Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 18 декември 2013 г.

Морски транспорт: Напредък по отношение на безопасността, но някои държави от ЕС могат да постигнат по-добри резултати

Някои държави членки на ЕС се стремят да спазят поетия от тях ангажимент за ратифициране на международните морски конвенции, се твърди в доклад1 на Европейската комисия относно спазването на изискванията за държавата на знамето.

Заместник-председателят на Комисията Сийм Калас, отговарящ за транспорта в ЕС, заяви: „Радвам се, че повечето крайбрежни държави членки вземат на сериозно задълженията си като държави на знамето. Въпреки това съм особено загрижен да гарантирам, че в интерес на моряците всяка държава членка - като държава на знамето - е ратифицирала и въвела общите стандарти за условията на живот и работа на борда, посочени в Международната конвенция за морски труд от 2006 г., особено след като те бяха договорени между социалните партньори на европейско равнище и наскоро приложени чрез законодателството на ЕС.“

Настоящите правила на ЕС2 подобряват морската безопасност и установяват висок стандарт за държавите на знамето от ЕС, като изискват от тях партньорска проверка на техните морски администрации и разработват и прилагат сертифицирана система за управление на качеството за техните дейности. Португалия, Ирландия и всички държави на знамето без излаз на море с изключение на Люксембург не са успели да постигнат това.

Много европейски държави на знамето са постигнали напредък, но България и Словакия остават в сивия списък на държавите на знамето по отношение на броя на техните задържани кораби или броя на установените нередности на борда по време на проверки в пристанища. Това означава, че корабите под флаговете на тези страни все още не са в категорията с нисък риск („белия списък“) — ето защо е необходимо те да бъдат проверявани по-често.

Държавите членки следва да увеличат усилията си за ратифициране и прилагане на Конвенцията за морския труд относно условията на живот и труд на морските лица и новоприетите правила3 на ЕС за спазване и прилагане на конвенцията.

Съответствие

Съгласно настоящото законодателство на ЕС относно спазването на изискванията за държавата на знамето държавите членки на ЕС трябва да приложат доброволната схема за одит, създадена през 2006 г.: партньорска проверка на експерти на друга държава на знамето. Към днешна дата Португалия и следните държави на знамето, които са членки на ЕС без излаз на море - Австрия, Чешката република, Унгария и Словакия - не са успели да поискат такъв одит. Освен това се осъществява допълнителна независима проверка на качеството на системите и процедурите на държавите на знамето от ЕС чрез изискването за сертифицирана система за управление на качеството, която е трябвало да бъде въведена до 17 юни 2012 г. Португалия и Ирландия — наред с държавите на знамето без излаз на море Австрия, Чешката република, Унгария и Словакия — все още трябва да поставят началото на този процес, а четири други европейски държави на знамето (Кипър, Малта, Нидерландия и Словения) са посочили, че ще имат въведена система до края на 2013 г.

Черният, сивият и белият списък на Парижкия меморандум за разбирателство

Секретариатът на Парижкия меморандум за разбирателство относно държавния пристанищен контрол 4 публикува годишен доклад, в който държавите на знамето са включени в черен, сив или бял списък в зависимост от равнището на задържани кораби и открити нередностите на кораби, плаващи под тяхното знаме. През последните четири години от първоначалните седем държави на знамето, включени в черния или сивия списък (Австрия, Литва, Латвия, Полша, Словакия, България и Румъния), само две (България и Словакия) остават в сивия списък. В Директива 2009/21/ЕО се изисква държавите от черния/сивия списък да определят причините, поради които са в списъка и да предприемат мерки за справяне с тази ситуация. Постигнат е значителен напредък в рамките на кратък период от време и сега шест от 10-те първи държави на знамето в белия списък са държави членки на ЕС.

Международни конвенции

През декември 2008 г. всички държави членки на ЕС се ангажираха да ратифицират определен брой международни конвенции до 1 януари 2013 г. Макар че има известен напредък, мнозинството все още не са ратифицирали конвенции от 2007 г., като например Конвенцията от Найроби за изваждане на потънали кораби от 2007 г. Само 14 държави членки5 са ратифицирали Конвенцията за морския труд от 2006 г. за условията на живот и труд на морските лица. За да се гарантира правилното прилагане на тази важна конвенция, току-що бяха приети правила на ЕС за нейното спазване и прилагане. Следователно ратифицирането на основния правен инструмент е спешно.

Предстоящи стъпки

Комисията ще разгледа по-нататъшни мерки за гарантиране на ефективното и последователно изпълнение на задълженията на държавите членки на ЕС като държави на знамето, включително евентуални процедури за нарушение.

За повече информация:

Тенденции в морския транспорт на ЕС

За контакти:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/safety/actions_en.htm (Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно прилагането на Директива 2009/21/ЕО относно спазването на изискванията за държавата на знамето, приет на 18.12.2013 г.)

2 :

Директива 2009/21/ЕО относно спазването на изискванията за държавата на знамето, ОВ L 131, 28.5.2009 г., стр. 132

3 :

Директива 2013/54/ЕС относно определени отговорности на държавата на знамето за спазване и прилагане на Морската трудова конвенция от 2006 г., ОВ L 329, 10.12.2013 г., стр. 1

4 :

Парижкият меморандум за разбирателство относно държавния пристанищен контрол включва всички държави членки на ЕС, Руската федерация и Канада.

5 :

България, Хърватия, Кипър, Дания, Финландия, Франция, Гърция, Латвия, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Испания, Швеция (към 4 юли 2013 г.).


Side Bar