Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 18. prosince 2013

Bezpečnost námořní dopravy v EU se zvýšila, ale některé státy vlajky mají ještě rezervy

Podle zprávy Evropské komise o souladu s požadavky na stát vlajky1 mají některé členské státy EU potíže s plněním svého závazku ratifikovat mezinárodní námořní úmluvy.

„Je povzbudivé, že většina pobřežních členských států nebere své povinnosti států vlajky na lehkou váhu,“ uvedl místopředseda Komise Siim Kallas, komisař odpovědný za dopravu. „Mojí nejdůležitější starostí však je, aby každý členský stát, který je státem vlajky, v zájmu našich námořníků ratifikoval a zavedl společné normy pro životní a pracovní podmínky na lodích, které stanoví mezinárodní Úmluva o práci na moři z roku 2006. Důvodem je zejména skutečnost, že se na těchto normách na evropské úrovni dohodli sociální partneři a že jsou nyní prosazovány prostřednictvím práva EU.“

Stávající předpisy EU2 podporují námořní bezpečnost a stanoví pro státy vlajky z EU vysoké standardy, neboť po nich požadují vzájemné hodnocení námořní správy a vytvoření a zavedení certifikovaného systému řízení kvality pro jejich činnost. Tento systém dosud nezavedlo Portugalsko, Irsko a všechny vnitrozemské státy vlajky s výjimkou Lucemburska.

Přes značný pokrok, jehož mnoho států vlajky EU dosáhlo, zůstává kvůli počtu zadržených lodí či nedostatků zjištěných na plavidlech při kontrole v přístavu na šedé listině nadále Bulharsko a Slovensko. To znamená, že lodě plující pod těmito vlajkami dosud nejsou zařazeny v kategorii nízkého rizika („bílé listině“), a proto musí být častěji kontrolovány.

Členské státy by měly zvýšit své úsilí a ratifikovat a uplatňovat Úmluvu o práci na moři na životní a pracovní podmínky námořníků a uplatňovat nově přijatá pravidla EU3 týkající se dodržování a prosazování této úmluvy.

Soulad

Stávající právní předpisy EU o souladu s požadavky na stát vlajky vyžadují, aby se členské státy EU podrobily dobrovolnému auditorskému režimu Mezinárodní námořní organizace zřízenému v roce 2006 – vzájemnému hodnocení odborníky jiného státu vlajky. O tento audit dosud nepožádalo Portugalsko a vnitrozemské státy vlajky EU, tj. Rakousko, Česká republika, Maďarsko a Slovensko. V certifikovaném systému řízení kvality je rovněž požadována další nezávislá kontrola kvality systémů a postupů státu vlajky EU, která měla být zavedena do 17. června 2012. Tento proces musí zahájit ještě Portugalsko a Irsko spolu s unijními vnitrozemskými státy vlajky (Rakouskem, Českou republikou, Maďarskem a Slovenskem), zatímco čtyři další unijní státy vlajky (Kypr, Malta, Nizozemsko a Slovinsko) uvedly, že tento systém zavedou do konce roku 2013.

Černá, šedá a bílá listina z Pařížského memoranda o porozumění

Sekretariát Pařížského memoranda o porozumění o státní přístavní inspekci4 zveřejňuje každoročně zprávu, v níž jsou státy vlajky uvedeny na černé, šedé nebo bílé listině v závislosti na počtu zadržených lodí plujících pod jejich vlajkou a nedostatků na nich zjištěných. V posledních čtyřech letech zůstaly na šedé listině ze sedmi států vlajky EU, které byly původně zařazeny na černé nebo šedé listině (Rakousko, Litva, Lotyšsko, Polsko a Slovensko plus Bulharsko a Rumunsko), pouze dva státy (Bulharsko a Slovensko). Směrnice 2009/21/ES vyžaduje, aby státy uvedené na černé nebo šedé listině odůvodnily, proč jsou na listině, a přijaly opatření k nápravě. Během krátké doby bylo dosaženo výrazného pokroku a šest z deseti nejlepších států vlajky na bílé listině je členským státem EU.

Mezinárodní úmluvy

V prosinci 2008 se všechny členské státy EU zavázaly, že budou do 1. ledna 2013 ratifikovat některé konkrétní mezinárodní úmluvy. I když bylo dosaženo určitého pokroku, většina států ještě musí ratifikovat úmluvy uzavřené po roce 2007, např. Nairobskou úmluvu o odstraňování vraků z roku 2007. Úmluvu o práci na moři z roku 2006 týkající se životních a pracovních podmínek námořníků ratifikovalo pouze 14 členských států5. K zajištění řádného uplatňování této důležité úmluvy byla právě přijata pravidla EU zaměřená na soulad s touto úmluvou a na její prosazování. Proto ratifikace tohoto základního právního předpisu spěchá.

Další kroky

Komise zváží další opatření s cílem zajistit, aby členské státy EU efektivně a důsledně plnily své povinnosti jako státy vlajky, včetně případného řízení pro porušení práva.

Více informací:

Situace v námořní oblasti v EU

Kontaktní osoby:

Helen Kearns (+32 22987638)

Dale Kidd (+32 22957461)

1 :

http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/safety/actions_en.htm (Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o uplatňování směrnice 2009/21/ES o souladu s požadavky na stát vlajky přijatá dne 18. 12. 2013).

2 :

Směrnice 2009/21/ES o souladu s požadavky na stát vlajky, Úř. věst. L 131, 28.5.2009, s. 132.

3 :

Směrnice 2013/54/EU o některých povinnostech státu vlajky ohledně souladu s Úmluvou o práci na moři z roku 2006 a jejího prosazování, Úř. věst. L 329, 10.12.2013, s. 1.

4 :

Pařížské memorandum o porozumění o státní přístavní inspekci zahrnující všechny členské státy EU, Ruskou federaci a Kanadu.

5 :

Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Dánsko, Finsko, Francie, Řecko, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Polsko, Španělsko, Švédsko (stav ke dni 4. července 2013).


Side Bar