Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

V Bruslju, 18. decembra 2013

Okolje: novi paket ukrepov za čistejši zrak v Evropi

Zaradi slabe kakovosti zraka umre več državljanov EU kot v prometnih nesrečah in je najpogostejši vzrok prezgodnjih smrti v EU. Poleg tega slaba kakovost zraka vpliva na kakovost življenja astmatikov in ljudi s težavami z dihali. Komisija se je na to odzvala z današnjim sprejetjem novih ukrepov za zmanjšanje onesnaženosti zraka. Paket ukrepov za čist zrak posodablja obstoječo zakonodajo in nadalje zmanjšuje škodljive emisije iz industrije, prometa, energetskih naprav in kmetijstva z namenom, da bi se zmanjšal njihov vpliv na zdravje ljudi in okolje. Onesnažen zrak povzroča tudi izgubo delovnih dni in visoke zdravstvene stroške, najbolj pa so prizadete občutljive skupine, kot so otroci, astmatiki in starejši ljudje. Poleg tega uničuje ekosisteme zaradi kislega dežja in prekomerne onesnaženosti z dušikom (evtrofikacijo). Neposredni stroški za družbo, ki jih povzroča onesnažen zrak, vključno s škodo, nastalo na poljščinah in zgradbah, znašajo približno 23 milijard evrov letno. Koristi za zdravje ljudi, ki izhajajo iz paketa ukrepov, znašajo približno 40 milijard evrov letno, kar je več kot 12-krat več kot znašajo stroški zmanjševanja onesnaževanja, ki bodo po ocenah sodeč leta 2030 znašali 3,4 milijarde evrov letno.

Evropski komisar za okolje Janez Potočnik je dejal: „Zrak, ki ga dihamo danes, je veliko čistejši, kot je bil v preteklih desetletjih. Vendar je onesnaženost zraka še vedno „nevidni povzročitelj smrti“ in veliko ljudem onemogoča aktivno življenje. Ukrepi, ki jih predlagamo, bodo prepolovili število prezgodnjih smrti zaradi onesnaženosti zraka, povečali zaščito občutljivih skupin, ki jo najbolj potrebujejo, in izboljšali kakovost življenja za vse ljudi. Prav tako bodo koristili naravi in občutljivim ekosistemom ter spodbudili industrijo čistih tehnologij, ki je pomemben sektor rasti v Evropi.“

Komisar za zdravje Tonio Borg je dodal: „Toplo pozdravljam sprejetje paketa ukrepov za čist zrak, s katerim je Evropa na pravi poti k dolgoročni zagotovitvi čistega zraka za vse. Novi ukrepi bodo omogočili, da bodo Evropejci živeli bolj zdravo in dlje, saj bo manj otrok zbolelo za astmo ali drugimi boleznimi dihal, manj ljudi bo zbolelo za rakom, kroničnimi boleznimi dihal ali boleznimi srca in ožilja, manj pa bo tudi primerov smrti zaradi onesnaženega zraka.“

Danes sprejeti paket ukrepov je sestavljen iz več delov. Ti so:

  • novi program Čist zrak za Evropo, ki vsebuje ukrepe za zagotovitev kratkoročne izpolnitve obstoječih ciljev in nove cilje glede kakovosti zraka za obdobje do leta 2030. Paket vsebuje tudi podporne ukrepe za zmanjšanje onesnaženosti zraka s poudarkom na izboljšanju kakovosti zraka v mestih, spodbujanjem raziskav in inovacij ter spodbujanjem mednarodnega sodelovanja;

  • spremenjena Direktiva o nacionalnih zgornjih mejah emisij s strožjimi nacionalnimi zgornjimi mejami emisij za šest glavnih onesnaževal in

  • predlog za novo direktivo o zmanjšanju onesnaževanja iz srednje velikih kurilnih naprav, kot so energetske naprave za stanovanjske bloke ali velike stavbe in majhni industrijski obrati.

Do leta 2030 in v primerjavi z nespremenjenim stanjem naj bi paket ukrepov za čist zrak:

preprečil 58 000 primerov prezgodnje smrti,

pred onesnaženjem z dušikom zaščitil 123 000 km² ekosistemov (več kot polovica površine Romunije),

pred onesnaženjem z dušikom zaščitil 56 000 km² zaščitenih območij Natura 2000 (več kot celotna površina Hrvaške),

pred zakisljevanjem zaščitil 19 000 km2 gozdnih ekosistemov.

Samo zdravstvene koristi bodo družbi prihranile 40–140 milijard evrov zunanjih stroškov in prinesle približno 3 milijarde evrov neposrednega dobička zaradi večje produktivnosti delovne sile, nižjih zdravstvenih stroškov, večjega pridelka in manj škode na zgradbah. Predlog bo ustvaril tudi približno 100 000 dodatnih delovnih mest, saj se bosta zaradi manj izgubljenih delovnih dni povečali produktivnost in konkurenčnost. Ocenjuje se, da bo imel pozitiven neto učinek tudi na gospodarsko rast.

Predlog temelji na sklepih obsežnega pregleda obstoječe politike EU o zraku in je rezultat obsežnih posvetovanj, na katerih je bila izražena široka podpora za ukrepanje na tem področju na ravni EU.

Ozadje

Številne države članice EU še vedno niso dosegle dogovorjenih evropskih standardov glede kakovosti zraka in v splošnem se smernice Svetovne zdravstvene organizacije v zvezi z onesnaženostjo zraka ne upoštevajo.

Medtem ko je politika EU o kakovosti zraka prinesla občutno zmanjšanje koncentracij škodljivih onesnaževal, kot so delci, žveplov dioksid (glavni povzročitelj kislega dežja), svinec, dušikov oksid, ogljikov monoksid ter benzen, pa glavni problemi ostajajo nerešeni. Zlasti koncentracije drobnih delcev in ozona še naprej predstavljajo pomembno zdravstveno tveganje, poleg tega pa so varne meje za zdravje redno presežene. Evropski standardi glede kakovosti zraka in cilji so kršeni v številnih regijah in mestih, zaradi česar trpi javno zdravje, posledično pa so zdravstveni in ekonomski stroški vedno višji. Skupni zunanji stroški za družbo, povezani z zdravstvenim varstvom, ki jih povzroča onesnaženost zraka, so ocenjeni na 330 do 940 milijard evrov letno. To stanje je posebno resno v mestih, v katerih danes živi večina Evropejcev.

Danes sprejeti paket ukrepov je rezultat obširnega pregleda politike o zraku, ki se je začela izvajati v začetku leta 2011.

Dodatne informacije:

Povezava na osnutek predloga in na študijo (s številkami za države članice, kot je navedeno zgoraj):

http://ec.europa.eu/environment/air/clean_air_policy.htm

Glej tudi:

Vprašanja in odgovori v MEMO/13/1169

Brošura

http://ec.europa.eu/environment/air/index.htm

http://www.eea.europa.eu/themes/air

http://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2013/at_download/file

http://ec.europa.eu/environment/air/review_air_policy.htm

Avdiovizialno gradivo je na voljo na tvlink.org.

Smernice o kakovosti zraka Svetovne zdravstvene organizacije:

http://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/outdoorair_aqg/en/index.html

Kontakti:

Joe Hennon (+32 22953593)

Frédéric Vincent (+32 22987166)

Aikaterini Apostola (+32 22987624)


Side Bar