Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 19 februari 2013

15:e resultattavlan för inre marknaden slår nytt rekord

Trots de svåra tiderna har medlemsstaterna lyckats bättre än någonsin med att i rätt tid införliva EU:s bestämmelser om den inre marknaden i sin nationella lagstiftning. Detta visar Europeiska kommissionens resultattavla för den inre marknaden som presenteras i dag. Den inre marknaden har en nyckelroll när det gäller att lyfta EU ur den ekonomiska stagnationen, men fördelarna kommer inte automatiskt. Att lagstiftning införlivas i rätt tid är en nödvändig förutsättning för att kunna nå de mål som ställs upp i direktiven.

Resultattavlan för den inre marknaden offentliggjordes första gången för femton år sedan, och dagens utgåva visar att medlemsstaterna gjort stora framsteg. Det genomsnittliga införlivandeunderskottet i EU – den andel inremarknadsdirektiv som inte har införlivats i den nationella lagstiftningen i rätt tid – har minskat från 6,3 procent år 1997 till en ny rekordlåg nivå på 0,6 procent, dvs. under det mål på 1 procent som de europeiska stats- och regeringscheferna enades om 2007 och nära det mål på 0,5 procent som föreslogs i inremarknadsakten i april 2011.

– Jag välkomnar medlemsstaternas nya rekord och är mycket nöjd med deras arbete och starka engagemang för att få tillämpningen att fungera i praktiken. Detta är det bästa resultatet någonsin, säger Michel Barnier, kommissionär för inre marknaden.

Tabell: Genomsnittligt införlivandeunderskott

I denna utgåva nås bäst resultat av Irland, Malta, Estland och Sverige som lyckades införliva flest direktiv i sin nationella lagstiftning. Medlemsstaterna har också lyckats minska antalet felaktigt genomförda direktiv (en minskning från 0,7 procent till 0,6 procent). Däremot ökade antalet direktiv vars införlivande försenats med minst två år.

När det gäller tillämpningen av EU-lagstiftningen minskar antalet överträdelser stadigt, sannolikt till följd av att ett system införts för att problem med bristande överensstämmelse med EU-lagstiftningen ska lösas i ett tidigare skede av införlivandeprocessen. Jämfört med november 2007 har antalet pågående överträdelseförfaranden minskat med 38 procent. Italien är föremål för det största antalet förfaranden som inletts av kommissionen, följt av Spanien och Grekland. Liksom tidigare gäller de flesta ärenden skatte- och miljöfrågor.

När alla indikatorer vägs samman är det Rumänien, Estland, Cypern, Tjeckien och Litauen som klarar sig bäst (se nedan i tabellen över genomförande och tillämpning av reglerna för den inre marknaden).

Genomförande av inremarknadsdirektiv

Det genomsnittliga införlivandeunderskottet har under det senaste halvåret minskat från 0,9 procent till 0,6 procent och antalet medlemsstater som når enprocentsmålet har ökat från 16 till 23.

Tolv medlemsstater har gjort sitt bästa resultat vad gäller införlivandeunderskottet sedan 1997 eller har tangerat sitt tidigare rekord: Tjeckien, Estland, Irland, Grekland, Frankrike, Italien, Cypern, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Slovakien och Sverige, och av dessa nådde Italien och Luxemburg för första gången under enprocentsmålet. Detta visar att medlemsstaterna har prioriterat att införliva lagstiftning i tid trots den rådande ekonomiska krisen.

Irland har nått det allra bästa resultatet: ett införlivandeunderskott på 0,0 procent, dvs. landet har genomfört alla direktiv i tid. Italien har gjort en särskilt imponerande förbättring, från 2,4 procent för ett halvår sedan till 0,8 procent i dag. Även Rumänien har förbättrat sig avsevärt, från 1,1 till 0,4 procent. Dessa tre medlemsstater delar med sig av sin bästa praxis i denna utgåva av resultattavlan för den inre marknaden.

I dag går det i genomsnitt nio och en halv månader efter det att tidsfristen löpt ut innan medlemsstaterna har införlivat ett EU-direktiv. Vad gäller direktiv vars införlivande är försenat med mer än två år efter tidsfristen (förtecknas i rapporten) var det endast fem medlemsstater som inte klarade ”nolltoleransmålet”.

Överträdelser

Det genomsnittliga antalet pågående överträdelseförfaranden är fortfarande 31 ärenden per medlemsstat. Italien har det största antalet överträdelseförfaranden – tio gånger fler än Litauen, den medlemsstat som har lägst antal – följt av Spanien och Grekland.

• Trots det har dessa medlemsstater förbättrat sig i ett längre perspektiv – sedan de anslöt sig till EU Pilot-systemet har antalet ärenden minskat med 47 procent för Italien, 39 procent för Spanien och 25 procent för Grekland.

45 procent av överträdelseförfarandena handlar om miljö och skatter.

Den genomsnittliga tiden för pågående överträdelseförfaranden sträcker sig från tio månader (Luxemburg) till tre år (Sverige).

Efter det att EU-domstolen fastslagit en överträdelse av EU-lagstiftningen är medlemsstaten skyldig att vidta omedelbara åtgärder för att följa dess domslut. Ändå tar många ärenden lång tid att avsluta – mer än 17,4 månader i genomsnitt. För Spanien, Irland och Frankrike är siffran närmare två år. I meddelandet Bättre styrning av den inre marknaden (se IP/12/587) uppmanas medlemsstaterna att påskynda arbetet för att efterleva domstolens domar på de identifierade nyckelområdena, så att man uppnår full efterlevnad inom tolv månader i genomsnitt.

Läs mer

http://ec.europa.eu/internal_market/score/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Stefaan De Rynck (+32 2 296 34 21)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar