Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 18. detsember 2013

Komisjon võtab vastu uue määruse vähese tähtsusega abi kohta põllumajandustoodete esmatootmise sektoris

Täna võttis komisjon vastu määruse, mille eesmärk on suurendada riigiabi alla mittekuuluva vähese tähtsusega abi ülempiiri ja täpsustada sellise vähese tähtsusega abi määratlust.

Põllumajanduse ja maaelu arengu volinik Dacian Cioloș ütles: „Uue määrusega antakse liikmesriikidele suurem tegevusvabadus, eelkõige kiireloomulistes olukordades, anda abi ilma konkurentsi moonutamata. Komisjoni jaoks muutub põllumajandussektoris antavate riigi tasandi abide käsitlemine uue määruse alusel lihtsamaks.”

Kuni praeguseni käsitati määruse (EÜ) nr 1535/2007 alusel abina, mis ei moonuta ega ähvarda moonutada konkurentsi, sellist abi, mis ei ületa 7 500 eurot abisaaja kohta kolme eelarveaasta jooksul ega ületa 0,75 % suurust ülempiiri iga liikmesriigi kohta kehtestatud põllumajandustoodangu väärtusest.

Uue määruse kohaselt on alates 1. jaanuarist 2014 abisaajale kolme aasta jooksul antava abi maksimumsumma 15 000 eurot; riiklik ülempiir liikmesriigi kohta on 1 % aastasest põllumajandustoodangust. Lisaks on määruses üksikasjalikumalt kindlaks määratud, millised abiliigid selle reguleerimisalase kuuluvad.

Taustteave

Konkurents on üks peamine majanduskasvu tõukejõud ning vaba ja moonutusteta konkurentsisüsteemi säilitamine on üks Euroopa Liidu põhialuseid. ELi riigiabipoliitika eesmärk on tagada vaba konkurents, ressursside tõhus jaotumine ja Euroopa turu ühtsus, võttes samas siiski arvesse kõiki rahvusvahelisi kohustusi. Põllumajandussektori riigiabi aluseks on kolm põhimõtet:

riigiabi peab vastama üldistele konkurentsipoliitika põhimõtetele;

riigiabi peab olema kooskõlas liidu ühtsete poliitikasuundumustega põllumajanduse ja maaelu arengu valdkonnas;

riigiabi peab vastama liidu rahvusvahelisel tasandil võetud kohustustele, eelkõige WTO põllumajanduslepingule.

Kõnealuseid põhimõtteid viiakse ellu põllumajandussektoris rakendatavate õigusalaste instrumentide abil, milleks on:

ühenduse suunised riigiabi kohta põllumajandus- ja metsandussektoris aastateks 2007–2013;

põllumajanduse grupierandi määrus;

põllumajandussektoris antav valdkondlik riigiabi, mis on ette nähtud teatisevorme käsitleva määrusega [määruse (EÜ) nr 794/2004 I lisa III osa 12 jao punktid A–T];

määrus, milles käsitletakse vähese tähtsusega abi põllumajandussektoris.

Osutatud instrumentide kehtivus lõpeb 31. detsembril 2013 ning praegu vaadatakse neid läbi, võttes arvesse komisjoni riigiabisüsteemi kaasajastamise algatust ning uusi eeskirju, mida hakatakse kohaldama põllumajanduse ja maaelu arengu valdkonnas seoses mitmeaastase finantsraamisikuga 2014–2020.

2013. aastal korraldas komisjon avaliku konsultatsiooni riigiabi eeskirjade läbivaatamise teemal, mille käigus said kõik huvitatud osapooled esitada oma seisukoha vajalike muudatuste kohta, samuti said nad esitada oma märkused seoses põllumajanduse grupierandit käsitleva uue määruse eelnõuga.

Uus põllumajanduse grupierandi määrus ja uued suunised ei ole 2014. aasta alguses veel siiski jõustunud. 2013. aasta novembris pikendas komisjon oma teatisega olemasolevat põllumajanduse erandimäärust ja suuniseid kuni 30. juunini 2014.

Kontaktisikud:

Fanny Dabertrand (+32 22 99 06 25)

Roger Waite (+32 22 96 14 04)


Side Bar