Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. gruodžio 18 d.

Komisija priima naująjį reglamentą dėl mažos (de minimis) pagalbos pirminės žemės ūkio gamybos sektoriuje

Šiandien Komisija priėmė reglamentą, kurio tikslas – padidinti mažos (de minimis) pagalbos, kuri gali būti nelaikoma valstybės pagalba, viršutinę ribą ir patikslinti jos apibrėžtį.

Už žemės ūkį ir kaimo plėtrą atsakingas Komisijos narys Dacianas Cioloşas pareiškė: „Remdamosi naujuoju reglamentu valstybės narės galės laisviau spręsti dėl pagalbos teikimo neiškraipant konkurencijos, visų pirma susiklosčius ekstremaliajai padėčiai, o Komisija – paprasčiau nagrinėti valstybių narių suteiktą žemės ūkio sektoriaus pagalbą.

Iki šiol, remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1535/2007, pagalba, kuri neiškreipia ir negali iškreipti konkurencijos, buvo laikoma pagalba, neviršijanti 7 500 EUR vienam gavėjui per trejus fiskalinius metus ir kiekvienai valstybei narei nustatytos 0,75 % žemės ūkio produkcijos vertės viršutinės ribos.

Remiantis naujuoju reglamentu, kuris bus taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d., suma vienam gavėjui padidinama iki 15 000 EUR už vieną trejų fiskalinių metų laikotarpį, o riba kiekvienai valstybei narei – iki 1 % žemės ūkio produkcijos vertės viršutinės ribos. Be to, išsamiau nurodoma, kokios rūšies pagalba patenka į reglamento taikymo sritį.

Pagrindiniai faktai

Konkurencija – vienas didžiausių augimo variklių, o laisva, neiškreipta konkurencija – vienas svarbiausių Europos Sąjungos (ES) principų. Taikydama valstybės pagalbos politiką ES siekia užtikrinti laisvą konkurenciją, veiksmingą išteklių paskirstymą, vientisą Europos rinką ir laikytis tarptautinių įsipareigojimų. Žemės ūkio sektoriuje valstybės pagalba teikiama atsižvelgiant į tris principus:

ji turi atitikti bendruosius konkurencijos politikos principus;

ji turi derėti su bendra Sąjungos žemės ūkio ir kaimo plėtros sričių politika;

ji neturi Sąjungai trukdyti vykdyti tarptautinių įsipareigojimų, visų pirma susijusių su PPO susitarimu dėl žemės ūkio.

Šiems principams įgyvendinti priimti tik žemės ūkiui taikomi teisės aktai:

Bendrijos 2007–2013 m. valstybės pagalbos žemės ūkio ir miškų sektoriuose gairės;

Reglamentas dėl bendrosios išimties žemės ūkio sektoriuje;

Reglamentas dėl pranešimo formų, kuriame numatyta speciali valstybės pagalba žemės ūkio sektoriui [Reglamento (EB) Nr. 794/2004 I priedo III dalies 12 punkto a–t papunkčiai];

Reglamentas dėl de minimis pagalbos žemės ūkio sektoriuje.

Šie teisės aktai nustos galioti 2013 m. gruodžio 31 d. Komisija juos šiuo metu persvarsto siekdama modernizuoti valstybės pagalbos sistemą ir atsižvelgdama į naująsias taisykles, kurios žemės ūkio ir kaimo plėtros srityje bus taikomos pagal 2014–2020 m. daugiametę finansinę programą.

2013 m. Europos Komisija surengė viešas konsultacijas dėl valstybės pagalbos taisyklių taisymo, per kurias visos suinteresuotosios šalys galėjo išreikšti nuomonę dėl reikiamų pataisų ir pateikti pastabų dėl naujojo bendrosios išimties žemės ūkio sektoriuje reglamento projekto.

Tačiau 2014 m. pradžioje naujasis bendrosios išimties žemės ūkio sektoriuje reglamentas ir naujosios gairės dar nebus įsigalioję. Todėl 2013 m. lapkričio mėn. komunikatu dabartinį bendrosios išimties žemės ūkio sektoriuje reglamentą ir gaires Komisija pratęsė iki 2014 m. birželio 30 d.

Asmenys ryšiams:

Fanny Dabertrand, tel. +32 2 299 06 25

Roger Waite, tel. +32 2 296 14 04


Side Bar