Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο τύπου

Βρυξέλλες, 19 Φεβρουαρίου 2013

Πίνακας αποτελεσμάτων της Εσωτερικής Αγοράς: μια πρωτοφανής έκδοση για την 15η επέτειο!

Παρά τους χαλεπούς καιρούς, τα κράτη μέλη σημείωσαν τις καλύτερες έως τώρα επιδόσεις όσον αφορά τη μεταφορά της νομοθεσίας της ΕΕ στο εθνικό τους δίκαιο, σύμφωνα με τον πίνακα αποτελεσμάτων της εσωτερικής αγοράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δημοσιεύτηκε σήμερα. Η ενιαία αγορά διαδραματίζει βασικό ρόλο για την έξοδο της Ευρώπης από την οικονομική στασιμότητα. Πλην όμως, τα οφέλη της δεν έρχονται αυτομάτως: η έγκαιρη μεταφορά της νομοθεσίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων πολιτικής που ορίζονται στις οδηγίες.

Ο πίνακας αποτελεσμάτων της εσωτερικής αγοράς δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά πριν από δεκαπέντε χρόνια, και η σημερινή έκδοση δείχνει μεγάλες βελτιώσεις από τα κράτη μέλη. Ο ενωσιακός μέσος όρος του ελλείμματος μεταφοράς – δηλαδή το ποσοστό των οδηγιών για την εσωτερική αγορά που δεν έχουν μεταφερθεί εγκαίρως στην εθνική νομοθεσία – μειώθηκε από 6,3% το 1997 στο πρωτοφανές νέο επίπεδο του 0,6%, δηλαδή κάτω από το στόχο του 1% που είχε συμφωνηθεί από τους αρχηγούς των ευρωπαϊκών κρατών και κυβερνήσεων το 2007 και πολύ κοντά στον στόχο του 0,5% για το έλλειμμα που προτάθηκε στην πράξη για την ενιαία αγορά τον Απρίλιο του 2011.

«Χαιρετίζω αυτό το νέο ρεκόρ που πέτυχαν τα κράτη μέλη, και είμαι ευτυχής με τον δυναμισμό και την ισχυρή δέσμευση που έχουν επιδείξει όσον αφορά την πρακτική επιβολή της νομοθεσίας. Πρόκειται για το καλύτερο μέχρι τώρα αποτέλεσμα.» δήλωσε ο αρμόδιος για την εσωτερική αγορά Επίτροπος κ. Michel Barnier.

Πίνακας: Μέσο έλλειμμα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο

Στην παρούσα έκδοση, τις καλύτερες επιδόσεις σημειώνουν η Ιρλανδία, η Μάλτα, η Εσθονία και η Σουηδία, που επέτυχαν να μεταφέρουν στην εθνική τους νομοθεσία τον υψηλότερο αριθμό οδηγιών. Τα κράτη μέλη πέτυχαν επίσης τη μείωση του συνολικού αριθμού των οδηγιών που δεν έχουν μεταφερθεί ορθά (το έλλειμμα συμμόρφωσης μειώθηκε περαιτέρω από 0,7% σε 0,6%). Ωστόσο, έχουν αυξήσει τον αριθμό των οδηγιών των οποίων η μεταφορά έχει καθυστερήσει κατά δύο έτη ή περισσότερο.

Όσον αφορά την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ, ο αριθμός των παραβάσεων συνεχίζει να μειώνεται, πιθανότατα λόγω της καθιέρωσης μηχανισμών για την επίλυση προβλημάτων μη συμμόρφωσης με το δίκαιο της ΕΕ σε πιο πρώιμο στάδιο της διαδικασίας. Σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2007, ο αριθμός των ανοικτών παραβάσεων έχει μειωθεί κατά 38%. Η Ιταλία ενέχεται στον υψηλότερο αριθμό διαδικασιών παράβασης που έχει κινήσει η Επιτροπή, ακολουθούμενη από την Ισπανία και την Ελλάδα. Η πλειονότητα των περιπτώσεων εξακολουθήσει να αφορά κυρίως τους τομείς της φορολογίας και του περιβάλλοντος.

Αν ληφθούν υπόψη όλοι οι δείκτες που αφορούν την επιβολή (βλ. λεπτομέρειες στον κατωτέρω πίνακα επιβολής των κανόνων της εσωτερικής αγοράς), η Ρουμανία, η Εσθονία, η Κύπρος, η Τσεχική Δημοκρατία και η Λιθουανία έχουν καλύτερες συνολικές επιδόσεις.

Εφαρμογή των οδηγιών για την Εσωτερική Αγορά

• Ο ενωσιακός μέσος όρος του ελλείμματος μεταφοράς μειώθηκε από 0,9% σε 0,6% κατά το τελευταίο εξάμηνο και ο αριθμός των κρατών μελών που επέτυχαν τον στόχο του 1% αυξήθηκε από δέκα έξι σε είκοσι τρία.

