

Ti instrumenti prenehajo veljati 31. decembra 2013. Trenutno se revidirajo v okviru pobude Komisije za posodobitev državnih pomoči in v luči novih pravil, ki se bodo v skladu z večletnim finančnim okvirom 2014–2020 uporabljala na področju kmetijstva in razvoja podeželja.

Evropska komisija je leta 2013 organizirala javno posvetovanje o spremembah pravil za državne pomoči, na katerem so vsi deležniki lahko predstavili svoja stališča o potrebnih spremembah in osnutku nove uredbe o skupinskih izjemah v kmetijskem sektorju.

Vendar nova uredba o skupinskih izjemah v kmetijskem sektorju in nove smernice še ne bodo veljale v začetku leta 2014. Zato je Komisija s sporočilom novembra 2013 veljavno uredbo o izjemah v kmetijstvu in smernice podaljšala do 30. junija 2014.

Kontakta:

Fanny Dabertrand (+32 22990625)

Roger Waite (+32 22961404)


Side Bar