Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 18 december 2013

De Commissie stelt een nieuwe verordening over steunmaatregelen van geringe omvang (de-minimissteun) in de sector van de primaire landbouwproductie vast

De Commissie heeft vandaag een verordening vastgesteld die erop gericht is het plafond voor de-minimissteun (steunmaatregelen van geringe omvang die niet als staatssteun worden beschouwd) op te trekken en de definitie ervan bij te werken.

Commissaris voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling Dacian Cioloş: "Deze nieuwe verordening laat de lidstaten meer speelruimte om steun te verlenen die de concurrentie niet vervalst, met name in spoedeisende gevallen, en zij biedt de Commissie de mogelijkheid haar behandeling van steunmaatregelen van de lidstaten te vereenvoudigen".

Krachtens Verordening (EG) nr. 1535/2007 wordt steun die over een periode van drie belastingjaren niet meer dan 7 500 euro per begunstigde bedroeg en die niet meer beliep dan het voor elke lidstaat vastgestelde plafond van 0,75 % van de productiewaarde van de landbouw, tot op heden beschouwd als steun die de concurrentie niet vervalst of dreigt te vervalsen.

In de nieuwe verordening, die met ingang van 1 januari 2014 van toepassing is, wordt het bedrag per begunstigde opgetrokken tot 15 000 euro over een periode van drie belastingjaren, en het plafond per lidstaat tot 1 % van de waarde van de landbouwproductie. Voorts wordt een vollediger omschrijving gegeven van de soorten steun die binnen de werkingssfeer van de verordening kunnen vallen.

Achtergrond

Concurrentie is een van de belangrijkste motoren voor groei en vrije en onvervalste concurrentie is een van de grondbeginselen van de Europese Unie (EU). Met haar beleid inzake staatssteun beoogt de EU – met inachtneming van haar internationale verbintenissen – vrije concurrentie, een doeltreffende allocatie van middelen en de eenheid van de Europese markt te garanderen. De staatssteun in de landbouwsector stoelt op drie beginselen:

hij is in overeenstemming met de algemene beginselen van het concurrentiebeleid;

hij strookt met het gemeenschappelijk beleid inzake landbouw en plattelandsontwikkeling van de Unie;

hij is verenigbaar met de internationale verbintenissen van de Unie, en met name met de WTO-overeenkomst inzake landbouw.

Deze beginselen zijn belichaamd in verschillende rechtsinstrumenten die uitsluitend voor de landbouwsector gelden:

de communautaire richtsnoeren voor staatssteun in de landbouw- en de bosbouwsector 2007-2013 (de "richtsnoeren");

de groepsvrijstellingsverordening voor de landbouwsector;

specifieke staatssteun in de landbouwsector waarin is voorzien in de verordening inzake aanmeldingsformulieren [bijlage I, deel III.12, onder a) tot en met t), van Verordening (EG) nr. 794/2004];

de verordening inzake de-minimissteun in de landbouwsector.

Deze instrumenten verstrijken op 31 december 2013 en worden momenteel herzien in het kader van het initiatief van de Commissie voor de modernisering van de staatssteun (SAM) en in het licht van de nieuwe regels die uit hoofde van het meerjarig financieel kader 2014-2020 zullen gelden voor landbouw en plattelandsontwikkeling.

In 2013 heeft de Europese Commissie een openbare raadpleging georganiseerd over de herziening van de regels inzake staatssteun, die alle belanghebbende partijen de gelegenheid gaf kenbaar te maken welke wijzigingen zij nodig achten en opmerkingen te formuleren over het ontwerp voor een nieuwe groepsvrijstellingsverordening voor de landbouwsector.

De nieuwe groepsvrijstellingsverordening voor de landbouwsector en de nieuwe richtsnoeren zullen begin 2014 echter nog niet van kracht zijn. In november 2013 heeft de Commissie daarom een mededeling uitgebracht waarbij de bestaande groepsvrijstellingsverordening voor de landbouwsector en de richtsnoeren worden verlengd tot en met 30 juni 2014.

Contact:

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)

Roger Waite (+32 2 296 14 04)


Side Bar