Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 18. decembrī

Vide: jaunu politikas pasākumu kopums gaisa kvalitātes uzlabošanai Eiropā

Sliktas gaisa kvalitātes dēļ mirst desmit reizes vairāk cilvēku nekā ceļu satiksmes negadījumos, līdz ar to gaisa kvalitāte ir galvenais ar vidi saistītais priekšlaicīgas mirstības cēlonis ES. Ar gaisa kvalitāti saistītas problēmas, tādas kā astma un elpvadu slimības, arī pazemina dzīves kvalitāti. Komisija reaģē uz šo problēmu ar jauniem šodien pieņemtiem pasākumiem, kuru mērķis ir samazināt gaisa piesārņojumu. Tīra gaisa politikas pasākumu kopums atjaunina spēkā esošos tiesību aktus un turpina samazināt kaitīgās emisijas, ko rada rūpniecība, transports, enerģētika un lauksaimniecība. Mērķis ir mazināt šo emisiju ietekmi uz cilvēku veselību un vidi. Gaisa piesārņojuma sekas ir arī zaudētas darba dienas un augstas veselības aprūpes izmaksas, vissmagāk skarot neaizsargātākās sociālās grupas, piemēram, bērnus, vecāka gadagājuma cilvēkus un astmas slimniekus. Tas arī kaitē ekosistēmām. Runa ir piesārņojumu, kas saistīts ar slāpekļa savienojumu uzkrāšanos (eitrofikāciju) un skābo lietu. Tiešās izmaksas, ko sabiedrībai rada gaisa piesārņojums, tostarp kultūraugiem un ēkām nodarītais kaitējums, ir apmēram 23 miljardi eiro gadā. Ieguvumi cilvēku veselības ziņā, kas saistīti ar šī pasākumu kopuma īstenošanu, ir apmēram 40 miljardi eiro gadā, un tas 12 reizes pārsniedz piesārņojuma samazināšanas izmaksas, kuras, pēc aplēsēm, 2030. gadā varētu sasniegt 3,4 miljardus eiro gadā.

Eiropas Komisijas vides komisārs Janess Potočniks: “Gaiss, ko šodien elpojam, ir daudz tīrāks nekā pēdējās desmitgadēs, bet gaisa piesārņojums joprojām ir “neredzamais slepkava”, un daudziem tas liedz dzīvot pilnvērtīgu un aktīvu dzīvi. Darbības, ko ierosinām, uz pusi samazinās ar gaisa piesārņojumu saistīto priekšlaicīgo mirstību, uzlabos tādu mazāk aizsargāto iedzīvotāju grupu aizsardzību, kurām tā ir visvairāk vajadzīga, un uzlabos dzīves kvalitāti visiem. No tām iegūs arī daba un trauslās ekosistēmas, un tās ļaus stimulēt videi nekaitīgu tehnoloģiju sektoru, kas ir svarīgs izaugsmei Eiropā.”

Eiropas Komisijas veselības komisārs Tonio Borgs: “Esmu no sirds gandarīts par šī gaisa kvalitātes uzlabošanas pasākumu kopuma pieņemšanu, kas palīdzēs ES panākt, ka ilgtermiņā visiem būs tīrs gaiss. Jaunā gaisa kvalitātes politika gādās par to, lai cilvēki dzīvotu veselīgāk un ilgāk – lai būtu mazāk bērnu, kuri slimo ar astmu un citām elpvadu slimībām, mazāk cilvēku, kuri cieš no vēža, hroniskām elpvadu un sirds un asinsvadu slimībām un, visbeidzot, mazāk cilvēku, kuri mirst gaisa piesārņojuma radītu problēmu dēļ.”

Šodien pieņemtais pasākumu kopums aptver vairākus elementus. Tie ir šādi:

  • jauna programma "Tīru gaisu Eiropā", kas paredz pasākumus, kuri ļaus īstenot esošos īstermiņa mērķus, kā arī jaunos gaisa kvalitātes mērķus laikposmam līdz 2030. gadam. Šis pasākumu kopums ietver arī pasākumus, kuru mērķis ir samazināt gaisa piesārņojumu, akcentējot gaisa kvalitātes uzlabošanu pilsētās, veicinot pētniecību un inovāciju un starptautisku sadarbību;

  • valstīm noteikto emisiju robežvērtību direktīvas pārskatīšana, nosakot stingrākas emisiju robežvērtības sešām galvenajām piesārņojošajām vielām;

  • priekšlikums jaunai direktīvai, kas paredz samazināt piesārņojumu, ko rada vidēji lielas jaudas sadedzināšanas iekārtas, piemēram, spēkstacijas ēku blokiem vai lielām ēkām un nelielas rūpnieciskas iekārtas.

