Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 19 февруари 2013 г.

Обзор на напредъка в областта на вътрешния пазар: рекордно добри резултати за 15-ата годишнина на изданието!

Въпреки трудните времена държавите членки са се справили по-добре от всякога що се отнася до навременното транспониране на правилата на ЕС в националните законодателства, сочи публикуваният днес Обзор за вътрешния пазар на Европейската комисия. Единният пазар играе ключова роля за извеждането на Европа от икономическата стагнация. Ползите обаче не идват автоматично: навременното транспониране на законодателството е необходимо условие за постигането на целите на политиката, определени в директивите.

Обзорът в областта на вътрешния пазар беше публикуван за първи път преди петнадесет години, а днешното издание показва значителния напредък на държавите членки. Средният дефицит за ЕС при транспонирането, т.е. процентът на свързаните с вътрешния пазар директиви, които не са транспонирани своевременно в националното законодателство, е спаднал от 6,3 % през 1997 г. до рекордно ниското равнище от 0,6 %, т.е. под целевия 1 %, договорен от европейските държавни и правителствени ръководители през 2007 г. Това равнище е близо до дефицита от 0,5 % , предложен в Акта за единния пазар през април 2011 г.

„Приветствам новия рекорд, постигнат от държавите членки, и се радвам на динамиката и силната ангажираност, която те показват при правоприлагането на място“, заяви комисарят по въпросите на вътрешния пазар Мишел Барние.

Това е най-добрият резултат досега!

Таблица: среден дефицит на транспониране

В това издание най-добри резултати са отбелязали Ирландия, Малта, Естония и Швеция, които са успели да транспонират в националните си законодателства най-голям брой директиви.

Държавите членки също са успели да намалят общия брой на неправилно транспонираните директиви (дефицитът на съответствие се е понижил от 0,7 % до 0,6 %). Увеличил се е обаче броят на директивите, за които транспонирането се е забавило с две и повече години.

По отношение на прилагането на законодателството на ЕС броят на нарушенията продължава да намалява. Много е вероятно това да се дължи на въвеждането на механизми за преодоляване на несъответствията със законодателството на ЕС на по-ранен етап. В сравнение с ноември 2007 г. броят на откритите производства за установяване на нарушения е намалял с 38 %. Най-много производства за установяване на нарушения са открити от Комисията срещу Италия, следвана от Испания и Гърция. Повечето случаи продължават да бъдат основно в областта на данъчното облагане и околната среда.

Когато всички показатели за правоприлагане са взети под внимание (вж. подробности в Таблица на прилагането на правилата за вътрешния пазар), най-добри общи резултати са отбелязали Румъния, Естония, Кипър, Чешката република и Литва.

Въвеждане на директивите за вътрешния пазар

• Средният дефицит в ЕС при транспонирането е намалял от 0,9 % до 0,6 % през последните шест месеца, а броят на държавите членки, постигнали целта от 1 %, се е повишил от шестнадесет на двадесет и три.

• Общо дванадесет държави членки са постигнали или са повторили най-добрия си резултат от 1997 г. насам що се отнася до дефицита на транспониране: Чешката република, Естония, Ирландия, Гърция, Франция, Италия, Кипър, Люксембург, Малта, Нидерландия, Словакия и Швеция, като Италия и Люксембург за първи път отбелязват резултат под прага от 1 %. Това е показателно за високия приоритет, който се отдава от държавите членки за навременното транспониране — дори в контекста на настоящата икономическа криза.

• Ирландия е с най-добри резултати при транспонирането: тя е транспонирала всички директиви навреме и е постигнала дефицит от 0,0 %. Особено впечатляващо обаче е подобряването на резултатите на Италия, която е намалила своя дефицит в транспонирането от 2,4 % преди шест месеца до 0,8 % към днешна дата. Румъния също е отбелязала забележителен резултат — намалила е своя дефицит в транспонирането от 1,1 % до 0,4 %. Трите държави членки споделят своите най-добри практики в настоящото издание на Обзора на вътрешния пазар.

• Понастоящем държавите членки се нуждаят средно от девет месеца и половина, за да транспонират директивите на ЕС след изтичане на крайния срок за транспониране. По отношение на директивите, чийто срок на транспониране е изтекъл преди повече от две години (изброени в доклада), само пет държави членки не отговаря на целта за „нулева толерантност“.

Нарушения

Средният брой за ЕС на откритите процедури за нарушения остава 31 производства на държава членка. Италия е държавата с най-много процедури за нарушения — десет пъти повече от Литва, която е държавата членка с най-малък брой производства — следвана от Испания и Гърция.

• Въпреки това тези държави членки са отбелязали подобрение в по-дългосрочна перспектива: тъй като те се присъединиха към системата „EU-Pilot, броят на производствата е намалял с 47% в Италия, 39% в Испания и 25% в Гърция.

• Околната среда и данъчното облагане представляват 45 % от всички производства за нарушение.

• Средната продължителност на откритите производства за установяване на нарушения варира от десет месеца (Люксембург) до три години (Швеция).

• След като Съдът на Европейския съюз установи нарушение на законодателството на ЕС, от държавите членки се изисква да предприемат незабавни действия, за да се съобразят с неговото решение. Въпреки това разрешаването на много случаи отнема дълго време — средно повече от 17,4 месеца. За Испания, Ирландия и Франция срокът е почти две години. Съобщението на Комисията По-добро управление за единния пазар” (вж. IP/12/587) призовава държавите членки да ускорят процедурата за изпълнение на решенията на Съда на Европейския съюз в определените ключови сектори, т.е. да бъде постигнато пълно спазване на разпоредбите в рамките средно на 12 месеца.

За повече информация:

http://ec.europa.eu/internal_market/score/index_en.htm

За контакт:

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Stefaan De Rynck (+32 2 296 34 21)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar