Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 18. decembra 2013

Námorná doprava: Pokrok v bezpečnosti, ale niektoré vlajkové štáty EÚ by mohli dosiahnuť lepšie výsledky

Podľa správy Európskej komisie1 o plnení povinností vlajkových štátov majú niektoré členské štáty EÚ čo robiť, aby splnili svoj záväzok týkajúci sa ratifikácie medzinárodných námorných dohovorov.

Podpredseda Európskej komisie Siim Kallas, ktorý je zároveň členom komisie zodpovedným za dopravu, v tejto súvislosti uviedol: „Veľmi ma teší, že väčšina pobrežných členských štátov berie svoje povinnosti vlajkového štátu vážne. Veľmi mi však záleží na tom, aby v záujme našich námorníkov každý členský štát ako vlajkový štát ratifikoval a zaviedol spoločné normy týkajúce sa životných a pracovných podmienok na lodiach, ktoré sa stanovili v medzinárodnom Dohovore o pracovných normách v námornej doprave z roku 2006, najmä z dôvodu, že tieto normy boli dohodnuté medzi sociálnymi partnermi na európskej úrovni a nedávno sa začali presadzovať prostredníctvom práva EÚ.“

Súčasné predpisy EÚ2 podporujú námornú bezpečnosť a stanovujú vysoký štandard pre vlajkové štáty EÚ tým, že od nich vyžadujú, aby vykonali partnerské posúdenie svojich systémov riadenia námornej dopravy a vyvinuli a realizovali certifikovaný systém riadenia kvality pre túto oblasť. Portugalsko, Írsko a žiadne vnútrozemské vlajkové štáty okrem Luxemburska však tieto požiadavky nesplnili.

Napriek značnému pokroku v prípade mnohých vlajkových členských štátov, Bulharsko a Slovensko naďalej zostávajú na sivom zozname vlajkových štátov, pokiaľ ide o počet zadržaných lodí alebo počet nedostatkov zistených na palube počas kontroly v prístave. To znamená, že lode plaviace sa pod týmito vlajkami sa ešte nedostali do nízkorizikovej kategórie (na „biely zoznam“) — čiže je potrebné kontrolovať ich častejšie.

Členské štáty by mali zvýšiť svoje úsilie o ratifikáciu a uplatňovanie Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave na životné a pracovné podmienky námorníkov a uplatňovanie nedávno prijatých predpisov EÚ (3) týkajúcich sa dodržiavania a presadzovania dohovoru.

Dodržiavanie pravidiel

Podľa súčasných právnych predpisov EÚ o plnení požiadaviek týkajúcich sa vlajkových štátov sa od členských štátov EÚ vyžaduje, aby sa podrobili dobrovoľnému auditu na základe schémy Medzinárodnej námornej organizácie ustanovenej v roku 2006, a síce partnerskému preskúmaniu vykonanému odborníkmi z iného vlajkového štátu. Portugalsko a vnútrozemské vlajkové štáty Rakúsko, Česká republika, Maďarsko a Slovensko doteraz o vykonanie takéhoto auditu nepožiadali. Podobne ďalšiu nezávislú kontrolu kvality systémov a postupov vlajkových štátov EÚ predstavuje požiadavka zavedenia certifikovaného systému riadenia kvality, ktoré bolo potrebné vykonať do 17. júna 2012. Portugalsko a Írsko — spolu s vnútrozemskými vlajkovými štátmi EÚ, ktorými sú Rakúsko, Česká republika, Maďarsko a Slovensko — ešte ani len nezačali vykonávať tento postup, zatiaľ čo štyri ďalšie vlajkové členské štáty EÚ (Cyprus, Malta, Holandsko a Slovinsko) uviedli, že budú mať takýto systém zavedený do konca roka 2013.

Čierny, sivý a biely zoznam podľa PMOP

Sekretariát Parížskeho memoranda o porozumení (PMOP) o štátnom prístavnom dozore (4)zverejňuje výročnú správu s uvedením vlajkových štátov, ktoré sú na čiernom, sivom alebo bielom zozname v závislosti od počtu zadržaní lodí plaviacich sa pod ich vlajkou a miery závad zistených na ich palubách. Po vývoji v posledných štyroch rokoch z pôvodných siedmich vlajkových štátov EÚ na čiernom alebo sivom zozname (Rakúsko, Litva, Lotyšsko, Poľsko a Slovensko, plus Bulharsko a Rumunsko) zostávajú na sivom zozname iba dva štáty (Bulharsko a Slovensko). Podľa smernice 2009/21/ES sa vyžaduje, aby štáty na čiernom/sivom zozname identifikovali dôvody, pre ktoré sú na zozname, a prijali opatrenia na nápravu tejto situácie. Za krátky čas sa dosiahol značný pokrok a v súčasnosti šesť miest v prvej desiatke vlajkových štátov na bielom zozname obsadzujú členské štáty EÚ.

Medzinárodné dohovory

V decembra 2008 sa všetky členské štáty EÚ zaviazali, že ratifikujú určitý počet medzinárodných dohovorov do 1. januára 2013. Napriek tomu, že sa dosiahol pokrok, väčšina štátov ešte neratifikovala dohovory z roku 2007 a novšie, ako napríklad dohovor z Nairobi o odstraňovaní vrakov lodí z roku 2007. Iba 14 členských štátov (5) ratifikovalo Dohovor o pracovných normách v námornej doprave z roku 2006 týkajúci sa životných a pracovných podmienok námorníkov. Na zabezpečenie riadneho presadzovania tohto významného dohovoru boli teraz prijaté pravidlá EÚ pre dodržiavanie a presadzovanie dohovoru. Preto je ratifikácia základného právneho nástroja nevyhnutná.

Ďalšie kroky

Komisia na zabezpečenie toho, aby členské štáty účinne a konzistentne plnili svoje povinnosti vlajkových štátov, zváži ďalšie opatrenia vrátane možných konaní vo veci porušenia právnych predpisov.

Ďalšie informácie:

Vývoj v námornej oblasti v EÚ

Kontaktné osoby:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/safety/actions_en.htm (Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o uplatňovaní smernice 2009/21/ES o plnení povinností vlajkového štátu prijatá 18. 12. 2013)

2 :

Smernica 2009/21/ES o plnení povinností vlajkového štátu, Ú. v. EÚ L 131, 28.5.2009, s. 132.

3 :

Smernica 2013/54/EÚ o určitých zodpovednostiach vlajkového štátu za plnenie Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave z roku 2006 a jeho presadzovanie, Ú. v. EÚ L 329, 10.12.2013, s. 1.

4 :

Parížske memorandum o porozumení o štátnom prístavnom dozore zahŕňa všetky členské štáty EÚ, Ruskú federáciu a Kanadu.

5 :

Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Holandsko, Poľsko, Španielsko, Švédsko (stav k 4. júlu 2013).


Side Bar