Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 19. veebruar 2013

Siseturu tulemustabel: 15. aastapäev tuli rekordiline!

Vaatamata heitlikele aegadele on liikmesriigid ELi õigusnormide õigeaegsel ülevõtmisel olnud tublimad kui kunagi varem, selgub täna avaldatud Euroopa Komisjoni siseturu tulemustabelist. Ühtsel turul on otsustav roll Euroopa majandusseisakust väljatoomisel. Ent tulemused ei sünni iseenesest: õigusaktide õigeaegne ülevõtmine on direktiivide poliitiliste eesmärkide saavutamise hädavajalik eeltingimus.

Siseturu tulemustabel avaldati esimest korda viisteist aastat tagasi ja tänases tabelis on näha liikmesriikide suuri edusamme. ELi keskmine mahajäämus siseturu direktiivide siseriiklikku õigusesse ülevõtmisel on vähenenud 1997. aasta 6,3 protsendilt rekordilisele tasemele – 0,6 protsendile ehk alla 1% taseme, milles Euroopa riigipead ja valitsusjuhid 2007. aastal kokku leppisid, ning peaaegu 0,5% tasemeni, mis pakuti välja 2011. aasta aprillis ühtse turu aktis.

„Mul on liikmesriikide niisuguse uue rekordi üle väga hea meel. Dünaamilisus ja suur pühendumus, mida nad on ilmutanud õigusnormide rakendamise kohapeal, valmistab mulle suurt rõõmu. See on läbi aegade parim tulemus,” ütles siseturu volinik Michel Barnier.

Tabel: keskmine mahajäämus direktiivide ülevõtmisel

Tänases väljaandes on eesrindlased Iirimaa, Malta, Eesti ja Rootsi, kes suutsid oma riiklikku õigusse üle võtta suurima arvu direktiive. Samuti on liikmesriikidel õnnestunud vähendada valesti üle võetud direktiivide koguhulka (mahajäämus riiklike õigusnormide vastavuse alal on langenud 0,7 protsendilt 0,6 protsendile). Samas on aga kasvanud selliste direktiivide arv, mille ülevõtmisega on liikmesriigid kaks aastat või rohkemgi hiljaks jäänud.

ELi õiguse kohaldamisega seotud rikkumiste arv jätkuvalt väheneb, mis tuleneb tõenäoliselt selliste mehhanismide kasutuselevõtust, mille eesmärk on lahendada ELi õiguse mittejärgimise probleemid varasemas järgus. Võrrelduna novembriga 2007, on lõpetamata rikkumismenetluste arv langenud 38%. Kõige rohkem komisjoni algatatud rikkumismenetlusi on seotud Itaaliaga, kellele järgnevad Hispaania ja Kreeka. Suurem osa juhtumeid on endiselt peamiselt maksunduse ja keskkonna valdkonnas.

Kui võtta arvesse kõiki jõustamisnäitajaid (täpsemalt vt alltoodud siseturu tulemustabelit), on parimad tulemused saavutanud Rumeenia, Eesti, Küpros, Tšehhi Vabariik ja Leedu.

Siseturu direktiivide rakendamine

ELi keskmine mahajäämus õigusaktide siseriiklikku õigusesse ülevõtmisel vähenes viimase kuue kuu jooksul 0,9 protsendilt 0,6 protsendile ning nende liikmesriikide arv, kes saavutasid 1% eesmärgi, suurenes kuueteistkümnelt kahekümne kolmele.

Kaksteist liikmesriiki on direktiivide õigeaegse ülevõtmise alal saavutanud oma seni parima tulemuse alates 1997. aastast või seda korranud: need on Tšehhi Vabariik, Eesti, Iirimaa, Kreeka, Prantsusmaa, Itaalia, Küpros, Luksemburg, Malta, Madalmaad, Slovakkia ja Rootsi. Neist Itaalia ja Luksemburg jõudsid esmakordselt allapoole 1% künnist. See näitab, et liikmesriigid peavad õigeaegset ülevõtmist prioriteediks isegi praeguse majanduskriisi tingimustes.

• Iirimaa on edukaim ülevõtja: ta on kõik direktiivid võtnud üle õigeaegselt ja tema mahajäämuse protsent on 0,0. Eriti muljetavaldavad on aga Itaalia edusammud: seal on ülevõtmisalast mahajäämust vähendatud kuue kuu taguselt 2,4 protsendilt tänaseks 0,8 protsendile. Ka Rumeenia on oma mahajäämust ülevõtmise alal märkimisväärselt vähendanud: 1,1 protsendilt 0,4 protsendile. Need kolm liikmesriiki jagavad oma kogemusi tänases siseturu tulemustabeli väljaandes.

• Praegu võtavad liikmesriigid ELi direktiivid vastu keskmiselt üheksa ja pool kuud pärast ülevõtmistähtaja möödumist. Direktiivide osas, millega on tähtaega ületatud rohkem kui kahe aasta võrra (loetletud aruandes), ei ole nn nulltolerantsi eesmärki täitnud ainult viis liikmesriiki.

Rikkumised

ELi keskmine lõpetamata rikkumismenetluste arv liikmesriigi kohta on endiselt 31. Itaalial on enim rikkumismenetlusi – kümme korda rohkem kui vähima menetluste arvuga riigil Leedul – ning talle järgnevad Hispaania ja Kreeka.

Sellele vaatamata on need riigid pikemas perspektiivis vaadatuna olukorda parandanud: sestsaadik, kui nad ühinesid süsteemiga EU-Pilot, on menetluste arv Itaalia puhul vähenenud 47%, Hispaania puhul 39% ja Kreeka puhul 25%.

Keskkond ja maksustamine moodustavad kõikidest rikkumismenetlustest 45%.

Lõpetamata rikkumismenetlus kestab keskmiselt kümnest kuust (Luksemburg) kolme aastani (Rootsi).

Kui Euroopa Kohus tuvastab ELi õigusaktide rikkumise, peavad liikmesriigid viivitamata võtma meetmed, et täita Euroopa Kohtu otsuseid. Siiski võtab paljude juhtumite lahendamine väga palju aega – keskmiselt üle 17,4 kuu, Hispaania, Iirimaa ja Prantsusmaa puhul aga koguni peaaegu kaks aastat. Teatises „Ühtse turu parem juhtimine” (vt IP/12/587) kutsutakse liikmesriike üles kiirendama Euroopa Kohtu otsuste täitmiseks vajaminevat menetlust teatavates kindlaksmääratud olulisemates sektorites, s.t jõudma eeskirjade täieliku järgimiseni keskmiselt 12 kuu jooksul.

Lisateave

http://ec.europa.eu/internal_market/score/index_en.htm

Kontaktisikud:

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Stefaan De Rynck (+32 2 296 34 21)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar