Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. gruodžio 18 d.

Jūrų transportas. Sprendžiant saugos klausimus padaryta pažanga, tačiau kai kurios ES vėliavos valstybės turėtų pasitempti

Kaip teigiama Europos Komisijos ataskaitoje1 dėl vėliavos valstybės reikalavimų laikymosi, kai kurioms ES valstybėms narėms kyla sunkumų vykdyti įsipareigojimus ratifikuoti tarptautines jūrų konvencijas.

Pirmininko pavaduotojas ir už transportą atsakingas Europos Komisijos narys Siimas Kallasas pasakė: „Džiaugiuosi, kad dauguma pakrantės valstybių narių deramai vykdo savo, kaip vėliavos valstybių, pareigas. Tačiau labai svarbu užtikrinti, kad kiekviena valstybė narė, būdama vėliavos valstybė, mūsų jūrininkų labui ratifikuotų ir taikytų bendrus gyvenimo ir darbo laive sąlygų standartus, nustatytus 2006 m. tarptautinėje Konvencijoje dėl darbo jūrų laivyboje, juo labiau kad socialiniai partneriai dėl jų susitarė Europos lygmeniu ir jie neseniai buvo perkelti į ES teisę.“

Taikant galiojančias ES taisykles2 skatinama saugi laivyba ir keliami dideli reikalavimai ES vėliavos valstybėms – reikalaujama, kad būtų atliktas nepriklausomas jų jūrų administravimo vertinimas, būtų sukurta ir įdiegta sertifikuota veiklos kokybės vadybos sistema. To nėra padariusios Portugalija, Arija ir išėjimo į jūrą neturinčios vėliavos valstybės, išskyrus Liuksemburgą.

Nors daugelis ES vėliavos valstybių padarė nemenką pažangą, pilkajame vėliavos valstybių sąraše išlieka Bulgarija ir Slovakija, nes nemažai jų laivų buvo sulaikyta, tikrintuose uoste prisišvartavusiuose laivuose nustatyta nemažai trūkumų. Su šių šalių vėliavomis plaukiojantys laivai kol kas nepriskiriami nedidelės rizikos kategorijai (baltajam sąrašui), tad turi būti tikrinami dažniau.

Valstybės narės turėtų dėti daugiau pastangų, kad būtų ratifikuota Konvencija dėl darbo jūrų laivyboje, kurioje nustatytos jūrininkų gyvenimo ir darbo sąlygos, ir kad būtų taikomos neseniai priimtos ES taisyklės3, kuriomis užtikrinama, kad šios konvencijos būtų laikomasi ir kad ji būtų vykdoma.

Reikalavimų laikymasis

Pagal galiojančius ES teisės aktus, kuriais reglamentuojamas vėliavos valstybės reikalavimų laikymasis, valstybės narės privalo naudotis Tarptautinės jūrų organizacijos 2006 m. sudaryta savanoriško audito, atliekamo kitos vėliavos valstybės ekspertų, sistema. Iki šiol tokio audito nėra atlikusios Portugalija ir kelios išėjimo į jūrą neturinčios ES vėliavos valstybės – Austrija, Čekija, Vengrija ir Slovakija. Iki 2012 m. birželio 17 d. taip pat turėjo būti įdiegta sertifikuota kokybės vadybos sistema – tai dar viena nepriklausoma ES vėliavos valstybių sistemų ir procedūrų kokybės tikrinimo sistema. Portugalija ir Airija bei ES išėjimo į jūrą neturinčios vėliavos valstybės Austrija, Čekija, Vengrija ir Slovakija šio proceso dar nėra pradėjusios, o kitos keturios ES vėliavos valstybės – Kipras, Malta, Nyderlandai ir Slovėnija, pareiškė įdiegsiančios šią sistemą iki 2013 m. galo.

Paryžiaus susitarimo memorandumo juodasis, pilkasis ir baltasis sąrašas

Paryžiaus susitarimo memorandumo dėl uosto valstybės kontrolės4 sekretoriatas kasmet skelbia ataskaitas, kuriose vėliavos valstybės suskirstomos į juodąjį, pilkąjį ir baltąjį sąrašus pagal tai, kokia dalis su jų vėliava plaukiojančių laivų buvo sulaikyta ir turėjo trūkumų. Per pastaruosius ketverius metus iš septynių juodajame ar pilkajame sąraše buvusių ES vėliavos valstybių – Austrijos, Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Slovakijos, Bulgarijos ir Rumunijos – pilkajame sąraše liko tik dvi – Bulgarija ir Slovakija. Pagal Direktyvą 2009/21/EB juodajame ar pilkajame sąraše esančios valstybės privalo nurodyti priežastis, dėl kurių jos buvo įtrauktos į tą sąrašą, ir imtis priemonių padėčiai ištaisyti. Per trumpą laiką padaryta didelė pažanga – šiuo metu šešios iš dešimties pirmųjų baltojo sąrašo vėliavos valstybių yra ES valstybės narės.

Tarptautinės konvencijos

2008 m. gruodį visos ES valstybės narės įsipareigojo iki 2013 m. sausio 1 d. ratifikuoti tam tikrą skaičių tarptautinių konvencijų. Nors padaryta pažanga, dauguma valstybių narių vis dar nėra ratifikavusios 2007 m. ir vėlesnių konvencijų, pavyzdžiui, 2007 m. Nairobio konvencijos dėl laivų nuolaužų iškėlimo. Tik 14 valstybių narių5 yra ratifikavusios 2006 m. Konvenciją dėl darbo jūrų laivyboje, kurioje nustatytos jūrininkų gyvenimo ir darbo sąlygos. Kad ši pagrindinė konvencija būtų vykdoma tinkamai, ES neseniai priimtos konvencijos laikymosi ir vykdymo taisyklės. Todėl pagrindinis teisės dokumentas turi būti ratifikuotas kuo greičiau.

Tolesni žingsniai

Siekdama užtikrinti, kad ES valstybės narės veiksmingai ir nuosekliai vykdytų savo, kaip vėliavos valstybių, pareigas, Komisija svarstys, ar reikia imtis kitų priemonių, įskaitant pažeidimų nagrinėjimo procedūras.

Daugiau informacijos

ES jūrininkystės klausimai

Asmenys ryšiams

Helen Kearns, tel. +32 2 298 76 38

Dale Kidd, tel. +32 2 295 74 61

1 :

http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/safety/actions_en.htm (Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai. Direktyvos 2009/21/EB dėl vėliavos valstybės reikalavimų laikymosi taikymas. Priimta 2013 12 18).

2 :

Direktyva 2009/21/EB dėl vėliavos valstybės reikalavimų laikymosi (OL L131, 2009 5 28, p. 132).

3 :

Direktyva 2013/54/ES dėl tam tikrų vėliavos valstybės įsipareigojimų užtikrinti, kad būtų laikomasi 2006 m. Konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje ir kad ji būtų vykdoma

4 :

Paryžiaus susitarimo memorandumo dėl uosto valstybės kontrolės narės yra visos ES valstybės narės, Rusijos Federacija ir Kanada.

5 :

Bulgarija, Kroatija, Kipras Danija, Suomija, Prancūzija, Graikija, Latvija, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Lenkija, Ispanija, Švedija (2013 m. liepos 4 d. duomenimis).


Side Bar