Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 18. decembra 2013

Komisia prijala nové nariadenie týkajúce sa pomoci malého rozsahu (pomoc de minimis) v sektore poľnohospodárskej prvovýroby

Komisia dnes prijala nariadenie, ktorým sa zvyšuje strop pomoci malého rozsahu (pomoc de minimis) a presnejšie sa vymedzuje, kedy nepredstavuje štátnu pomoc.

Komisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Dacian Cioloş vyhlásil: „Prostredníctvom tohto nového nariadenia budú mať členské štáty k dispozícii širší manévrovací priestor na poskytovanie pomoci bez toho, aby sa narúšala hospodárska súťaž, a to predovšetkým v núdzových situáciách, a Komisia bude môcť zjednodušiť spracúvanie vnútroštátnej pomoci v sektore poľnohospodárstva.“

Doposiaľ sa na základe nariadenia (ES) č. 1535/2007 pomoc, ktorá nepresahovala 7 500 EUR na príjemcu na obdobie troch fiškálnych rokov, ani strop 0,75 % hodnoty poľnohospodárskej výroby stanovenej pre každý členský štát, považovala za pomoc, ktorá nenarúša hospodársku súťaž alebo pri ktorej nehrozí, že by ju mohla narušiť.

V novom nariadení, ktoré nadobudne účinnosť 1. januára 2014, sa výška pomoci na príjemcu stanovuje na 15 000 EUR na obdobie troch fiškálnych rokov a strop pre každý členský štát na 1 % hodnoty poľnohospodárskej výroby. Okrem toho sa v ňom podrobnejšie vymedzuje, ktoré druhy pomoci spadajú do jeho rozsahu pôsobnosti.

Súvislosti

Hospodárska súťaž je jednou z hlavných hybných síl rastu a zachovanie systému voľnej a nenarušenej hospodárskej súťaže je jednou z hlavných zásad Európskej únie (EÚ). Cieľom politiky EÚ v oblasti štátnej pomoci je zaručiť voľnú hospodársku súťaž, efektívne rozdelenie zdrojov a jednotu európskeho trhu a zároveň dodržiavať medzinárodné záväzky EÚ. Štátna pomoc v sektore poľnohospodárstva je založená na troch rôznych zásadách:

je v súlade so všeobecnými zásadami politiky hospodárskej súťaže,

musí byť v súlade so spoločnými politikami Únie v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka,

musí byť zlučiteľná s medzinárodnými záväzkami Únie, a najmä s Dohodou WTO o poľnohospodárstve.

Tieto jednotlivé zásady sa premietli do právnych nástrojov, ktoré sa uplatňujú výlučne v sektore poľnohospodárstva:

usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci v sektore poľnohospodárstva a lesného hospodárstva na roky 2007 – 2013,

nariadenie o skupinovej výnimke v poľnohospodárstve,

osobitná štátna pomoc v sektore poľnohospodárstva stanovená v nariadení týkajúcom sa oznamovacích formulárov [príloha I časť III.12 písm. A až T nariadenia (ES) č. 794/2004],

nariadenie o pomoci de minimis v sektore poľnohospodárstva.

Platnosť týchto nástrojov uplynie 31. decembra 2013 a v súčasnosti prebieha ich revízia v rámci iniciatívy Komisie na modernizáciu štátnej pomoci (MAE) s ohľadom na nové pravidlá, ktoré sa budú uplatňovať v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka na základe viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020.

Európska komisia zorganizovala v roku 2013 verejnú konzultáciu na tému revízie predpisov týkajúcich sa štátnej pomoci, vďaka ktorej mali všetky zainteresované strany možnosť prezentovať svoje stanovisko v súvislosti s potrebnými revíziami a vyjadriť pripomienky k návrhu nového nariadenia o skupinovej výnimke v poľnohospodárstve.

Nové nariadenie o skupinovej výnimke v poľnohospodárstve a nové usmernenia však začiatkom roka 2014 ešte nenadobudnú účinnosť. V novembri 2013 Komisia prostredníctvom svojho oznámenia predĺžila platnosť súčasného nariadenia o výnimke v poľnohospodárstve a usmernení až do 30. júna 2014.

Kontaktné osoby:

Fanny Dabertrand (+32 2 299 0625)

Roger Waite (+32 2 296 1404)


Side Bar