Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 18 Δεκεμβρίου 2013

Θαλάσσιες μεταφορές: Η ασφάλεια βελτιώθηκε αλλά ορισμένα κράτη σημαίας της ΕΕ μπορούν να κάνουν περισσότερα

Ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ δυσκολεύονται να τηρήσουν τη δέσμευσή τους για κύρωση διεθνών ναυτιλιακών συμβάσεων, σύμφωνα με έκθεση (1) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την τήρηση των υποχρεώσεων των κρατών σημαίας.

Ο αντιπρόεδρος και επίτροπος Μεταφορών, Σιμ Κάλας δήλωσε: «Είναι ενθαρρυντικό ότι τα περισσότερα παράκτια κράτη μέλη αντιμετωπίζουν με υπευθυνότητα τις υποχρεώσεις τους ως κράτη σημαίας. Ωστόσο, ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα να διασφαλίσω, για τους ναυτικούς μας, ότι κάθε κράτος μέλος, ως κράτος σημαίας, θα κυρώσει και θα εφαρμόζει τα κοινά πρότυπα για τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας επί του σκάφους που προβλέπει η διεθνής σύμβαση Ναυτικής Εργασίας του 2006, δεδομένου μάλιστα ότι τα πρότυπα αυτά έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των κοινωνικών εταίρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και πρόσφατα ενσωματώθηκαν στο δίκαιο της ΕΕ.»

Οι ισχύοντες κανόνες της ΕΕ (2) προωθούν την ασφάλεια στη θάλασσα και θέτουν υψηλά πρότυπα για τα κράτη σημαίας της ΕΕ, απαιτώντας από αυτά να υποβάλλουν τη ναυτική τους διοίκηση σε αξιολόγηση από ομοτίμους και να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης της ποιότητας για τις δραστηριότητές τους. Η Πορτογαλία, η Ιρλανδία και όλα τα μεσόγεια κράτη σημαίας δεν το έχουν πράξει, με εξαίρεση το Λουξεμβούργο.

Παρά την ικανοποιητική πρόοδο πολλών κρατών σημαίας της ΕΕ, η Βουλγαρία και η Σλοβακία παραμένουν στον γκρίζο κατάλογο κρατών σημαίας όσον αφορά τον αριθμό των πλοίων τους στα οποία απαγορεύθηκε ο απόπλους ή τον αριθμό των ελλείψεων που εντοπίστηκαν σε πλοία, μετά από έλεγχο κατά τον ελλιμενισμό τους. Αυτό σημαίνει ότι τα πλοία που φέρουν σημαία αυτών των κρατών δεν περιλαμβάνονται προς το παρόν στην κατηγορία χαμηλού κινδύνου (λευκός κατάλογος) — και συνεπώς πρέπει να ελέγχονται συχνότερα.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους για να κυρώσουν και να θέσουν σε εφαρμογή τη σύμβαση Ναυτικής Εργασίας, η οποία διέπει τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας των ναυτικών, καθώς και τους νέους κανόνες της ΕΕ (3) σχετικά με τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της σύμβασης και την εφαρμογή της.

Συμμόρφωση

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις του κράτους σημαίας, τα κράτη μέλη της ΕΕ οφείλουν να ενσωματώσουν το εθελοντικό πρόγραμμα ελέγχων που θέσπισε ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός το 2006 και το οποίο προβλέπει αξιολόγηση από ομοτίμους άλλων κρατών σημαίας. Μέχρι σήμερα η Πορτογαλία και τα ακόλουθα μεσόγεια κράτη σημαίας της ΕΕ, Αυστρία, Ουγγαρία, Σλοβακία και Τσεχική Δημοκρατία, δεν έχουν ζητήσει τέτοιον έλεγχο. Επίσης, προβλέπεται ένας επιπλέον ανεξάρτητος έλεγχος της ποιότητας των συστημάτων και διαδικασιών των κρατών σημαίας της ΕΕ βάσει της απαίτησης για πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας, που έπρεπε να έχει τεθεί σε ισχύ από τις 17 Ιουνίου 2012. Η Πορτογαλία και η Ιρλανδία καθώς και τα ακόλουθα μεσόγεια κράτη σημαίας της ΕΕ — Αυστρία, Ουγγαρία, Σλοβακία και Τσεχική Δημοκρατία — δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία, ενώ άλλα τέσσερα κράτη σημαίας της ΕΕ (Κάτω Χώρες, Κύπρος, Μάλτα και Σλοβενία) επισήμαναν ότι θα έχουν θεσπίσει ένα τέτοιο σύστημα έως το τέλος του 2013.

Ο μαύρος, ο γκρίζος και ο λευκός κατάλογος του ΜΣΠ

Η γραμματεία του Μνημονίου Συνεννόησης του Παρισιού (ΜΣΠ) για τον έλεγχο πλοίων από το κράτος λιμένα (4), δημοσιεύει ετήσια έκθεση στην οποία τα κράτη σημαίας κατατάσσονται σε μαύρο, γκρίζο ή λευκό κατάλογο, ανάλογα με τον αριθμό των απαγορεύσεων απόπλου ή των ελλείψεων που παρουσίασαν πλοία υπό τη σημαία τους. Την τελευταία τετραετία, από τα αρχικά επτά κράτη σημαίας της ΕΕ στον μαύρο ή τον γκρίζο κατάλογο (Αυστρία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία και Σλοβακία, συν Βουλγαρία και Ρουμανία), μόνο δύο (Βουλγαρία και Σλοβακία) παραμένουν στον γκρίζο κατάλογο. Η οδηγία 2009/21/ΕΚ επιβάλλει στα κράτη του μαύρου/γκρίζου καταλόγου να εντοπίσουν τους λόγους για τους οποίους περιλαμβάνονται στον κατάλογο αυτό και να λάβουν μέτρα για τη διόρθωση της κατάστασης. Σε σύντομο χρονικό διάστημα σημειώθηκε αξιόλογη πρόοδος και έτσι σήμερα, μεταξύ των 10 πρώτων κρατών σημαίας στον λευκό κατάλογο, τα έξι είναι κράτη μέλη της ΕΕ.

Διεθνείς συμβάσεις

Τον Δεκέμβριο 2008, όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ δεσμεύτηκαν να κυρώσουν ορισμένες διεθνείς συμβάσεις έως την 1η Ιανουαρίου 2013. Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί, εκκρεμεί για τα περισσότερα κράτη η κύρωση συμβάσεων που χρονολογούνται από το 2007 και μετά, όπως η σύμβαση του Ναϊρόμπι για την ανέλκυση ναυαγίων (2007). Μόνο 14 κράτη μέλη (5) έχουν κυρώσει τη σύμβαση Ναυτικής Εργασίας του 2006 σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας των ναυτικών. Για να εξασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή αυτής της σημαντικής σύμβασης, έχουν μόλις εγκριθεί κανόνες της ΕΕ για τη συμμόρφωση και την εφαρμογή της σύμβασης. Συνεπώς, επείγει η κύρωση της βασικής νομικής πράξης.

Επόμενα βήματα

Η Επιτροπή θα εξετάσει το ενδεχόμενο λήψης και άλλων μέτρων για να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη τηρούν με αποτελεσματικότητα και συνέπεια τις υποχρεώσεις τους ως κράτη σημαίας, συμπεριλαμβανομένων πιθανών διαδικασιών επί παραβάσει.

Περισσότερες πληροφορίες:

Ο ναυτιλιακός κλάδος στην ΕΕ

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/safety/actions_en.htm (Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας αριθ. 2009/21/ΕΚ για την τήρηση των υποχρεώσεων του κράτους σημαίας, 18.12.2013)

2 :

Οδηγία 2009/21/ΕΚ για την τήρηση των υποχρεώσεων του κράτους σημαίας, ΕΕ L 131 της 28.5.2009, σ. 132

3 :

Οδηγία 2013/54/ΕΚ σχετικά με ορισμένες υποχρεώσεις του κράτους σημαίας για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις και την εφαρμογή της σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006, ΕΕ L 329 της 10.12.2013, σ. 1

4 :

Το Μνημόνιο Συνεννόησης του Παρισιού για τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος λιμένα περιλαμβάνει όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, τη Ρωσική Ομοσπονδία και τον Καναδά.

5 :

Βουλγαρία, Γαλλία, Δανία, Ελλάδα, Ισπανία, Κάτω Χώρες, Κροατία, Κύπρος, Λετονία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Πολωνία, Σουηδία, Φινλανδία (στις 4 Ιουλίου 2013).


Side Bar