Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 19. februar 2013

Resultattavlen for det indre marked: 15. udgave – bedre end nogen sinde!

Trods de svære tider viser Europa-Kommissionens resultattavle for det indre marked, som offentliggøres i dag, at medlemsstaterne gør det bedre end nogen sinde tidligere med hensyn til at gennemføre EU-regler. Det indre marked spiller en afgørende rolle i tiltagene for at bringe Europa ud af den økonomiske stagnation. Men gevinsterne kommer ikke af sig selv: En rettidig gennemførelse af lovgivning er en nødvendig forudsætning for at opnå de politiske målsætninger, der er fastsat i direktiverne.

Resultattavlen for det indre marked blev første gang offentliggjort for femten år siden, og dagens udgave viser, at medlemsstaterne har gjort store fremskridt. EU's gennemsnitlige gennemførelsesunderskud – dvs. den procentdel af direktiverne om det indre marked, som ikke er blevet gennemført i den nationale ret til tiden – er faldet fra 6,3 % i 1997 til et nyt rekordlavt niveau på 0,6 %, dvs. under det mål på 1 % som de europæiske stats- og regeringschefer vedtog i 2007 og tæt på det underskud på 0,5 % som blev foreslået i akten for det indre marked i april 2011.

"Jeg byder denne nye rekord, som medlemsstaterne har opnået, velkommen og jeg er glad for den dynamisme og det stærke engagement de har udvist for at håndhæve dette" udtaler kommissæren for det indre marked Michel Barnier.

Tabel: gennemsnitligt gennemførelsesunderskud

I denne udgave er de bedste resultater opnået af Irland, Malta, Estland og Sverige, som formåede at gennemføre det højeste antal direktiver i national ret. Medlemsstaterne havde også succes med at få nedbragt tallet på ukorrekt gennemførte direktiver (underskuddet for at bringe national ret i overensstemmelse med bestemmelserne faldt yderligere fra 0,7 % til 0,6 %). Medlemsstaterne har dog øget antallet af direktiver, hvor fristen for gennemførelse er overskredet med mere end to år.

Med henblik på anvendelsen af EU-lovgivningen er antallet af overtrædelser fortsat med at falde. Det skyldes sandsynligvis, at der er blevet introduceret mekanismer tidligere i processen til at løse problemerne med overtrædelse af EU-lovgivningen. Sammenlignet med november 2007, så er antallet af igangværende traktatbrudssager faldet med 38 %. Italien tegner sig for det største antal af de traktatbrudssager, der er indledt af Kommissionen, efterfulgt af Spanien og Grækenland. Flertallet af sager er fortsat på skatte- og miljøområdet.

Når alle håndhævelsesindikatorerne tages i betragtning (se detaljerne i tabellen herunder over håndhævelsen af reglerne for det indre marked), er Rumænien, Estland, Cypern, Tjekkiet og Litauen de lande, der klarer sig bedst.

Gennemførelse af direktiver om det indre marked

EU's gennemsnitlige gennemførelsesunderskud er faldet yderligere fra 0,9 % til 0,6 % i løbet af de seneste seks måneder og antallet af medlemsstater, som opfylder målsætningen om 1 % er gået op fra seksten til treogtyve.

I alt har tolv EU-lande opnået eller gentaget deres hidtil bedste resultat med hensyn til gennemførelsesunderskud siden 1997: Tjekkiet, Estland, Irland, Grækenland, Frankrig, Italien, Cypern, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Slovakiet og Sverige, hvoraf Italien og Luxembourg kom under 1 % grænsen for første gang. Det viser den høje prioritet, som medlemsstaterne giver en rettidig gennemførelse af EU-lovgivningen, selv set i konteksten af den nuværende økonomiske krise.

Irland er det bedste land til at gennemføre EU-lovgivning: Det har gennemført alle direktiverne rettidigt, og har opnået et underskud på 0,0 %. Men det er specielt Italiens forbedring, som er imponerende. Dets gennemførelsesunderskud er faldet fra 2,4 % for seks måneder siden til 0,8 % i dag. Rumænien har også reduceret sit gennemførelsesunderskub bemærkelsesværdigt fra 1,1 % til 0,4 %. Alle tre medlemsstater deler deres bedste praksis i denne udgave af resultattavlen for det indre marked.

I dag tager det i gennemsnit medlemsstaterne ni en halv måned at gennemføre direktiver efter at fristen for gennemførelse er udløbet. Der er kun fem medlemsstater, der ikke opfyldte "nul-tolerance"-målsætningen vedrørende direktiver, der har overskredet fristen for gennemførelse med mere end to år (de er angivet i rapporten).

Overtrædelser

EU-gennemsnittet for igangværende traktatbrudssager er stadig 31 sager pr. medlemsstat. Italien tegner sig for det største antal af traktatbrudssager – ti gange flere end Litauen, der er den medlemsstat der har det laveste antal sager – efterfulgt af Spanien og Grækenland.

Trods dette har disse medlemsstater forbedret sig set over et længere tidsperspektiv: Siden de er blevet en del af EU Pilot-systemet, er antallet af sager faldet med 47 % for Italiens vedkommende, 39 % for Spanien og 25 % for Grækenland.

Miljø og beskatning udgør 45 % af alle traktatbrudssager.

Gennemsnitslængden for igangværende traktatbrudssager går fra ti måneder (Luxembourg) til tre år (Sverige).

Når EU-Domstolen har fastslået, at der er tale om et brud på EU-lovgivningen, er medlemsstaterne forpligtede til omgående at træffe foranstaltninger for at efterkomme dens afgørelse. Ikke desto mindre tager det i mange tilfælde lang tid, før sagerne er løst – gennemsnitligt over 17,4 måneder. I Spanien, Irland og Frankrig tager det næsten to år. I meddelelsen om bedre forvaltning af det indre marked (se IP/12/587) opfordres medlemsstaterne til at øge tempoet for at efterkomme Domstolens domme for de kortlagte nøglesektorer, dvs. opnå fuld efterkommelse inden for gennemsnitligt 12 måneder.

Yderligere oplysninger

http://ec.europa.eu/internal_market/score/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Stefaan De Rynck (+32 2 296 34 21)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar