Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 18. decembrī

Komisija pieņēmusi jaunu regulu par neliela apjoma (de minimis) atbalstu primārajā lauksaimniecības ražošanā

Šodien Komisija pieņēma regulu, kurā paredzēts pārskatīt neliela apjoma (de minimis) atbalsta definīciju un maksimālo summu. Šādu atbalstu neuzskata par valsts atbalstu.

Lauksaimniecības un lauku attīstības komisārs Dačans Čološs sacīja: “Jaunā regula dos dalībvalstīm lielāku rīcības brīvību atbalsta piešķiršanā, nekaitējot konkurencei, īpaši ārkārtas situācijā, savukārt Komisijai būs vienkāršāk izskatīt valsts atbalstu lauksaimniecības jomā.”

Līdz šim atbalstu, kas trīs fiskālajos gados nepārsniedz 7500 eiro uz saņēmēju un 0,75 % no katrai dalībvalstij noteiktās saražotās lauksaimniecības produkcijas vērtības, saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1535/2007 uzskatīja par atbalstu, kas nerada konkurences kropļojumus vai to risku.

Jaunajā regulā, kas stāsies spēkā 2014. gada 1. janvārī, maksimālā summa palielināta līdz 15 000 eiro uz saņēmēju trīs fiskālajos gados, bet dalībvalstīm noteikti griesti, kas nedrīkst pārsniegt 1 % no lauksaimniecības produkcijas vērtības. Turklāt ir sīkāk noteikts, kādiem atbalsta veidiem regula ir piemērojama.

Pamatinformācija

Konkurence ir viens no galvenajiem izaugsmes dzinējspēkiem, un brīvas un neizkropļotas konkurences sistēmas uzturēšana ir viens no Eiropas Savienības (ES) pamatprincipiem. ES politika attiecībā uz valsts atbalstu tiecas nodrošināt brīvu konkurenci, efektīvu resursu sadalījumu un Eiropas vienotā tirgus darbību, vienlaikus ievērojot starptautiskās saistības. Valsts atbalsts lauksaimniecības nozarē pamatojas uz trim dažādiem principiem:

tam jāatbilst konkurences politikas vispārīgajiem principiem,

tam jābūt saskaņā ar ES kopējo lauksaimniecības un lauku attīstības politiku,

tam jāatbilst ES starptautiskajām saistībām, it īpaši Pasaules Tirdzniecības organizācijas nolīgumam par lauksaimniecību.

Šie dažādie principi ir iestrādāti juridiskajos instrumentos, ko piemēro tikai lauksaimniecības nozarē:

Kopienas pamatnostādnēs attiecībā uz valsts atbalstu lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē 2007.–2013. gadā,

lauksaimniecības grupu atbrīvojumu regulā,

noteikumos par valsts atbalstu lauksaimniecības nozarei, kas ietverti regulā par paziņojumu veidlapām (Regulas (EK) Nr. 794/2004 I pielikuma III daļas 12. sadaļas A līdz T iedaļā),

regulā par de minimis atbalstu lauksaimniecības nozarē.

Šie tiesību akti beidz darboties 2013. gada 31. decembrī, un pašlaik tos pārskata saskaņā ar Komisijas iniciatīvu modernizēt valsts atbalsta noteikumus un jaunajiem daudzgadu (2014.–2020. gada) finanšu plāna noteikumiem, kas attieksies uz lauksaimniecību un lauku attīstību.

2013. gadā Eiropas Komisija rīkoja sabiedrisku apspriešanu par valsts atbalsta noteikumu pārskatīšanu, un visas ieinteresētās personas tajā varēja paust savu viedokli par vajadzīgajām izmaiņām un jaunās lauksaimniecības grupu atbrīvojuma regulas projektu.

Jaunā lauksaimniecības nozares grupu atbrīvojuma regula un jaunās pamatnostādnes 2014. gada sākumā tomēr vēl nebūs stājušas spēkā. 2013. gada novembrī Komisija pieņēma paziņojumu, ar kuru līdz 2014. gada 30. jūnijam tika pagarināta pašreizējās lauksaimniecības grupu atbrīvojuma regulas un pamatnostādņu darbība.

Kontaktpersonas:

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)

Roger Waite (+32 2 296 14 04)


Side Bar