Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 18 december 2013

Miljö: Nytt åtgärdspaket för renare luft i Europa

Dålig luftkvalitet dödar många fler medborgare än vad trafikolyckor gör. Det är den största orsaken till för tidig död i EU. Den försämrar även livskvaliteten genom att orsaka astma och andningsproblem. Kommissionen antog idag nya åtgärder för att minska luftföroreningar. Åtgärdspaketet för renare luft uppdaterar gällande lagstiftning och minskar ytterligare skadliga utsläpp från industri, trafik, energigrödor och jordbruk, i syfte att minska deras påverkan på människors hälsa och miljön. Luftföroreningar orsakar även förlorade arbetsdagar och höga vårdkostnader. Värst drabbade är barn, astmatiker och äldre. Det skadar även ekosystemen genom kväveföroreningar (eutrofiering) och surt regn. De direkta kostnaderna för samhället från luftföroreningar, inklusive skador på grödor och byggnader, uppgår till cirka 23 miljarder euro per år. Fördelarna som paketet innebär för människors hälsa uppgår till 40 miljarder euro per år, mer än 12 gånger kostnaden för att minska förorening, vilket beräknas uppgå till 3 miljarder euro per år 2030.

Luften vi andas idag är mycket renare än under tidigare decennier, men det är fortfarande en "osynlig dödsorsak" och hindrar många människor från att leva ett aktivt liv. De åtgärder vi föreslår kommer att halvera antalet för tidiga dödsfall som orsakas av luftföroreningar, öka skyddet för utsatta grupper, och förbättra livskvaliteten för alla. Det är också goda nyheter för naturen och känsliga ekosystem och det kommer att främja ren teknisk industri — en viktig tillväxtsektor för Europa, säger miljökommissionär Janez Potočnik.

— Jag välkomnar åtgärdspaketet för ren luft som visar att vi är på rätt väg. På lång sikt kommer den nya politiken att göra att européerna lever längre och är friskare. Färre barn utvecklar astma eller andra luftvägssjukdomar, färre människor får cancer, kroniska luftvägssjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar och slutligen dör färre av följderna av den dåliga luftkvaliteten, tillägger folkhälsokommissionär Tonio Borg.

Det paket som antas i dag består av följande delar:

  1. Ett nytt Program för ren luft för Europa med åtgärder för att säkerställa att de mål som ställts upp också uppfylls på kort sikt, och nya mål för luftkvaliteten under perioden fram till 2030. I paketet ingår också stödja åtgärder för att bidra till att minska luftföroreningar, med fokus på att förbättra luftkvaliteten i städer, att stödja forskning och innovation, och främja internationellt samarbete.

  2. Ett reviderat direktiv om nationella utsläppstak med strängare nationella utsläppstak för de sex huvudsakliga föroreningarna.

  3. Ett förslag till ett nytt direktiv för att minska föroreningarna från medelstora förbränningsanläggningar, t.ex. kraftverk för huskomplex eller större byggnader, och små industrianläggningar.

Fram till 2030 beräknas åtgärderna ge följande positiva effekter:

  1. Förhindra att 58 000 personer dör i förtid.

  2. Rädda 123 000 km2 av ekosystemet från kväveförorening (större än halva Rumänien).

  3. Rädda 56 000 km2 skyddade Natura 2000-områden från kväveförorening (ett område större än hela Kroatien).

  4. Rädda 19 000 km2 skog från försurning.

Enbart hälsovinsterna kommer att spara samhället 40-140 miljarder euro i externa kostnader och ge cirka 3 miljarder euro i vinst tack vare högre produktivitet, lägre sjukvårdskostnader, bättre skörd och färre skador på byggnader. Förslaget kommer även att innebära 100 000 nya jobb till följd av ökad produktivitet och konkurrenskraft på grund av färre förlorade arbetsdagar. Allt detta kommer att få en positiv nettoeffekt på den ekonomiska tillväxten.

Förslaget bygger på slutsatserna från en omfattande översyn av befintlig EU-politik för ren luft. Det är ett resultat av omfattande samråd som fick brett stöd för åtgärder på EU-nivå på detta område.

Bakgrund

Många medlemsländer har fortfarande svårt att hålla sig till de standarder för luftkvaliteten som man kommit överens om inom EU, och WHO:s riktlinjer.

Medan EU:s luftkvalitetspolitik har lett till stora minskningar av koncentrationer av skadliga föroreningar såsom partiklar, svaveldioxid (de främsta orsakerna till surt regn), bly, kväveoxider, kolmonoxid och bensen, finns det fortfarande stora problem. Fina partiklar och ozon i synnerhet fortsätter att ge upphov till betydande hälsorisker och gränsvärdena överskrids regelbundet. Man bryter mot EU:s luftkvalitetsnormer och riktmärken i många regioner och städer med risker för folkhälsa, och ökande kostnader för sjukvård och ekonomi. De sammanlagda externa hälsorelaterade kostnaderna för samhället från luftföroreningar uppskattas till 330-940 miljarder euro per år. Situationen är särskilt allvarlig i stadsområden, där majoritet av européerna bor.

Åtgärdspaketet som antas i dag är resultatet av en omfattande översyn av luftkvalitetspolitiken, som inleddes i början av 2011.

Läs mer:

Länk till utkastet till förslaget och studien (med siffrorna för medlemsstaterna, som nämns ovan):

http://ec.europa.eu/environment/air/clean_air_policy.htm

Se även:

Q&A MEMO: MEMO/13/1169

Faktablad

http://ec.europa.eu/environment/air/index.htm

http://www.eea.europa.eu/themes/air

http://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2013/at_download/file

http://ec.europa.eu/environment/air/review_air_policy.htm

Audiovisuellt material (VNR) finns på tvlink.org

WHO:s riktlinjer för luftkvalitet

http://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/outdoorair_aqg/en/index.html

Kontaktpersoner:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar