Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 18. joulukuuta 2013

Komissio hyväksyy maatalouden alkutuotannon alalla myönnettäviä vähämerkityksiä tukia koskevan uuden asetuksen

Komissio hyväksyi tänään asetuksen, jonka tarkoituksena on nostaa vähämerkityksisten tukien enimmäismäärää ja täsmentää niiden määritelmää. Nämä nk. de minimis -tuet ovat tukia, joita ei välttämättä katsota valtiontuiksi.

Maataloudesta ja maaseudun kehittämisestä vastaavan komission jäsenen Dacian Cioloşin mukaan uusi asetus jättää jäsenvaltioille enemmän liikkumavaraa tukien myöntämisessä. ”Tämän asetuksen myötä jäsenvaltiot voivat myöntää erityisesti hätätilanteissa kilpailua vääristämättömiä tukia, ja komissio puolestaan voi yksinkertaistaa maatalousalalla myönnettävien kansallisten tukien käsittelyä”, Dacian Cioloş sanoi.

Tähän mennessä tuet, joiden määrä oli enintään 7 500 euroa tuensaajaa kohden kolmen verovuoden aikana ja joiden osuus kullekin jäsenvaltiolle määritetystä maataloustuotannon arvosta oli enintään 0,75 prosenttia, on katsottu asetuksen (EY) N:o 1535/2007 nojalla tuiksi, jotka eivät vääristä tai uhkaa vääristää kilpailua.

Uudella asetuksella, jota aletaan soveltaa 1. tammikuuta 2014, tuensaajakohtainen määrä nostetaan 15 000 euroon kolmen verovuoden aikana ja jäsenvaltiokohtainen enimmäismäärä 1 prosenttiin maataloustuotannosta. Lisäksi uudessa asetuksessa määritellään kattavammin sen soveltamisalaan kuuluvat tukityypit.

Tausta

Kilpailu on yksi tärkeimmistä kasvun moottoreista. Vapaaseen ja vääristymättömään kilpailuun perustuvan järjestelmän ylläpitäminen kuuluu Euroopan unionin (EU) perusperiaatteisiin. EU:n valtiontukipolitiikan tavoitteena on varmistaa vapaa kilpailu, varojen tehokas jako ja Euroopan markkinoiden yhtenäisyys kunnioittaen samalla unionin kansainvälisiä sitoumuksia. Maatalousalan valtiontukien perusperiaatteet ovat seuraavat:

Ne noudattavat kilpailupolitiikan yleisiä periaatteita.

Niiden on oltava linjassa unionin yhteisen maatalouspolitiikan ja maaseudun kehittämispolitiikan kanssa.

Niiden on noudatettava unionin kansainvälisiä sitoumuksia, erityisesti WTO:n maataloussopimusta.

Näiden periaatteiden pohjalta on laadittu seuraavat lainsäädäntövälineet, joita sovelletaan ainoastaan maatalousalaan:

maa- ja metsätalousalan valtiontukea koskevat suuntaviivat vuosiksi 2007–2013;

maatalousalan ryhmäpoikkeusasetus;

ilmoituslomakkeita koskevassa asetuksessa säädetyt maatalousalan valtiontuet [asetuksen (EY) N:o 794/2004 liitteessä I olevan III osan 12 kohdan a–t alakohta];

maatalousalan vähämerkityksistä tukea koskeva asetus.

Näiden välineiden voimassaolo päättyy 31. joulukuuta 2013. Komissio uudistaa niitä parhaillaan osana valtiontukien nykyaikaistamiseen tähtäävää aloitetta käyttäen lähtökohtana uusia sääntöjä, joita sovelletaan maatalousalalla ja maaseudun kehittämisen alalla vuosien 2014–2020 monivuotisen rahoituskehyksen mukaisesti.

Euroopan komissio järjesti vuonna 2013 julkisen kuulemisen valtiontukisääntöjen tarkistamisesta. Kuulemisen yhteydessä kaikki asianomaiset osapuolet saivat tilaisuuden esittää näkemyksiään tarvittavista tarkistuksista ja ottaa kantaa maatalousalan uuden ryhmäpoikkeusasetuksen luonnokseen.

Maatalousalan uusi ryhmäpoikkeusasetus ja uudet suuntaviivat eivät kuitenkaan tule voimaan vielä vuoden 2014 alussa. Marraskuussa 2013 komissio jatkoi maatalousalan nykyisen ryhmäpoikkeusasetuksen ja suuntaviivojen voimassaoloa 30. kesäkuuta 2014 saakka tiedonannolla.

Yhteyshenkilöt:

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)

Roger Waite (+32 2 296 14 04)


Side Bar