Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 18. prosince 2013

Komise přijímá nové nařízení o podporách malého rozsahu (de minimis) v odvětví zemědělské prvovýroby

Komise dnes přijala nařízení, jehož prostřednictvím se má zvýšit strop a upřesnit definice podpor malého rozsahu (podpory de minimis), které nelze pokládat za podporu státní.

Díky tomuto nařízení budou mít členské státy k dispozici větší manévrovací prostor pro poskytování podpor, aniž by docházelo k narušení hospodářské soutěže, a to zejména v mimořádných situacích.“ uvedl Dacian Cioloş, člen Komise odpovědný za zemědělství a rozvoj venkova. „Komise zase bude moci zjednodušit zpracovávání vnitrostátních podpor v odvětví zemědělství.“

Podle nařízení (ES) č. 1535/2007 byly doposud podpory, jejichž výše nepřesahovala 7 500 eur na příjemce v tříletém rozpočtovém období, ani 0,75 % hodnoty zemědělské produkce stanovené pro každý členský stát, považovány za podpory, jež nenarušují hospodářskou soutěž či jejím narušením nehrozí.

Nové nařízení, jež bude použitelné ode dne 1. ledna 2014, stanoví částku 15 000 eur, kterou příjemce na tříleté rozpočtové období obdrží, a strop pro každý členský stát odpovídající 1 % hodnoty zemědělské produkce. Kromě toho úplněji definuje, jaké druhy podpor lze zahrnout do jeho oblasti působnosti.

Souvislosti

Hospodářská soutěž je jednou z hlavních hybných sil růstu a zachování systému volné a nenarušené hospodářské soutěže je jednou ze základních zásad Evropské unie (EU). Cílem politiky EU v oblasti státních podpor je zajistit volnou hospodářskou soutěž, účinné rozdělování zdrojů a jednotu evropského trhu při dodržení jejích mezinárodních závazků. Státní podpory v odvětví zemědělství se opírají o tři různé zásady:

musí odpovídat obecným zásadám politiky hospodářské soutěže,

musí být v souladu se společnými politikami Unie v oblasti zemědělství a rozvoje venkova,

musí být slučitelné s mezinárodními závazky Unie, a zejména s dohodou WTO o zemědělství.

Tyto zásady jsou obsaženy v legislativních nástrojích, jež se používají pouze v odvětví zemědělství:

pokyny Společenství ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví na období let 2007–2013,

nařízení o blokových výjimkách v odvětví zemědělství,

zvláštní státní podpory pro odvětví zemědělství stanovené v nařízení týkajícím se oznamovacích formulářů [příloha I, část III.12, body A až T nařízení (ES) č. 794/2004],

nařízení o podporách „de minimis“ v odvětví zemědělství.

Platnost těchto nástrojů skončí 31. prosince 2013. V současné době probíhá jejich revize v rámci iniciativy Komise, jejímž cílem je modernizovat státní podpory s ohledem na nová pravidla, jež budou v oblasti zemědělství a rozvoje venkova uplatňována na základě víceletého finančního rámce na roky 2014–2020.

Evropská komise v roce 2013 uspořádala veřejnou konzultaci o revizi pravidel týkajících se státních podpor, díky níž všechny zúčastněné strany mohly dát najevo/vyjádřit svůj postoj k nezbytným revizím a své připomínky k návrhu nového nařízení o blokových výjimkách v odvětví zemědělství.

Nové nařízení o blokových výjimkách v odvětví zemědělství a nové pokyny však počátkem roku 2014 ještě nebudou v platnosti. Komise proto v listopadu 2013 prodloužila prostřednictvím sdělení stávající nařízení o výjimkách v zemědělství, a to do 30. června 2014.

Kontaktní osoby:

Fanny Dabertrand (+32 22990625)

Roger Waite (+32 22961404)


Side Bar