Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 19. februára 2013

Hodnotenie výsledkov vnútorného trhu: vydanie k 15. výročiu plné rekordov!

Podľa hodnotiaceho prehľadu (scoreboard) vnútorného trhu Európskej komisie, ktorá bola dnes uverejnená, členské štáty napriek náročnému obdobiu dosiahli pri transpozícii predpisov EÚ do vnútroštátnych právnych predpisov lepšie výsledky ako kedykoľvek predtým. Jednotný trh zohráva kľúčovú úlohu v úsilí vyviesť Európu z hospodárskej stagnácie. Prínosy však neprináša automaticky: nevyhnutnou podmienkou dosiahnutia politických cieľov stanovených v smerniciach je včasná transpozícia právnych predpisov.

Hodnotiaci prehľad vnútorného trhu bol po prvýkrát uverejnený pred pätnástimi rokmi a dnešné vydanie ukazuje výrazné zlepšenia, ktoré členské štáty dosiahli. Priemerný deficit v transpozícii smerníc EÚ – t. j. percento smerníc o vnútornom trhu, ktoré neboli do vnútroštátneho práva transponované včas – sa znížilo zo 6,3 % v roku 1997 na rekordnú novú úroveň 0,6 %, t. j. pod cieľ 1 %, na ktorom sa dohodli hlavy štátov a vlád EÚ v roku 2007, a blízko cieľa 0,5 %, ktorý bol navrhnutý v Akte o jednotnom trhu v apríli 2011.

„Vítam tento nový rekord, ktoré dosiahli členské štáty, a som spokojný s dynamikou a pevným odhodlaním, ktoré preukázali pri presadzovaní právnych predpisov v praxi. Je to doteraz najlepší výsledok,“ uviedol komisár pre vnútorný obchod Michel Barnier.

Tabuľka: priemerný transpozičný deficit

Podľa tohto vydania najlepšie výsledky dosahujú Írsko, Malta, Estónsko a Švédsko, ktoré dokázali implementovať do svojich vnútroštátnych právnych predpisov najvyšší počet smerníc. Členským štátom sa takisto podarilo znížiť celkový počet nesprávne transponovaných smerníc (deficit súladu opäť klesol z 0,7 % na 0,6 %). Zvýšil sa však počet smerníc, v prípade ktorých sa transpozícia oneskoruje o dva alebo viac rokov.

Pokiaľ ide o uplatňovanie právnych predpisov EÚ, počet prípadov porušenia sa naďalej znižuje, s veľkou pravdepodobnosťou z dôvodu zavedenia mechanizmov na riešenie problémov nedodržiavania súladu s právnymi predpismi EÚ v skoršom štádiu celého procesu. V porovnaní s novembrom 2007 sa počet neuzatvorených prípadov porušenia predpisov znížil o 38 %. Najväčší počet konaní vo veci porušenia predpisov, ktoré Komisia začala, pripadá na Taliansko, po ktorom nasleduje Grécko a Belgicko. Väčšina prípadov sa naďalej vyskytuje najmä v oblasti daní a životného prostredia.

Pri zohľadnení všetkých ukazovateľov presadzovania právnych predpisov (podrobnosti pozri ďalej v tabuľke presadzovania právnych predpisov v oblasti vnútorného trhu) celkovo najlepšie výsledky dosiahli Rumunsko, Estónsko, Cyprus, Česká republika a Litva.

Vykonávanie smerníc o vnútornom trhu

• Priemerný deficit v transpozícii smerníc EÚ sa v priebehu posledných šiestich mesiacov znížil z 0,9 % na 0,6 % a počet členských štátov, ktoré dosiahli cieľ 1 %, stúpol zo šestnástich na dvadsaťtri.

• Celkovo dvanásť členských štátov dosiahlo alebo zopakovalo svoje doteraz najlepšie výsledky od roku 1997, pokiaľ ide o transpozičný deficit: Česká republika, Estónsko, Írsko, Grécko, Francúzsko, Taliansko, Cyprus, Luxembursko, Malta, Holandsko, Slovensko a Švédsko, pričom Taliansko a Luxembursko sa po prvý raz dostali pod 1 % hranicu. Svedčí to o vysokej priorite, ktorú členské štáty aj v kontexte súčasnej hospodárskej krízy pripisujú včasnej transpozícii.

• Najlepšie výsledky v transpozícii dosahuje Írsko: transponovalo všetky smernice v stanovenom čase a dosiahlo 0,0 % deficitu. Osobitne pôsobivé je však zlepšenie Talianska, ktoré znížilo deficit v transpozícii z 2,4 % (údaj spred šiestich mesiacov) na 0,8 % v súčasnosti. Výrazne znížilo svoj deficit v transpozícii aj Rumunsko – z 1,1 % na 0,4 %. V tomto vydaní hodnotiaceho prehľadu vnútorného trhu si všetky tri členské štáty vymieňajú osvedčené postupy.

Na transpozíciu smerníc EÚ členské štáty v súčasnosti potrebujú v priemere deväť a pol mesiaca po uplynutí lehoty na transpozíciu. Pokiaľ ide o smernice, ktorých transpozícia sa oneskorila o viac než dva roky po termíne (uvedené v správe), len päť členských štátov nesplnilo cieľ „nulovej tolerancie“.

Porušovanie predpisov

Priemerný počet prebiehajúcich konaní EÚ vo veci porušenia predpisov zatiaľ zostáva na úrovni 31 prípadov na členský štát. Najväčší počet konaní vo veci porušenia predpisov zaznamenáva Taliansko – desaťkrát viac ako Litva, členský štát s najnižším počtom prípadov – a po ňom nasleduje Španielsko a Grécko.

• Napriek tomu sa tieto členské štáty zlepšili v dlhodobejšom horizonte: od začlenenia do systému EU Pilot sa počet prípadov v prípade Talianska znížil o 47 %, v prípade Španielska o 39 % a v prípade Grécka o 25 %.

• Životné prostredie a dane predstavujú viac než 45 % všetkých konaní vo veci porušenia právnych predpisov.

• Priemerné trvanie prebiehajúcich konaní vo veci porušenia právnych predpisov sa pohybuje v rozsahu od desiatich mesiacov (Luxembursko) do troch rokov (Švédsko).

• Keď Súdny dvor skonštatuje porušenie právnych predpisov EÚ, od členských štátov sa vyžaduje, aby prijali okamžité opatrenia s cieľom vyhovieť jeho rozsudku. Riešenie však v mnohých prípadoch zaberá veľa času – v priemere viac než 17,4  mesiaca. V prípade Španielska, Írska a Francúzska toto obdobie predstavuje takmer dva roky. V oznámení o lepšej správe jednotného trhu (pozri IP/12/587) sa členské štáty vyzývajú, aby urýchlili postupy na vykonanie rozsudkov Súdneho dvora v určených kľúčových sektoroch, t. j. na dosiahnutie ich úplného vykonania v priemere do 12 mesiacov.

Ďalšie informácie:

http://ec.europa.eu/internal_market/score/index_en.htm

Kontaktné osoby:

Audrey Augier (+32 2 297 1607)

Stefaan De Rynck (+32 2 296 3421)

Carmel Dunne (+32 2 299 8894)


Side Bar