Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 19. února 2013

Skóre vnitřního trhu: K 15. výročí vydání padl rekord!

Podle srovnávacího přehledu výsledků v oblasti vnitřního trhu, který dnes zveřejnila Evropská komise, se navzdory náročnému období členské státy zhostily úkolu, kterým je včasné provedení právních předpisů EU do jejich vnitrostátního práva, lépe než kdy jindy. Jednotný trh hraje ve snaze vyvést Evropu z hospodářské stagnace klíčovou roli. Výhody však nejsou automatické základním předpokladem dosažení cílů politik uvedených ve směrnicích je včasná transpozice právních předpisů.

Srovnávací přehled výsledků v oblasti vnitřního trhu byl poprvé zveřejněn před patnácti lety a dnešní vydání ukazuje, že se členské státy od té doby značně zlepšily. Průměrný deficit provádění v EU – tedy procento směrnic v oblasti vnitřního trhu, které nebyly do vnitrostátního práva provedeny včas – se snížil z 6,3 % v roce 1997 na novou rekordní úroveň 0,6 %. Deficit se tak dostal pod 1% hranici, na níž se v roce 2007 dohodli představitelé evropských států a vlád, a téměř dosáhl 0,5% deficitu navrženého v Aktu o jednotném trhu v dubnu 2011.

„Tento nový rekord, jehož členské státy dosáhly, mě potěšil a jsem spokojen s rázností a odhodlaností, které prokázaly při praktickém prosazování evropského práva. Je to nejlepší výsledek v historii“, uvedl komisař pro vnitřní trh a služby Michel Barnier.

Tabulka: průměrný deficit provádění

Nejlepších výsledků v tomto vydání dosáhly Irsko, Malta, Estonsko a Švédsko, kterým se podařilo provést do svých vnitrostátních právních předpisů nejvyšší počet směrnic. Členské státy se rovněž úspěšně zhostily snižování celkového počtu nesprávně provedených směrnic (zde se schodek dále snížil z 0,7 % na 0,6 %). Zároveň se však zvýšil počet směrnic, u nichž je transpozice zpožděna o dva roky nebo více.

Pokud jde o uplatňování právních předpisů EU, počet porušení Smlouvy se nadále snižuje. Důvodem je pravděpodobně zavedení mechanismů, které řeší problémy nesouladu s právem EU již v dřívější fázi procesu. Ve srovnání s listopadem 2007 se počet neuzavřených řízení o porušení Smlouvy snížil o 38 %. Nejvyšší počet řízení o porušení Smlouvy zahájených Komisí probíhá proti Itálii, za níž následuje Španělsko a Řecko. Ve většině případů se i nadále jedná o oblasti daní a životního prostředí.

Vezmeme-li v úvahu všechny ukazatele prosazování práva (viz tabulka prosazování práva v oblasti vnitřního trhu níže), vedly si celkově nejlépe Rumunsko, Estonsko, Kypr, Česká republika a Litva .

Provádění směrnic v oblasti vnitřního trhu

  1. Průměrný deficit v provádění předpisů v EU se za posledních šest měsíců snížil z 0,9 % na 0,6 % a počet členských států, kterým se daří dosáhnout cílové 1% hranice, stoupl z šestnácti na dvacet tři.

  2. Pokud jde o deficit v provádění předpisů, podařilo se celkem 12 členským státům dosáhnout nejlepšího výsledku od roku 1997 nebo si jej udržet. Jde o Českou republiku, Estonsko, Irsko, Řecko, Francii, Itálii, Kypr, Lucembursko, Maltu, Nizozemsko, Slovensko a Švédsko. Itálie a Lucembursko se při tom poprvé dostaly pod 1% práh. To svědčí o tom, že členské státy považují včasné provádění předpisů i za současné hospodářské krize za vysokou prioritu.

  3. Irsko si vedlo v provádění předpisů nejlépe – provedlo do vnitrostátních předpisů včas všechny směrnice a dosáhla 0,0% schodku. Zvláště působivé je však zlepšení Itálie, která snížila za šest měsíců svůj transpoziční deficit z 2,4 % na dnešních 0,8 %. I Rumunsko snížilo pozoruhodně svůj transpoziční deficit z 1,1 % na 0,4 %. Všechny tři členské státy uvedly v tomto vydání srovnávacího přehledu, jakým způsobem těchto výsledků dosáhly.

  4. Členské státy dnes potřebují k provedení směrnic EU do vnitrostátního práva v průměru ještě devět a půl měsíce po uplynutí stanovené lhůty. Pokud jde o směrnice (uvedené ve zprávě), jejichž provedení se zpozdilo o více než dva roky, nedosáhlo cíle „nulové tolerance“ pouze pět členských států.

Porušení Smlouvy

  1. Průměrný počet neuzavřených řízení o porušení Smlouvy činí v EU nadále 31 případů na jeden členský stát. Nejvíce řízení o porušení Smlouvy připadá na Itálii – je jich desetkrát více než v Litvě, která je členským státem s nejnižším počtem řízení. Po ní následuje Španělsko a Řecko.

  2. Přesto se tyto členské státy z dlouhodobějšího pohledu zlepšily: po přistoupení k pilotnímu systému EU se počet řízení snížil u Itálie o 47 %, u Španělska o 39 % a u Řecka o 25 %.

  3. Předmětem řízení o porušení Smlouvy je v 45 % všech případů životní prostředí a zdanění.

  4. Řízení o porušení právních předpisů trvá průměrně deset měsíců (Lucembursko) až tři roky (Švédsko).

  5. Jakmile Soudní dvůr zjistí porušení právních předpisů EU, jsou členské státy vyzvány k přijetí okamžitého opatření k uvedení předpisů do souladu. Přesto se však mnohé případy řeší velmi dlouho, v průměru více než 17,4 měsíce. Řízení proti Španělsku, Irsku, Francii trvají téměř dva roky. Sdělení o lepší správě jednotného trhu (viz IP/12/587) vyzývá členské státy, aby v určitých klíčových odvětvích urychlily postup, který má zajistit soulad s rozsudky Soudního dvora, tj. aby dosáhly plného souladu s právem EU v průměru do 12 měsíců.

Další informace

http://ec.europa.eu/internal_market/score/index_en.htm

127Kontaktní osoby:

Audrey Augier (+32 22971607)

Stefaan De Rynck (+32 22963421)

Carmel Dunne (+32 22998894)


Side Bar