Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 18. december 2013

Søtransport: Sikkerheden er blevet bedre, men visse EU-flagstater kan gøre mere

Visse EU-lande har svært ved at overholde deres tilsagn om at ratificere internationale søfartskonventioner, anfører Europa-Kommissionen i en rapport1 om opfyldelse af kravene til flagstater.

"Jeg glæder mig over, at de fleste kystmedlemsstater tager deres forpligtelser som flagstater alvorligt," udtaler Kommissionens næstformand og EU-kommissær for transport, Siim Kallas. "Jeg vil dog meget gerne - for vores søfolks skyld – sikre, at alle EU-flagstaterne har ratificeret og indført de fælles standarder for leve- og arbejdsvilkår om bord, som er fastsat i den internationale konvention om søfarendes arbejdsforhold af 2006. Især fordi disse standarder er blevet vedtaget af arbejdsmarkedets parter på europæisk plan og for nylig er blevet håndhævet via EU-retten."

De nuværende EU-regler2 fremmer søfartssikkerheden og stiller høje krav til EU's flagstater om at underkaste sig en kvalitetskontrol af deres maritime administration og udvikle og implementere et certificeret kvalitetssikringssystem for deres aktiviteter. Disse krav har hverken Portugal, Irland eller nogen indlandsflagstater på nær Luxembourg formået at leve op til.

Selvom mange af EU's flagstater har gjort store fremskridt, befinder Bulgarien og Slovakiet sig stadig på den grå liste pga. antallet af tilbageholdte skibe og af mangler om bord, der er konstateret ved havnekontrollen. Det betyder, at de skibe, der hører under disse flagstater, endnu ikke kan kategoriseres som "hvidlistede", dvs. i gruppen med lav risiko, og derfor skal kontrolleres oftere.

Medlemslandene bør gøre en yderligere indsats for at ratificere og anvende såvel konventionen om søfarendes arbejdsforhold som de for nyligt vedtagne EU-regler3 om overholdelse og håndhævelse af denne konvention.

Overholdelse

Under den nuværende EU-lovgivning om opfyldelse af kravene til flagstater skal medlemslandene underkastes Den Internationale Søfartsorganisations frivillige audit-ordning, der blev oprettet i 2006: en kontrol foretaget af eksperter fra andre flagstater. Portugal og indlandsflagstaterne Østrig, Tjekkiet, Ungarn og Slovakiet har endnu ikke anmodet om en sådan kontrol. Desuden skal EU's flagstater foretage et uafhængigt kvalitetstjek af deres systemer og procedurer i henhold til kravet om et certificeret kvalitetsstyringssystem, der skulle være på plads senest den 17. juni 2012. Denne proces er Portugal og Irland — samt indlandsflagstaterne Østrig, Tjekkiet, Ungarn og Slovakiet — stadig ikke begyndt på, mens de fire flagstater Cypern, Malta, Nederlandene og Slovenien har meddelt, at de vil have systemet på plads inden udgangen af 2013.

PMOU's sorte, grå og hvide liste

Sekretariatet for Parisaftalememorandummet om havnestatskontrol (PMOU)4 offentliggør hvert år en rapport, hvori det fremgår, hvilke flagstater der står på hhv. den sorte, grå og hvide liste, afhængigt af hvor mange tilbageholdelser og mangler, der er blevet registreret for deres skibe. Ud af de i alt syv oprindelige flagstater (Østrig, Litauen, Letland, Polen, Slovakiet, Bulgarien og Rumænien) har det i de sidste fire år kun været Bulgarien og Slovakiet, der er blevet stående på den grå liste. Ifølge direktiv 2009/21/EF skal de flagstater, der står på den sorte eller grå liste, identificere årsagerne til, at de står på listen, og træffe foranstaltninger til at afhjælpe situationen. Der er i løbet af kort tid gjort store fremskridt, og seks ud af de ti flagstater, der står øverst på den hvide liste, er nu EU-medlemslande.

Internationale konventioner

I december 2008 forpligtede alle EU-landene sig til at ratificere en række internationale konventioner inden den 1. januar 2013. Selvom der er gjort fremskridt, mangler de fleste lande stadig at ratificere konventioner fra 2007 og fremefter, f.eks. Nairobikonventionen af 2007 om fjernelse af skibsvrag. Kun 14 EU-lande5 har ratificeret konventionen om søfarendes arbejdsforhold af 2006. For at sikre at denne afgørende konvention bliver håndhævet korrekt, er der netop blevet vedtaget EU-regler om overholdelse og håndhævelse af konventionen. Det er derfor vigtigt, at basisretsakten hurtigst muligt bliver ratificeret.

De næste skridt

Kommissionen vil overveje yderligere tiltag, der skal sikre, at EU-landene effektivt og konsekvent opfylder de forpligtelser, som påhviler dem som flagstater, herunder eventuelle overtrædelsesprocedurer.

Yderligere oplysninger:

EU's udvikling på det maritime område

Kontaktpersoner:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/safety/actions_en.htm (rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelse af direktiv 2009/21/EF om opfyldelse af kravene til flagstater, der blev vedtaget den 18.12.2013)

2 :

Direktiv 2009/21/EF om opfyldelse af kravene til flagstater (EUT L 131 af 28.5.2009, s. 132).

3 :

Direktiv 2013/54/EF om visse af flagstatens ansvar for overholdelse og håndhævelse af konventionen om søfarendes arbejdsforhold af 2006 (EUT L 329 af 10.12.2013, s. 1).

4 :

Parisaftalememorandummet om havnestatskontrol, som omfatter alle EU's medlemslande, Den Russiske Føderation
og Canada.

5 :

Bulgarien, Kroatien, Cypern, Danmark, Finland, Frankrig, Grækenland, Letland, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Polen, Spanien og Sverige (pr. 4. juli 2013).


Side Bar