Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 18 december 2013

Veiligheid in de zeevaart verbeterd, maar sommige EU-vlaggenstaten moeten meer doen

De Europese Commissie heeft een verslag over de naleving van vlaggenstaatverplichtingen1 gepubliceerd, waaruit blijkt dat een aantal EU-lidstaten nog niet heeft voldaan aan de verplichting om internationale maritieme verdragen te bekrachtigen.

Siim Kallas, vicevoorzitter en EU-commissaris voor vervoer: "Het verheugt mij dat de meeste kustlidstaten hun plichten als vlaggenstaat serieus nemen. Maar ik hecht er voor onze zeelieden veel belang aan dat elke lidstaat in zijn hoedanigheid als vlaggenstaat de gezamenlijke normen voor werk- en leefomstandigheden aan boord uit het Maritiem Arbeidsverdrag van 2006 bekrachtigt en toepast, met name omdat deze door de sociale partners op Europees niveau zijn goedgekeurd en sinds kort via de EU-wetgeving worden gehandhaafd."

De huidige EU-voorschriften2 bevorderen de maritieme veiligheid en leggen strenge eisen op aan de EU-vlaggenstaten, die verplicht zijn hun maritieme instanties te laten toetsen en om een gecertificeerd kwaliteitsbeheersysteem voor hun activiteiten te ontwikkelen en toe te passen. Portugal en Ierland hebben hieraan niet voldaan, evenmin als de vlaggenstaten die niet aan zee grenzen, behalve Luxemburg.

Een groot aantal EU-vlaggenstaten heeft veel vooruitgang geboekt, maar Bulgarije en Slowakije staan nog steeds op de "grijze lijst" als gevolg van het aantal schepen dat onder hun vlag vaart en is aangehouden, of het aantal tijdens controles in de haven aan boord geconstateerde gebreken. Dat houdt in dat schepen die onder deze vlaggen varen nog niet tot de categorie laag risico (de "witte lijst") behoren, waardoor zij vaker gecontroleerd moeten worden.

De lidstaten moeten zich meer inzetten om het Maritiem Arbeidsverdrag inzake werk- en leefomstandigheden van zeevarenden te bekrachtigen en toe te passen; hetzelfde geldt voor de onlangs aangenomen EU-voorschriften3 met betrekking tot de naleving en handhaving van dat verdrag.

Naleving

In de huidige EU-wetgeving op het gebied van de naleving van vlaggenstaatverplichtingen is bepaald dat de EU-lidstaten worden onderworpen aan het vrijwillige auditprogramma dat de Internationale Maritieme Organisatie in 2006 heeft ingevoerd. Het gaat daarbij om een collegiale toetsing door deskundigen uit andere vlaggenstaten. Portugal en een aantal EU-vlaggenstaten die niet aan zee grenzen (Oostenrijk, Tsjechië, Hongarije en Slowakije) hebben nog niet om een dergelijke audit verzocht. Daarnaast moet de kwaliteit van de regelingen en procedures van de EU-vlaggenstaten op onafhankelijke wijze worden gecontroleerd door middel van een gecertificeerd kwaliteitsbeheersysteem. Dit systeem moest uiterlijk op 17 juni 2012 operationeel zijn. Portugal en Ierland, evenals een aantal EU-vlaggenstaten die niet aan zee grenzen (Oostenrijk, Tsjechië, Hongarije en Slowakije) hebben nog geen maatregel op dit gebied genomen. Vier andere EU-vlaggenstaten (Cyprus, Malta, Nederland en Slovenië) hebben aangegeven dat hun systeem eind 2013 gereed zal zijn.

Memorandum van overeenstemming van Parijs: de zwarte, grijze en witte lijst

Het secretariaat van het Memorandum van overeenstemming van Parijs inzake toezicht op schepen door de havenstaat4 publiceert elk jaar een verslag. De vlaggenstaten staan hierin op een zwarte, grijze of witte lijst, naargelang van het percentage aanhoudingen en gebreken bij schepen die onder hun vlag varen. Van de zeven EU-vlaggenstaten die vier jaar geleden op de zwarte en grijze lijst stonden (Oostenrijk, Litouwen, Letland, Polen en Slowakije, plus Bulgarije en Roemenië), staan er momenteel nog slechts twee (Bulgarije en Slowakije) op de grijze lijst. In Richtlijn 2009/21/EG is bepaald dat de vlaggenstaten op de zwarte en grijze lijst de redenen voor hun aanwezigheid op de lijst moeten vaststellen en maatregelen moeten nemen om verandering in de situatie te brengen. Binnen een korte tijd is er veel vooruitgang geboekt: zes van de tien vlaggenstaten bovenaan de witte lijst zijn EU-lidstaten.

Internationale overeenkomsten

In december 2008 hebben alle EU-lidstaten toegezegd vóór 1 januari 2013 bepaalde internationale overeenkomsten te ondertekenen. Er is vooruitgang geboekt, maar de meerderheid moet de overeenkomsten die vanaf 2007 zijn gesloten (zoals het Internationale Verdrag van Nairobi inzake het opruimen van wrakken van 2007) nog ondertekenen. Slechts 14 lidstaten5 hebben het Maritiem Arbeidsverdrag van 2006 inzake werk- en leefomstandigheden van zeevarenden bekrachtigd. Om ervoor te zorgen dat deze belangrijke overeenkomst naar behoren wordt gehandhaafd, zijn er onlangs EU-voorschriften aangenomen. Hierdoor wordt de naleving en handhaving van het verdrag verbeterd. Het is daarom van belang dat dit rechtsinstrument spoedig wordt bekrachtigd.

Volgende stappen

De Commissie zal zich bezinnen op verdere maatregelen, waaronder inbreukprocedures, om ervoor te zorgen dat de EU-lidstaten op doeltreffende en consistente wijze gevolg geven aan hun verplichtingen als vlaggenstaten.

Meer informatie:

1 :

http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/safety/actions_en.htm (op 18.12.2013 goedgekeurd verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de toepassing van Richtlijn 2009/21/EG betreffende de naleving van vlaggenstaatverplichtingen)

2 :

Richtlijn 2009/21/EG betreffende de naleving van vlaggenstaatverplichtingen, PB L 131 van 28.5.2009, blz. 132.

3 :

Richtlijn 2013/54/EG betreffende bepaalde verantwoordelijkheden van de vlaggenstaat met betrekking tot de naleving en de handhaving van het Verdrag betreffende maritieme arbeid, 2006, PB L 329 van 10.12.2013, blz. 1.

4 :

Memorandum van overeenstemming van Parijs inzake toezicht op schepen door de havenstaat; hiervan maken alle EU-lidstaten, Rusland en Canada deel uit.

5 :

Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Denemarken, Finland, Frankrijk, Griekenland, Letland, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Spanje, Zweden (situatie op 4 juli 2013).


Side Bar