Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 18. detsember 2013

Meretransport: ohutus suureneb, kuid mõned ELi lipuriigid võiksid paremini hakkama saada

Mõned ELi liikmesriigid näevad vaeva, et täita kohustust ratifitseerida rahvusvahelised merekonventsioonid, nagu selgub Euroopa Komisjoni aruandest lipuriigi nõuete täitmise kohta1.

Komisjoni asepresident ja ELi transpordivolinik Siim Kallas sõnas: „Mul on hea meel, et enamik rannikuäärseid liikmesriike võtavad on kohustusi lipuriigina tõsiselt. Samas on minu südameasi tagada, et iga liikmesriik on lipuriigina ratifitseerinud ja kehtestanud meie meremeeste jaoks elu- ja töötingimusi pardal käsitlevad ühised standardid, mis on sätestatud rahvusvaheliste meretöönormide konventsioonis (2006), eelkõige kuna need on sõlmitud tööturu osapoolte vahel Eu roopa tasandil ning jõustatud hiljuti ELi õigusnormide kaudu.”

Praeguste ELi eeskirjadega(2) edendatakse meresõiduohutust ja kehtestatakse kõrged nõudmised ELi lipuriikidele: nõutakse, et nad läbiksid eksperthinnangu ning töötaksid välja ja rakendaksid sertifitseeritud kvaliteedijuhtimissüsteemi oma tegevuse kohta. Portugal, Iirimaa ega ükski merepiirita lipuriik, välja arvatud Luksemburg, ei ole seda veel teinud.

Vaatamata paljude ELi lipuriikide suurtele edusammudele, on Bulgaaria ja Slovakkia endiselt hallis nimekirjas kinnipeetud laevade arvu või sadamas toimunud kontrolli ajal pardal avastatud puuduste poolest. See tähendab, et nende lipu all sõitvaid laevu ei saa veel pidada madala riski kategooriasse („valge nimekiri”) kuuluvaks, mistõttu tuleb neid sagedamini kontrollida.

Liikmesriigid peaksid suurendama oma jõupingutusi, et ratifitseerida ja rakendada meretöönormide konventsioon meremeeste elu- ja töötingimuste kohta ning hiljuti vastuvõetud ELi eeskirjad (3) konventsiooni nõuete täitmise ja konventsiooni jõustamise kohta.

Nõuetele vastavus

Lipuriigi nõuete täitmist käsitlevate ELi kehtivate õigusaktide kohaselt peavad ELi liikmesriigid läbima 2006. aastal loodud Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni vabatahtliku auditi, mille käigus muude lipuriikide eksperdid annavad võrdlushinnangu. Praeguseks ei ole Portugal ega ELi sisemaal asuvad lipuriigid Austria, Tšehhi Vabariik, Ungari ja Slovakkia sellist auditi teinud. ELi lipuriikide süsteeme ja menetlusi tuleb kontrollida sõltumatul viisil ka sertifitseeritud kvaliteedijuhtimise süsteemi kaudu, mis oleks pidanud olema kasutusel 17. juuniks 2012. Portugal ja Iirimaa – koos ELi sisemaal asuvate lipuriikide Austria, Tšehhi Vabariik, Ungari ja Slovakkiaga – ei ole nimetatud protsessi veel algatanud, neli ELi lipuriiki (Küpros, Malta, Madalmaad ja Sloveenia) on teatanud, et nad hakkavad sellist süsteemi kasutama 2013. aasta lõpuks.

PMoU must, hall ja valge nimekiri

Sadamariigi kontrolli käsitleva vastastikuse mõistmise Pariisi memorandumi (PMoU) (4) sekretariaat avaldab igal aastal aruande, milles märgitakse lipuriigid musta, halli või valgesse nimekirja sõltuvalt nende lipu all sõitvate laevade kinnipidamiste ja seal avastatud puuduste arvust. Viimase nelja aasta jooksul on esialgu musta või halli nimekirja kuulunud seitsmest ELi lipuriigist (Austria, Leedu, Läti, Poola ja Slovakkia, Bulgaaria ja Rumeenia) vaid kaks liikmesriiki (Bulgaaria ja Slovakkia) endiselt hallis nimekirjas. Direktiivis 2009/21/EÜ nõutakse, et musta/halli nimekirja kuuluvad riigid peavad tegema kindlaks põhjused, miks nad on nimekirja kantud, ja võtma meetmed olukorra parandamiseks. Lühikese aja jooksul on tehtud märkimisväärseid edusamme ja nüüd on esimese kümne valgesse nimekirja kuuluva lipuriiki hulgas kuus ELi liikmesriiki.

Rahvusvahelised konventsioonid

2008. aasta detsembris võtsid kõik ELi liikmesriigid endale kohustuse ratifitseerida teatav arv rahvusvahelisi konventsioone 1. jaanuariks 2013. Kuigi on tehtud edusamme, peab enamik riike veel ratifitseerima konventsioone alates 2007. aastast, nagu 2007. aasta vrakkide eemaldamist käsitlev Nairobi konventsioon. Ainult 14 liikmesriiki (5) on ratifitseerinud 2006. aasta meretöönormide konventsiooni meremeeste elu- ja töötingimuste kohta. Et tagada selle olulise konventsiooni nõuetekohane rakendamine, on hiljuti vastu võetud ELi eeskirjad konventsiooni nõuete täitmise ja konventsiooni rakendamise kohta. Seetõttu on põhiõigusakti ratifitseerimine kiireloomuline.

Edasised sammud

Komisjon kaalub täiendavate meetmete võtmist, tagamaks, et ELi liikmesriigid täidavad lipuriikidena tõhusalt ja järjekindlalt oma kohustusi. Vajaduse korral algatatakse rikkumismenetlused.

Lisateave:

ELi merendusalased arengud

Kontaktisikud:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/safety/actions_en.htm (komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule lipuriigi nõuete täitmist käsitleva direktiivi 2009/21/EÜ kohaldamise kohta, vastu võetud 18.12.2013)

2 :

Direktiiv 2009/21/EÜ lipuriigi nõuete täitmise kohta, ELT L 131, 28.5.2009, lk 132.

3 :

Direktiiv 2013/54/EÜ, mis käsitleb teatavaid lipuriigi kohustuste täitmist ja jõustamist 2006. aasta meretöönormide konventsiooni ELT L 329, 10.12.2013, lk 1.

4 :

Sadamariigi kontrolli käsitleva vastastikuse mõistmise Pariisi memorandum hõlmab kõiki ELi liikmesriike, Venemaa Föderatsiooni ja Kanadat.

5 :

Bulgaaria, Horvaatia, Küpros, Taani, Soome, Prantsusmaa, Kreeka, Läti, Luksemburg, Malta, Madalmaad, Poola, Hispaania, Rootsi, (4. juuli 2013. aasta seisuga).


Side Bar