Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel, 18.12.2013

Meriliikenteen turvallisuus kohentunut – mutta parantamisen varaa on

Joillakin EU:n jäsenvaltioilla on suuria vaikeuksia täyttää sitoumuksensa ratifioida merenkulkualan kansainväliset yleissopimukset. Tämä käy ilmi Euroopan komission kertomuksesta lippuvaltiota koskevien vaatimusten noudattamisesta1.

Liikenneasioista vastaava komission varapuheenjohtaja Siim Kallas on ilahtunut siitä, että useimmat rannikkojäsenvaltiot ottavat velvollisuutensa lippuvaltioina vakavasti. "Pyrin kuitenkin EU:n merenkulkijoiden vuoksi erityisesti varmistamaan, että jokainen jäsenvaltio, jonka lipun alla purjehtii aluksia, on ratifioinut ja ottanut käyttöön elin- ja työoloja aluksilla koskevat yhteiset standardit, joista määrätään vuoden 2006 kansainvälisessä merityöyleissopimuksessa. Erityisesti siksi, että niistä on sovittu Euroopan tason työmarkkinaosapuolten kesken ja että ne on hiljattain vahvistettu osaksi EU:n lainsäädäntöä."

EU:n nykyisissä säännöissä2 parannetaan meriturvallisuutta ja asetetaan EU:n lippuvaltioille korkeat standardit vaatimalla, että niiden merenkulkuhallinnoista tehdään vertaisarvioinnit. Lisäksi vaaditaan, että kyseisten merenkulkuhallintojen toimintaa varten laaditaan ja pannaan täytäntöön sertifioidut laatujärjestelmät. Näin ei ole tehty Portugalissa, Irlannissa eikä Luxemburgia lukuun ottamatta yhdessäkään sisämaassa sijaitsevista lippuvaltioista.

Monissa EU:n lippuvaltiossa on edistytty hyvin, mutta Bulgaria ja Slovakia ovat harmaalla listalla alusten satamassaoloaikana tehtyihin tarkastuksiin perustuvien alusten pysäytysten ja aluksilla havaittujen puutteiden määrän vuoksi. Tämä tarkoittaa, etteivät näiden lippujen alla purjehtivat alukset kuulu alhaisen riskin luokkaan (”valkoiselle listalle”) ja että niitä on siksi tarkastettava useammin.

Jäsenvaltioiden olisi ryhdistäydyttävä: niiden pitäisi ratifioida merenkulkijoiden elin- ja työolosuhteita koskeva merityöyleissopimus sekä soveltaa sitä ja sen noudattamisesta ja noudattamisen valvonnasta hiljattain annettuja EU:n sääntöjä3.

Noudattaminen

Lippuvaltioiden velvollisuuksien noudattamisesta annetun EU:n nykyisen lainsäädännön mukaan EU:n jäsenvaltioista on tehtävä vuonna 2006 perustettu Kansainvälisen merenkulkujärjestön vapaaehtoinen auditointi, jossa toisten lippuvaltioiden asiantuntijat suorittavat vertaisarvioinnin. Portugali ja sisämaassa sijaitsevista EU:n lippuvaltioista Itävalta, Tšekki, Unkari ja Slovakia eivät ole tähän mennessä pyytäneet tällaisen auditoinnin tekemistä. EU:n lippuvaltioiden järjestelmät ja menettelyt on määrä saada riippumattomalla tavalla tarkastettua myös sertifioidun laadunhallintajärjestelmän kautta, joka niillä olisi pitänyt olla käytössä 17. kesäkuuta 2012 mennessä. Portugali ja Irlanti — sekä sisämaassa sijaitsevat EU:n lippuvaltiot Itävalta, Tšekki, Unkari ja Slovakia — eivät ole vielä aloittaneet tätä prosessia. Neljä muuta EU:n lippuvaltiota (Kypros, Malta, Alankomaat ja Slovenia) ovat ilmoittaneet, että niillä on käytössä tällaiset järjestelmät vuoden 2013 loppuun mennessä.

