Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 18 grudnia 2013 r.

Komisja przyjmuje nowe rozporządzenie w sprawie pomocy o małej wartości (pomocy de minimis) w sektorze podstawowej produkcji rolnej

Komisja przyjęła dzisiaj rozporządzenie mające na celu podniesienie pułapu pomocy o małej wartości (pomocy de minimis), którą można uznać za niestanowiącą pomocy państwa, oraz dokładniejsze zdefiniowanie takiej pomocy.

Komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, Dacian Cioloş, powiedział: „To nowe rozporządzenie da państwom członkowskim większą swobodę w przyznawaniu pomocy bez zakłócania konkurencji, w szczególności w sytuacjach nadzwyczajnych. Komisji pozwoli zaś na uproszczenie zasad pomocy krajowej w sektorze rolnictwa”.

Do tej pory, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1535/2007, pomoc nieprzekraczającą 7 500 euro na beneficjenta w okresie trzech lat budżetowych, ani nieprzekraczającą pułapu 0,75 proc. wartości produkcji rolnej ustalonego dla każdego państwa członkowskiego, uznawano za pomoc, która nie zakłóca konkurencji i nie zagraża jej zakłóceniem.

W nowym rozporządzeniu, które będzie obowiązywać od dnia 1 stycznia 2014 r., podniesiono wysokość pomocy do 15 000 euro na beneficjenta w okresie trzech lat budżetowych, a pułap krajowy dla każdego państwa członkowskiego – do 1 proc. wartości produkcji rolnej. Rozporządzenie to określa ponadto w sposób bardziej wyczerpujący, jakie rodzaje pomocy mogą wejść w zakres jego stosowania.

Kontekst

Konkurencja jest jednym z głównym motorów wzrostu, a utrzymanie systemu wolnej, niezakłóconej konkurencji stanowi jedną z podstawowych zasad Unii Europejskiej. Unijna polityka w zakresie pomocy państwa ma na celu zagwarantowanie wolnej konkurencji, efektywny podział środków oraz jednolitość rynku europejskiego przy jednoczesnym poszanowaniu zobowiązań międzynarodowych. Pomoc państwa w sektorze rolnictwa opiera się na trzech zasadach:

jest zgodna z ogólnymi zasadami polityki konkurencji;

jest spójna ze wspólną polityką Unii w dziedzinie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich;

jest zgodna ze zobowiązaniami międzynarodowymi Unii, w szczególności z Porozumieniem WTO w sprawie rolnictwa.

Zasady te znajdują swoje odzwierciedlenie w instrumentach prawnych, które mają zastosowanie tylko do sektora rolnictwa; są to:

wytyczne Wspólnoty w sprawie pomocy państwa w sektorze rolnym i leśnym na lata 2007–2013;

rozporządzenie w sprawie wyłączeń grupowych w sektorze rolnictwa;

szczególne zasady pomocy państwa w sektorze rolnictwa przewidziane w rozporządzeniu dotyczącym formularzy zgłoszeniowych [część III.12 lit. A-T załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 794/2004];

rozporządzenie w sprawie pomocy de minimis w sektorze rolnictwa.

Te instrumenty prawne przestają obowiązywać z dniem 31 grudnia 2013 r. i są obecnie przedmiotem przeglądu w ramach inicjatywy Komisji mającej na celu modernizację pomocy państwa w świetle nowych przepisów, które będą obowiązywać w obszarze rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich zgodnie z wieloletnimi ramami finansowymi na lata 2014-2020.

W 2013 r. Komisja Europejska przeprowadziła konsultacje społeczne na temat zmiany przepisów dotyczących pomocy państwa, dzięki którym wszystkie zainteresowane strony mogły przedstawić swoje stanowisko w sprawie niezbędnych zmian oraz uwagi dotyczące nowego rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych w sektorze rolnictwa.

Nowe rozporządzenie w sprawie wyłączeń grupowych w sektorze rolnictwa oraz nowe wytyczne nie będą jednak obowiązywać od początku roku 2014. W listopadzie 2013 r. Komisja, w swoim komunikacie, przedłużyła do dnia 30 czerwca 2014 r. stosowanie obowiązującego obecnie rozporządzenia o wyłączeniach rolnych oraz wytycznych.

Kontakt:

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)

Roger Waite (+32 2 296 14 04)


Side Bar