Ja salīdzinām ar pašreizējo situāciju, gaisa kvalitātes politikas pasākumu kopums līdz 2030. gadam saskaņā ar aplēsēm

nepieļaus 58 000 priekšlaicīgas nāves gadījumu;

no slāpekļa piesārņojuma pasargās 123 000 km2 ekosistēmu teritoriju (vairāk nekā puse Rumānijas teritorijas) un

56 000 km2 aizsargāto “Natura 2000” teritoriju (vairāk nekā visa Horvātijas teritorija);

no acidifikācijas pasargās 19 000 km2 mežu ekosistēmu.

Ieguvumi sabiedrības veselības ziņā vien ļaus ietaupīt ārējās izmaksas 40–140 miljardu eiro apmērā un nodrošinās tiešas priekšrocības aptuveni 3 miljardu eiro vērtībā, un šos ieguvumus palīdzēs nodrošināt augstāks darbspēka ražīgums, zemākas veselības aprūpes izmaksas, augstākas graudaugu ražas un mazāks ēkām nodarītais kaitējums. Priekšlikums tāpat arī ļaus izveidot 100 000 jaunu darbavietu ekvivalentu, tāpēc ka samazināsies zaudēto darba dienu skaits un līdz ar to pieaugs ražīgums un konkurētspēja. Ir novērtēts, ka pozitīvi tiks ietekmēta ekonomiskā izaugsme.

Šī priekšlikuma pamatā ir secinājumi, kas izdarīti pēc ES pašreizējās gaisa kvalitātes politikas vispusīgas pārskatīšanas. Tas ir sagatavots pēc plašas apspriešanas, kura parādīja, ka ES mēroga rīcībai šajā jomā ir plašs atbalsts.

Vispārīga informācija

Daudzās ES dalībvalstis joprojām ir daudz darāmā, lai panāktu atbilstību ES pieņemtajiem gaisa kvalitātes standartiem. Netiek ievērotas arī ANO Pasaules veselības organizācijas pamatnostādnes gaisa piesārņojuma jomā.

Kaut arī ES gaisa kvalitātes politika ir ļāvusi būtiski samazināt kaitīgu piesārņojošu vielu koncentrāciju, piemēram, daļiņu, sēra dioksīda (galvenais skābo lietu izraisītājs), svina, slāpekļa oksīdu, oglekļa monoksīda un benzola koncentrāciju, joprojām pastāv nopietnas problēmas. Joprojām nopietns apdraudējums veselībai ir īpaši smalkās daļiņas un ozons, un veselībai drošās robežvērtības regulāri tiek pārsniegtas. ES gaisa kvalitātes standarti un mērķi netiek ievēroti daudzos reģionos un pilsētās, un tas ietekmē sabiedrības veselību, radot veselības aprūpes izmaksu pieaugumu, un ekonomiku. Ir novērtēts, ka sabiedrībai kopumā ārējās ar gaisa piesārņojumu saistītās veselības izmaksas ir robežās no 330 līdz 940 miljardiem eiro gadā. Situācija ir īpaši nopietna pilsētās, kur pašreiz dzīvo lielākā daļa eiropiešu.

Šodien pieņemtais pasākumu kopums ir 2011. gada sākumā uzsāktās gaisa kvalitātes politikas visaptverošas pārskatīšanas kulminācija.

Plašākai informācijai:

Saite uz priekšlikuma projektu un pētījumu (ar situāciju dalībvalstīs raksturojošiem skaitļiem, kas minēti iepriekš):

http://ec.europa.eu/environment/air/clean_air_policy.htm

Skatīt arī:

Q&A MEMO: MEMO/13/1169

Faktu lapa:

http://ec.europa.eu/environment/air/index.htm

http://www.eea.europa.eu/themes/air

http://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2013/at_download/file

http://ec.europa.eu/environment/air/review_air_policy.htm

Audiovizuālie materiāli tvlink.org

PVO pamatnostādnes gaisa kvalitātes jomā:

http://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/outdoorair_aqg/en/index.html

Kontaktpersonas:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar