Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 18 grudnia 2013 r.

Transport morski: Mimo postępów w zakresie bezpieczeństwa niektóre państwa bandery UE mogłyby osiągnąć lepsze wyniki

Według sprawozdania Komisji w sprawie zgodności z wymaganiami dotyczącymi państwa bandery (1) niektóre państwa członkowskie UE mają trudności w wypełnieniu swoich zobowiązań do ratyfikowania międzynarodowych konwencji morskich.

Wiceprzewodniczący Sim Kallas, unijny komisarz ds. transportu, powiedział: „Cieszy mnie, że większość nadbrzeżnych państw członkowskich poważnie traktuje swoje zobowiązania jako państwa bandery. Szczególne znaczenie ma dla mnie jednak zagwarantowanie naszym marynarzom, żeby każde państwo członkowskie – jako państwo bandery – ratyfikowało i wprowadziło wspólne normy dotyczące warunków życia i pracy na statku ustanowione w międzynarodowej Konwencji o pracy na morzu z 2006 r., zwłaszcza że normy te zostały uzgodnione między partnerami społecznymi na szczeblu europejskim, a niedawno wprowadzone w życie przepisami unijnymi”.

Obecnie obowiązujące przepisy UE (2) zwiększają bezpieczeństwo morskie i określają wymagające normy dla państw bandery UE, zobowiązując je do przeprowadzenia wzajemnej weryfikacji swoich administracji morskich oraz opracowania i wdrożenia certyfikowanego systemu zarządzania jakością w odniesieniu do ich działań. Portugalia, Irlandia i wszystkie śródlądowe państwa bandery, z wyjątkiem Luksemburga, nie wypełniły tego zobowiązania.

Wiele państw bandery UE poczyniło znaczne postępy, jednak Bułgaria i Słowacja pozostają na szarej liście państw bandery pod względem liczby zatrzymanych statków lub liczby uchybień stwierdzonych na statku podczas inspekcji w porcie. Oznacza to, że statki pływające pod banderami tych państw nie są jeszcze w kategorii niskiego ryzyka („biała lista”), należy zatem częściej poddawać je inspekcji.

Państwa członkowskie powinny zwiększyć swoje wysiłki na rzecz ratyfikacji i wdrożenia Konwencji o pracy na morzu, która dotyczy warunków życia i pracy marynarzy, oraz nowo przyjętych unijnych przepisów dotyczących zgodności z konwencją i jej egzekwowania (3).

Zgodność

Na podstawie obecnego prawodawstwa UE w zakresie zgodności z wymaganiami dotyczącymi państwa bandery, państwa członkowskie UE są zobowiązane do poddania się dobrowolnemu audytowi w ramach systemu ustanowionego przez Międzynarodową Organizację Morską w 2006 r.: wzajemnej weryfikacji przez ekspertów z innego państwa bandery. Do dnia dzisiejszego Portugalia i śródlądowe państwa bandery – Austria, Republika Czeska, Słowacja i Węgry – nie zwróciły się o przeprowadzenie takiego audytu. Podobnie, dalsza niezależna kontrola jakości systemów i procedur państw bandery UE jest przeprowadzana w ramach certyfikowanego systemu zarządzania jakością, który powinien zostać wdrożony do dnia 17 czerwca 2012 r. Portugalia i Irlandia — wraz z śródlądowymi państwami bandery UE: Austrią, Republiką Czeską, Słowacją i Węgrami — muszą jeszcze rozpocząć ten proces, zaś cztery inne państwa bandery UE (Cypr, Malta, Niderlandy i Słowenia) zgłosiły, że będą dysponować takim systemem do końca 2013 r.

Czarna, szara i biała lista memorandum paryskiego

Sekretariat memorandum paryskiego w sprawie inspekcji państwa portu (4) publikuje roczne sprawozdania, w których umieszcza państwa bandery na czarnej, szarej lub białej liście, w zależności od liczby zatrzymanych statków i liczby uchybień stwierdzonych na statkach pływających pod ich banderą. W ciągu ostatnich czterech lat spośród siedmiu państw bandery UE, które znalazły się na czarnej lub szarej liście (Austria, Litwa, Łotwa, Polska i Słowacja, a także Bułgaria i Rumunia), tylko dwa (Bułgaria i Słowacja) pozostają na szarej liście. W dyrektywie 2009/21/WE wymaga się, aby państwa znajdujące się na czarnej lub szarej liście przedstawiły powody, dla których je tam umieszczono, oraz zastosowały działania w celu naprawy tej sytuacji. W krótkim czasie poczyniono znaczne postępy i obecnie sześć z dziesięciu najlepszych państw bandery na białej liście to państwa członkowskie UE.

Konwencje międzynarodowe

W grudniu 2008 r. wszystkie państwa członkowskie UE zobowiązały się do ratyfikowania do dnia 1 stycznia 2013 r. pewnej liczby konwencji międzynarodowych. Choć poczyniono postępy, większość państw nie ratyfikowała jeszcze konwencji przyjętych po 2007 r., takich jak Międzynarodowa konwencja o usuwaniu wraków podpisana w Nairobi w 2007 r. Jedynie 14 państw członkowskich (5) ratyfikowało Konwencję o pracy na morzu z 2006 r. dotyczącą warunków życia i pracy marynarzy. Aby zapewnić prawidłowe egzekwowanie tej ważnej konwencji, na poziomie UE właśnie przyjęto przepisy dotyczące zgodności z nią i jej egzekwowania. W związku z tym niezbędna jest pilna ratyfikacja podstawowego instrumentu prawnego.

Dalsze działania

Komisja zastanowi się nad dalszymi środkami zapewniającymi, by państwa członkowskie UE skutecznie i spójnie wypełniały swoje obowiązki jako państwa bandery, uwzględniając możliwość wszczęcia postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.

Dodatkowe informacje:

1 :

http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/safety/actions_en.htm (Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące stosowania dyrektywy 2009/21/WE w sprawie zgodności z wymaganiami dotyczącymi państwa bandery przyjęte w dniu 18.12.2013 r.)

2 :

Dyrektywa 2009/21/WE w sprawie zgodności z wymaganiami dotyczącymi państwa bandery, Dz.U. L 131 z 28.5.2009, s. 132.

3 :

Dyrektywa 2013/54/WE dotyczącą pewnych obowiązków państwa bandery w zakresie zgodności z Konwencją o pracy na morzu z 2006 r. oraz jej egzekwowania, Dz.U. L 329 z 10.12.2013, s. 1.

4 :

Memorandum paryskie w sprawie inspekcji państwa portu podpisane przez wszystkie państwa członkowskie UE, Federację Rosyjską i Kanadę.

5 :

Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niderlandy, Polska, Szwecja (stan na dzień 4 lipca 2013 r.).


Side Bar