Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 18 december 2013

Sjöfart: Framsteg i fråga om säkerhet, men en del flaggstater i EU skulle kunna göra mer

Vissa av EU:s medlemsstater har svårt att uppfylla sina åtaganden att ratificera internationella havskonventioner, enligt en rapport från kommissionen1 om fullgörande av flaggstatsförpliktelser.

– Jag är glad över att de flesta kustmedlemsstater tar sina skyldigheter som flaggstater på allvar, säger vice-ordförande Siim Kallas, kommissionsledamot för transporter. Men, jag vill särskilt försäkra mig om att varje medlemsstat, som är en flaggstat, för våra sjöfolk har ratificerat och infört de gemensamma standarderna för levnads- och arbetsförhållanden ombord som anges i den internationella sjöarbetskonventionen från 2006, särskilt eftersom man har enats om dessa mellan arbetsmarknadens parter på europeisk nivå och som nyligen genomförts genom EU-lagstiftningen.

Nuvarande EU-regler2 främjar sjösäkerhet och ställer höga krav på EU:s flaggstater i och med att de måste genomgå en granskning av sin sjöfartsförvaltning och utveckla och införa ett certifierat kvalitetsledningssystem för deras verksamhet. Portugal, Irland och alla kustlösa flaggstater utom Luxemburg har underlåtit att göra detta.

Trots goda framsteg för många av EU:s flaggstater ligger Bulgarien och Slovakien kvar på den grå listan över flaggstater när det gäller antalet fartyg som kvarhållits eller antalet brister som upptäckts ombord när fartygen legat i hamn. Detta innebär att de fartyg som seglar under dessa flaggor ännu inte ingår i lågriskkategorin (”vita listan”) — de behöver därför kontrolleras oftare.

Medlemsstaterna bör öka sina insatser för att ratificera och tillämpa sjöarbetskonventionen om sjöfolks levnads- och arbetsförhållanden och de nyligen antagna EU-bestämmelserna3 om efterlevnad och genomförande av konventionen.

Efterlevnad

Enligt nuvarande EU-lagstiftning om fullgörande av flaggstatsförpliktelser krävs att EU-medlemsstaterna genomgår Internationella sjöfartsorganisationens frivilliga revisionsordning som inrättades 2006: en ömsesidig granskning av andra flaggstatsexperter. Hittills har Portugal och de kustlösa flaggstaterna Österrike, Slovakien, Tjeckien och Ungern underlåtit att begära en sådan revision. På samma sätt ges ytterligare en oberoende kvalitetskontroll av EU:s flaggstatssystem och förfaranden genom kravet på att ett certifierat kvalitetsledningssystem ska ha inrättats senast den 17 juni 2012. Portugal och Irland har — tillsammans med EU:s kustlösa flaggstater Österrike, Slovakien, Tjeckien och Ungern —ännu inte inlett denna process, medan fyra andra flaggstater (Cypern, Malta, Nederländerna och Slovenien) har angivit att de kommer att ha inrättat ett sådant system före utgången av 2013.

Den svarta, grå och vita listan i samförståndsavtalet om hamnstatskontroll

Sekretariatet för samförståndsavtalet från Paris om hamnstatskontroll (PMOU)4, publicerar en årlig rapport där flaggstater förs upp på den svarta, grå eller vita listan beroende på brist- och kvarhållandefrekvensen för fartyg under deras flagg. Under de senaste fyra åren finns, av de ursprungliga sju flaggstaterna på den svarta eller grå listan (Österrike, Litauen, Lettland, Polen och Slovakien, plus Bulgarien och Rumänien), bara två medlemsstater (Bulgarien och Slovakien) kvar på den grå listan. Enligt direktiv 2009/21/EG ska flaggstater på den svarta eller grå listan identifiera orsakerna till att de befinner sig på listan och vidta åtgärder för att komma till rätta med situationen. Man har gjort betydande framsteg under kort tid och nu är sex av de tio viktigaste flaggstaterna på den vita listan medlemsstater i EU.

Internationella konventioner

I december 2008 åtog sig alla medlemsstater i EU att ratificera ett antal internationella konventioner senast den 1 januari 2013. Visserligen har framsteg gjorts men majoriteten har ännu inte ratificerat konventionerna från 2007 och framåt, såsom konventionen om borttagande av vrak från 2007. Bara 14 medlemsstater5 har ratificerat 2006 års sjöarbetskonvention om sjöfolks levnads- och arbetsvillkor. För att säkerställa att denna viktiga konvention tillämpas på ett korrekt sätt har EU-bestämmelser just antagits för efterlevnad och genomförande av konventionen. Därför är ratificeringen av den grundläggande rättsakten brådskande.

Nästa steg

Kommissionen kommer att överväga ytterligare åtgärder för att se till att medlemsstaterna effektivt och konsekvent uppfyller sina förpliktelser som flaggstater, inklusive eventuella överträdelseförfaranden.

Närmare upplysningar:

EU maritime developments

Kontaktpersoner:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/safety/actions_en.htm (rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om tillämpning av direktiv 2009/21/EG om fullgörande av flaggstatsförpliktelser som antogs den 18 december 2013).

2 :

Direktiv 2009/21/EG om fullgörande av flaggstatsförpliktelser (EUT L 131, 28.5.2009, s. 132)

3 :

Direktiv 2013/54/EG om vissa flaggstaters ansvar i fråga om efterlevnad och verkställighet av 2006 års konvention om arbete till sjöss (EUT L 329, 10.12.2013, s. 1).

4 :

Samförståndsavtalet om hamnstatskontroll omfattar alla EU:s medlemsstater, Ryska federationen och Kanada.

5 :

Bulgarien, Kroatien, Cypern, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Lettland, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Spanien och Sverige (den 4 juli 2013).


Side Bar