PMOU:n musta, harmaa ja valkoinen lista

Satamavaltioiden suorittamaa valvontaa koskevan Pariisin yhteisymmärryspöytäkirjan (PMOU)4 sihteeristö julkaisee vuosikertomuksen, jossa lippuvaltiot asetetaan mustalle, harmaalle tai valkoiselle listalle riippuen niiden lipun alla purjehtivien alusten pysäytysten ja aluksilla havaittujen puutteiden määrästä. EU:n lippuvaltioista mustalla tai harmaalla listalla oli neljä vuotta sitten vielä seitsemän lippuvaltiota (Itävalta, Liettua, Latvia, Puola ja Slovakia sekä Bulgaria ja Romania), mutta nyt on enää kaksi lippuvaltiota (Bulgaria ja Slovakia) harmaalla listalla. Direktiivissä 2009/21/EY edellytetään, että mustalla tai harmaalla listalla olevat lippuvaltiot yksilöivät ne syyt, joiden vuoksi ne ovat kyseisellä listalla, ja toteuttavat toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi. Lyhyessä ajassa on edistytty huomattavasti, ja nykyisin valkoisella listalla olevista kymmenestä parhaasta lippuvaltiosta kuusi on EU:n jäsenvaltioita.

Kansainväliset yleissopimukset

Kaikki EU:n jäsenvaltiot sitoutuivat joulukuussa 2008 ratifioimaan tietyt kansainväliset yleissopimukset 1. tammikuuta 2013 mennessä. Asiassa on päästy eteenpäin, mutta useimmat jäsenvaltiot eivät edelleenkään ole ratifioineet vuonna 2007 ja sen jälkeen tehtyjä yleissopimuksia, kuten vuoden 2007 Nairobin hylkyjennostosopimusta. Ainoastaan 14 jäsenvaltiota5 on ratifioinut vuonna 2006 tehdyn merenkulkijoiden työ- ja elinolosuhteita koskevan merityöyleissopimuksen. Jotta tätä merkittävää yleissopimusta noudatettaisiin asianmukaisesti, hiljattain on hyväksytty EU:n säännöt yleissopimuksen noudattamisesta ja noudattamisen valvonnasta. Tästä syystä niiden perustana olevan oikeudellisen välineen ratifiointi on tehtävä kiireellisesti.

Seuraavat vaiheet

Komissio pohtii vielä lisätoimenpiteitä varmistaakseen, että EU:n jäsenvaltiot täyttävät tosiasiallisesti ja yhdenmukaisesti velvollisuutensa lippuvaltioina. Tarvittaessa käynnistetään rikkomusmenettelyjä.

Lisätietoja:

EU:n merenkulkualan kehitys

Yhteyshenkilöt:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/safety/actions_en.htm (Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle lippuvaltiota koskevien vaatimusten noudattamisesta annetun direktiivin 2009/21/EY soveltamisesta, hyväksytty 18.12.2013).

2 :

Direktiivi 2009/21/EY lippuvaltiota koskevien vaatimusten noudattamisesta (EUVL L 131, 28.5.2009, s. 132).

3 :

Direktiivi 2013/54/EY merityötä koskevan vuoden 2006 yleissopimuksen noudattamiseen ja täytäntöönpanon valvontaan liittyvistä tietyistä lippuvaltion velvollisuuksista (EUVL L 329, 10.12.2013, s. 1).

4 :

Satamavaltioiden valvontaa koskeva Pariisin yhteisymmärryspöytäkirja, jossa ovat mukana kaikki EU:n jäsenvaltiot, Venäjä ja Kanada.

5 :

Alankomaat, Bulgaria, Espanja, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Luxemburg, Malta, Puola, Ranska, Ruotsi, Suomi, Tanska (tilanne 4. heinäkuuta 2013).


Side Bar