Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 18. december 2013

Kommissionen vedtager ny forordning om bagatelgrænse for støtte (de minimis-støtte) i sektoren for primær landbrugsproduktion

I dag vedtog Kommissionen en forordning, der skal præcisere og hæve loftet for støtte af ubetydelig størrelse (de minimis-støtte), der ikke udgør statsstøtte.

EU's kommissær for landbrug og udvikling af landdistrikter, Dacian Cioloş, gav forordningen følgende ord med på vejen: "Med den nye forordning får medlemslandene et større råderum til at yde støtte uden at fordreje konkurrencen, bl.a. i hastetilfælde, og Kommissionen kan forenkle behandlingen af national støtte i landbrugssektoren."

Før var det forordning (EF) nr. 1535/2007, der fandt anvendelse. Heri stod der, at hverken støtte på under 7 500 euro pr. modtager over tre skatteår eller støtte under loftet på 0,75 % af landbrugsproduktionen for det pågældende medlemsland kunne anses som statsstøtte, der fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencen.

Med den nye forordning, der gælder fra den 1. januar 2014, øges beløbet pr. modtager til 15 000 euro over tre skatteår, og loftet pr. medlemsland forhøjes til 1 % af værdien af landbrugsproduktionen. Forordningen giver også en mere detaljeret definition af, hvilke former for støtte der er omfattet af reglerne.

Baggrund

Konkurrence er en af de vigtigste drivkræfter for vækst, og et af EU's grundprincipper er at opretholde frie og lige konkurrencevilkår. EU's statsstøttepolitik går da også ud på at sikre fri konkurrence samt en effektiv ressourcefordeling og et europæisk enhedsmarked, samtidig med at de internationale forpligtelser skal overholdes. Statsstøtten i landbrugssektoren bygger på tre principper:

den skal være i overensstemmelse med de generelle principper for konkurrencepolitikken

den skal hænge sammen med EU's politik for landbrug og udvikling af landdistrikter

den skal være forenelig med EU's internationale forpligtelser og navnlig med WTO-aftalen om landbrug.

Disse principper er nedfældet i en række retsakter, der kun gælder for landbrugssektoren:

EF-rammebestemmelserne for statsstøtte til landbrug og skovbrug for 2007-2013

forordningen om gruppeundtagelser i landbrugssektoren

forordningen med standardformularer for anmeldelse af statsstøtte i landbrugssektoren [bilag I, del III.12, punkt A-T, til forordning (EF) nr. 794/2004]

forordningen om de minimis-støtte i landbrugssektoren.

Disse retsakter udløber den 31. december 2013 og er nu ved at blive ændret som led i Kommissionens initiativ om modernisering af statsstøttereglerne og på baggrund af de nye regler inden for landbrug og udvikling af landdistrikter, der indføres med den flerårige finansielle ramme for 2014-2020.

I 2013 gennemførte Kommissionen en offentlig høring om revisionen af statsstøttereglerne, som gav alle interesseparter mulighed for at tilkendegive deres mening om de nødvendige ændringer og komme med bemærkninger om det nye forslag til forordning om gruppefritagelser i landbrugssektoren.

Den nye forordning om gruppefritagelser i landbrugssektoren og de nye retningslinjer træder først i kraft i begyndelsen af 2014. I november 2013 vedtog Kommissionen en meddelelse, der forlængede den nuværende fritagelsesordning og de pågældende retningslinjer.

Kontaktpersoner:

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)

Roger Waite (+32 2 296 14 04)


Side Bar