• Συνολικά, δώδεκα κράτη μέλη έχουν επιτύχει ή επανέλαβαν την καλύτερη μέχρι τώρα επίδοσή τους σχετικά με το έλλειμμα μεταφοράς από το 1997: η Τσεχική Δημοκρατία, η Εσθονία, η Ιρλανδία, η Ελλάδα, η Γαλλία, η Ιταλία, η Κύπρος, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα, οι Κάτω Χώρες, η Σλοβακία και η Σουηδία, ενώ η Ιταλία και το Λουξεμβούργο κατεβαίνουν για πρώτη φορά κάτω από το όριο του 1%. Αυτό καταδεικνύει την υψηλή προτεραιότητα που έδωσαν τα κράτη μέλη στην έγκαιρη μεταφορά, ακόμη και στο πλαίσιο της τρέχουσας οικονομικής κρίσης.

• Η Ιρλανδία έχει την καλύτερη επίδοση στη μεταφορά των οδηγιών: έχει μεταφέρει όλες τις οδηγίες σε εύθετο χρόνο και έχει φθάσει σε έλλειμμα 0,0%. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή όμως είναι η βελτίωση της Ιταλίας, η οποία έχει μειώσει το έλλειμμα μεταφοράς από 2,4% πριν από έξι μήνες σε 0,8% σήμερα. Η Ρουμανία έχει επίσης μειώσει το έλλειμμα μεταφοράς σημαντικά από 1,1% σε 0,4%. Και τα τρία κράτη μέλη μοιράζονται τις βέλτιστες πρακτικές τους στην παρούσα έκδοση του πίνακα αποτελεσμάτων της εσωτερικής αγοράς.

• Σήμερα τα κράτη μέλη χρειάζονται κατά μέσον όρο εννιάμισυ επιπλέον μήνες για τη μεταφορά των ενωσιακών οδηγιών μετά την εκπνοή της προθεσμίας μεταφοράς. Όσον αφορά τις οδηγίες που έχουν υπερβεί τα δύο έτη από την προθεσμία μεταφοράς τους (που παρατίθενται στην έκθεση), μόνο πέντε κράτη μέλη δεν τήρησαν τον στόχο της «μηδενικής ανοχής».

Παραβάσεις

• Ο ενωσιακός μέσος όρος διαδικασιών επί παραβάσει εξακολουθεί να είναι 31 υποθέσεις ανά κράτος μέλος. Η Ιταλία έχει τον υψηλότερο αριθμό διαδικασιών επί παραβάσει – δέκα φορές περισσότερες από τη Λιθουανία, το κράτος μέλος με τον χαμηλότερο αριθμό υποθέσεων - ακολουθούμενη από την Ισπανία και την Ελλάδα.

• Παρά το γεγονός αυτό, τα εν λόγω κράτη μέλη έχουν βελτιωθεί μακροπρόθεσμα: από τότε που οι χώρες αυτές προσχώρησαν στο σύστημα EU-Pilot, ο αριθμός των υποθέσεων μειώθηκε κατά 47% για την Ιταλία, 39% για την Ισπανία και 25% για την Ελλάδα.

• Το περιβάλλον και η φορολογία αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 45% των διαδικασιών επί παραβάσει.

• Η μέση διάρκεια των διαδικασιών επί παραβάσει που εκκρεμούν κυμαίνεται από δέκα μήνες (Λουξεμβούργο) έως τρία έτη (Σουηδία).

• Αφού το Δικαστήριο διαπιστώσει παραβίαση της νομοθεσίας της ΕΕ, τα κράτη μέλη καλούνται να λάβουν άμεσα μέτρα για να συμμορφωθούν με την απόφαση του Δικαστηρίου. Ωστόσο, πολλές περιπτώσεις απαιτούν πολύ χρόνο - κατά μέσον όρο πάνω από 17,4 μήνες – για να επιλυθούν. Για την Ισπανία, την Ιρλανδία, και τη Γαλλία, η περίοδος είναι σχεδόν δύο έτη. Η ανακοίνωση σχετικά με τη βελτίωση της διακυβέρνησης για την ενιαία αγορά (βλ. IP/12/587) καλεί τα κράτη μέλη να επιταχύνουν τη διαδικασία για τη συμμόρφωση με τις αποφάσεις του Δικαστηρίου στους βασικούς τομείς που έχουν καθοριστεί, δηλαδή την επίτευξη πλήρους συμμόρφωσης εντός 12 μηνών κατά μέσο όρο.

Για περισσότερες πληροφορίες

http://ec.europa.eu/internal_market/score/index_en.htm

Αρμόδιοι:

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Stefaan De Rynck (+32 2 296 34 21)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar