Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

EVROPSKA KOMISIJA

Sporočilo za medije

Bruselj, 18. decembra 2013

Državna pomoč: Komisija odobrila pomoč za reševanje ali prestrukturiranje petih slovenskih bank

Evropska komisija je s petimi ločenimi sklepi odobrila ukrepe državne pomoči v korist petih slovenskih bank. Odobrila je načrte za prestrukturiranje Nove Ljubljanske banke d.d. (NLB) in Nove kreditne banke Maribor d.d. (NKBM), zlasti ker bodo bankama omogočili dolgoročno preživetje brez neupravičenega izkrivljanja konkurence. Prav tako je odobrila pomoč za nadzorovano likvidacijo Factor banke d.d. in Probanke d.d., in sicer, ker bo izkrivljanje konkurence, ki ga bo povzročila pomoč, minimalizirano zaradi dokončnega umika obeh bank s trga. Komisija je začasno odobrila tudi pomoč za reševanje Abanke Vipa d.d., da se ohrani njena finančna stabilnost. Končna odločitev bo sprejeta v okviru ocene načrta za prestrukturiranje Abanke, za katerega se je Slovenija zavezala, da ga bo predložila v naslednjih dveh mesecih.

Podpredsednik Evropske komisije, pristojen za politiko konkurence, je dejal: „Današnji sklepi o NLB, NKBM, Factor banki, Probanki in Abanki bodo okrepili zaupanje v slovenske banke. Po rezultatih pregleda kakovosti sredstev in stresnih testov bodo predvideni ukrepi za prestrukturiranje in reševanje zagotovili, da lahko slovensko gospodarstvo računa na vzdržen in zdrav bančni sektor.“

Komisija je ukrepe v korist NLB, NKBM, Factor banke, Probanke in Abanke ocenila na podlagi pravil o državni pomoči za prestrukturiranje bank v času krize, zlasti zahtev iz „sporočila o bančništvu“ iz leta 2013, ki velja od 1. avgusta 2013 (glej IP/13/672 in MEMO/13/886). Glede na potrebo po absorpciji izgub bo vseh pet bank v celoti popravilo vrednost lastniškega kapitala in neodplačanih podrejenih dolgov, preden bodo lahko začele prejemati novo državno pomoč. Komisija je sklenila, da bo to zagotovilo primeren prispevek banke in njenih lastnikov k prestrukturiranju, kot se zahteva s „sporočilom o bančništvu“ iz leta 2013. Pravila EU o državni pomoči ne zahtevajo nobenega prispevka od vlagateljev ali drugih nosilcev prednostnega dolga.

NLB

NLB je največja slovenska banka s približno 30 % domačih bančnih sredstev. Doslej jo je država dvakrat dokapitalizirala, in sicer enkrat v višini 250 milijonov EUR v letu 2011 (glej IP/11/264) in enkrat v višini 383 milijonov EUR v letu 2012 (glej IP/12/724). Njen načrt prestrukturiranja vključuje tretjo državno dokapitalizacijo v višini 1 558 milijonov EUR in prenos sredstev na slovensko Družbo za upravljanje terjatev bank (DUTB) v višini 2 300 milijonov EUR (v nominalni vrednosti). NLB bo omejila svoje dejavnosti na osnovne dejavnosti ter izboljšala vodenje in politiko obvladovanja tveganj. S prenosom skupine slabih posojil in seznama lastniških instrumentov na DUTB se bo očistila njena bilanca stanja in vzpostavil dobičkonosen poslovni model, ki bo spodbudil njeno vrnitev k uspešnemu poslovanju. Komisija je zato odobrila ukrepe in zaključila svojo poglobljeno preiskavo, ki jo je začela julija 2012 (glej IP/12/724).

NKBM

NKBM je druga največja slovenska banka s približno 10-odstotnim tržnim deležem. V letu 2012 jo je država prvič dokapitalizirala v višini 100 milijonov EUR (glej MEX/12/1220). Njen načrt prestrukturiranja vključuje drugo državno dokapitalizacijo v višini 870 milijonov EUR in prenos sredstev na DUTB v višini 1 149 milijonov EUR (v nominalni vrednosti). NKBM bo svoje dejavnosti ponovno osredotočila na osnovne dejavnosti, zlasti s prenosom oslabljenih sredstev na DUTB. NKBM bo izboljšala tudi svojo vodstveno strukturo in model tveganj, da zagotovi ponovno vzpostavitev dobičkonosnosti. Komisija je sklenila, da so ti ukrepi potrebni za ponovno uspešno poslovanje NKBM in so zato v skladu s pravili EU o državni pomoči.

Factor banka in Probanka

Slovenija je septembra 2013 izdala državna jamstva za novo izdane obveznosti Factor banke in Probanke (glej IP/13/822). Novembra 2013 je priglasila načrte za prenehanje poslovanja teh bank, vključno z odprodajo sredstev ter postopnim opuščanjem portfeljev in dejavnosti v treh letih, tj. do 31. decembra 2016. V načrtih je za prenehanje poslovanja dodeljena nova pomoč v obliki državne dokapitalizacije in likvidnostne podpore v višini 236 milijonov EUR in 325 milijonov EUR za Probanko ter v višini 285 milijonov EUR in 400 milijonov EUR za Factor banko. Slovenija se je zavezala, da Factor banka in Probanka ne bosta nudili finančnih storitev novim strankam in da bosta postopno ukinjali poslovanje z obstoječimi strankami. Obe banki se bosta umaknili s trga 31. decembra 2016. Komisija je sklenila, da je bila nova pomoč potrebna za zagotovitev nadzorovane likvidacije obeh bank ter da bo izkrivljanje konkurence, ki ga bo povzročila pomoč, omejeno zaradi dokončnega umika obeh bank s trga.

Abanka

Abanka je tretja največja banka v Sloveniji s približno 8-odstotnim tržnim deležem. Slovenija je novembra 2013 priglasila svojo namero o dokapitalizaciji Abanke v višini največ 348 milijonov EUR. Banka se je soočala s postopnim slabšanjem svojega posojilnega portfelja zaradi neugodnih gospodarskih razmer in nedavnega umika zasebnih vlagateljev, ki so pokazali zanimanje za banko. V teh izjemnih okoliščinah je Komisija začasno odobrila dokapitalizacijo, saj je bila potrebna za ohranitev finančne stabilnosti v Sloveniji. Slovenija se je zavezala, da bo priglasila načrt za prestrukturiranje v dveh mesecih od današnjega sklepa.

Nezaupne različice sklepov bodo na voljo v registru državnih pomoči na spletni strani GD za konkurenco, ko bodo rešena vprašanja glede zaupnosti, in sicer pod številkami zadev SA.33229 (NLB), SA.35709 (NKBM), SA.37643 (Factor banka), SA.37642(Probanka) in SA.37690 (Abanka). Nova obvestila o objavah sklepov o državni pomoči na spletu in v Uradnem listu so objavljena v tedenskih e-novicah o državnih pomočeh.

Kontaktne osebe:

Antoine Colombani (+32 22974513, Twitter: @ECspokesAntoine)

Marisa Gonzalez Iglesias (+32 22951925)


Side Bar