Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 19. februārī

Iekšējā tirgus rezultātu apkopojums: piecpadsmitās gadadienas izdevums liecina par rekordaugstiem rezultātiem!

Šodien publicētais Eiropas Komisijas Iekšējā tirgus rezultātu apkopojums liecina, ka, neraugoties uz sarežģītajiem apstākļiem, dalībvalstis ir sekmīgāk nekā jebkad valsts tiesību aktos savlaicīgi transponējušas ES noteikumus. Vienotajam tirgum ir izšķiroša nozīme, palīdzot Eiropai pārvarēt ekonomikas stagnāciju. Taču tas panākumus nenodrošina automātiski: lai sasniegtu direktīvās izvirzītos politikas mērķus, obligāts nosacījums ir savlaicīga tiesību normu transponēšana.

Iekšējā tirgus rezultātu apkopojumu pirmo reizi publicēja pirms piecpadsmit gadiem, un šodien klajā nākušajā izdevumā ir norādīti svarīgi dalībvalstīs panāktie uzlabojumi. ES vidējais transponēšanas deficīts, tas ir, to iekšējā tirgus direktīvu īpatsvars, kas paredzētajā termiņā nav transponētas valsts tiesību aktos, ir samazinājies no 1997. gada rādītāja 6,3 % apmērā līdz rekordzemam 0,6 % apmēram, kas ir zemāks nekā 1 % mērķa rādītājs, par ko 2007. gadā vienojās Eiropas valstu un to valdību vadītāji, un ir tuvu deficīta rādītājam 0,5 % apmērā, kas 2011. gada aprīlī ierosināts Vienotā tirgus aktā.

“Esmu gandarīts par dalībvalstu vēl nepieredzētajiem panākumiem un priecājos par enerģiju un stingro apņemšanos, ko tās ir demonstrējušas, tiecoties nodrošināt tiesību aktu izpildi praksē. Šie rezultāti ir labākie, kādi jebkad sasniegti,” sacīja iekšējā tirgus komisārs Mišels Barnjē.

Tabula: vidējais transponēšanas deficīts

Šajā izdevumā vislabākos rādītājus ir uzrādījusi Īrija, Malta, Igaunija un Zviedrija; tās ir savos valsts tiesību aktos transponējušas visvairāk direktīvu. Dalībvalstis turklāt ir samazinājušas nepareizi transponēto direktīvu kopskaitu (atbilstības deficīts turpināja kristies no 0,7 % līdz 0,6 %). Tomēr ir palielinājies to direktīvu skaits, kuru transponēšanas termiņš ir beidzies jau pirms diviem vai vairāk gadiem.

Attiecībā uz ES tiesību aktu piemērošanu turpina samazināties pārkāpumu skaits, visticamāk, pateicoties jaunieviestajiem mehānismiem, ko izmanto agrīnai problēmu risināšanai saistībā ar neatbilstību ES tiesību aktiem. Salīdzinājumā ar 2007. gada novembri uzsākto pārkāpuma procedūru skaits ir samazinājies par 38 %. Lielākais skaits Komisijas uzsākto pārkāpuma procedūru attiecas uz Itāliju, un tai seko Spānija un Grieķija. Vairums gadījumu joprojām ir nodokļu un vides jomā.

Kopumā vislabākos rezultātus, ņemot vērā visus izpildes rādītājus (sīkāku informāciju skatīt pievienotajā tabulā par izpildi iekšējā tirgū), ir guvusi Rumānija, Igaunija, Kipra, Čehijas Republika un Lietuva.

Iekšējā tirgus direktīvu īstenošana

• ES vidējais transponēšanas deficīts pēdējo sešu mēnešu laikā ir samazinājies no 0,9 % līdz 0,6 %, un to dalībvalstu skaits, kuras ir sasniegušas 1 % mērķa rādītāju, ir pieaudzis no sešpadsmit līdz divdesmit trim.

• Attiecībā uz transponēšanas deficītu pavisam divpadsmit dalībvalstis ir pirmo reizi vai atkārtoti sasniegušas labākos rezultātus kopš 1997. gada. Šīs valstis ir Čehijas Republika, Igaunija, Īrija, Grieķija, Francija, Itālija, Kipra, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Slovākija un Zviedrija, un Itālijas un Luksemburgas rādītāji pirmo reizi ir zem 1 % sliekšņa. Tas liecina, ka pat pašreizējos ekonomikas krīzes apstākļos dalībvalstis savlaicīgu transponēšanu ir atzinušas par svarīgu prioritāti.

• Īrija ir uzrādījusi vislabākos rezultātus direktīvu transponēšanā: tā ir bez kavēšanās transponējusi visas direktīvas un panākusi 0,0 % deficītu. Īpaši iespaidīgas sekmes ir guvusi Itālija, kuras transponēšanas deficīts ir samazinājies no 2,4 % pirms sešiem mēnešiem līdz šībrīža rādītājam 0,8 % apmērā. Arī Rumānija ir ievērojami samazinājusi savu transponēšanas deficītu no 1,1 % līdz 0,4 % apmēram. Šajā Iekšējā tirgus rezultātu apkopojumā visas trīs minētās dalībvalstis dalās savā paraugpraksē.

• Pašlaik dalībvalstis ES direktīvas transponē vidēji deviņus ar pusi mēnešus pēc transponēšanas termiņa beigām. Attiecībā uz direktīvām, kuru transponēšanas termiņš ir beidzies pirms vairāk nekā diviem gadiem (tās ir uzskaitītas ziņojumā), tikai piecas dalībvalstis neizpildīja „nulles pielaides” mērķi.

Pārkāpumi

• ES vidējais uzsākto pārkāpuma procedūru skaits joprojām ir 31 lieta uz vienu dalībvalsti. Lielākais skaits pārkāpuma procedūru attiecas uz Itāliju, un šis skaits desmitkārt pārsniedz Lietuvas rādītāju, kurš ir zemākais starp dalībvalstīm; Itālijai seko Spānija un Grieķija.

• Neskatoties uz to, šīs dalībvalstis ir guvušas panākumus ilgtermiņā: kopš to pievienošanās EU-Pilot sistēmai Itālijas lietu skaits ir samazinājies par 47 %, Spānijas – par 39 %, bet Grieķijas – par 25 %.

• 45 % no visām pārkāpuma procedūrām attiecas uz vides un nodokļu jomu.

• Vidējais pārkāpuma procedūras norises laiks svārstās no desmit mēnešiem (Luksemburgā) līdz trim gadiem (Zviedrijā).

• Kad Eiropas Savienības Tiesa ir konstatējusi ES tiesību aktu pārkāpumu, dalībvalstīm nekavējoties jārīkojas, lai panāktu nolēmuma izpildi. Taču daudzos gadījumos līdz pārkāpumu novēršanai paiet ievērojams laiks — vidēji vairāk nekā 17,4 mēneši. Spānijā, Īrijā un Francijā šis laikposms ir gandrīz divi gadi. Paziņojumā par vienotā tirgus labāku pārvaldību (skatīt IP/12/587) dalībvalstis aicinātas paātrināt procesu, lai izpildītu Eiropas Savienības Tiesas nolēmumus norādītajās galvenajās nozarēs, panākot pilnīgu atbilstību vidēji 12 mēnešu laikā.

Papildu informācija:

http://ec.europa.eu/internal_market/score/index_en.htm

Kontaktpersonas:

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Stefaan De Rynck (+32 2 296 34 21)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar