Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. gruodžio 18 d.

Naujas aplinkos politikos priemonių rinkinys švaresniam orui Europoje užtikrinti

Prasta oro kokybė – pagrindinė su aplinka susijusi pirmalaikių mirčių ES priežastis: dėl jos miršta daugiau žmonių, nei žūsta kelių eismo įvykiuose. Be to, nešvaraus oro sukeliama astma ir kvėpavimo problemos turi poveikį gyvenimo kokybei. Atsižvelgdama į tai, šiandien Komisija priima naujų priemonių oro taršai mažinti. Švaraus oro politikos priemonių rinkiniu atnaujinami galiojantys teisės aktai ir numatoma toliau mažinti pramonės ir žemės ūkio sektoriuose, taip pat transporto priemonių ir elektrinių išmetamų kenksmingų teršalų, kad sumažėtų jų poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai. Dėl oro taršos taip pat prarandama darbo dienų ir patiriama didelių sveikatos priežiūros išlaidų. Nuo jos labiausiai kenčia pažeidžiami asmenys – vaikai, astmininkai ir vyresni žmonės. Be to, per didelė tarša azoto junginiais (eutrofikacija) ir rūgštieji lietūs kenkia ekosistemoms. Dėl oro taršos, įskaitant žalą pasėliams ir pastatams, visuomenė per metus patiria apie 23 mlrd. EUR tiesioginių išlaidų. Nauda žmonių sveikatai, kuri bus gauta įgyvendinus šį politikos priemonių rinkinį, vertinama apie 40 mlrd. EUR per metus, t. y. ji daugiau nei 12 kartų viršija taršos mažinimo sąnaudas, kurios pagal apytikrius skaičiavimus 2030 m. turėtų sudaryti 3,4 mlrd. EUR. per metus.

Už aplinką atsakingas Europos Komisijos narys Janezas Potočnikas sakė: „Šiuo metu mes kvėpuojame daug švaresniu oru nei praėjusiais dešimtmečiais. Tačiau oro tarša tebėra nematoma mirčių priežastis, ji trukdo visapusiškai aktyviai gyventi daugeliui žmonių. Mūsų siūlomi veiksmai padės per pusę sumažinti su oro tarša susijusių pirmalaikių mirčių, labiau apsaugoti pažeidžiamų asmenų, kuriems tokia apsauga labiausiai reikalinga, grupes ir gerinti visų žmonių gyvenimo kokybę. Be to, jie bus naudingi gamtai bei trapioms ekosistemoms ir paskatins Europai svarbaus ir sparčiai augančio švarių technologijų pramonės sektoriaus plėtrą.“

Už sveikatos apsaugą atsakingas Komisijos narys Tonio Borgas kalbėjo: „Nuoširdžiai džiaugiuosi, kad priimtas švaraus oro politikos priemonių rinkinys, nes jis nukreipia Europą teisinga linkme siekiant, kad ilgainiui visi kvėpuotume švariu oru. Nauja oro kokybės politika padės europiečiams gyventi sveikiau ir ilgiau – mažiau vaikų sirgs astma ar turės kitų kvėpavimo problemų, mažiau žmonių sirgs vėžinėmis, lėtinėmis kvėpavimo ar širdies ir kraujagyslių ligomis ir galiausiai mažiau jų mirs nuo oro taršos.“

Šiandien priimtą politikos priemonių rinkinį sudaro kelios dalys:

  • nauja Europos švaraus oro programa, kurioje pateikiama priemonių greitam dabartinių tikslų įgyvendinimui užtikrinti ir nauji oro kokybės tikslai, numatyti laikotarpiui iki 2030 m. Į politikos priemonių rinkinį taip pat įtrauktos oro taršos mažinimo paramos priemonės, kuriomis, be kita ko, siekiama gerinti miestų oro kokybę, remti mokslinius tyrimus ir inovacijas ir skatinti tarptautinį bendradarbiavimą;

  • persvarstyta Direktyva dėl valstybių narių išmetamų teršalų kiekio ribų, kurioje nustatomos griežtesnės valstybėse narėse išmetamų šešių pagrindinių teršalų kiekio ribos,

  • naujos direktyvos dėl kurą deginančių vidutinio dydžio įrenginių (tokių kaip elektrinės, naudojamos miestų kvartalų ar didelių pastatų poreikiams patenkinti, ar maži pramonės įrenginiai) keliamos taršos mažinimo pasiūlymas.

Apskaičiuota, kad įgyvendinus švaraus oro politikos priemonių rinkinį (palyginti su tuo, kas būtų pasiekta vykdant veiklą įprastai) iki 2030 m. bus:

išvengta 58 000 pirmalaikės mirties atvejų,

nuo taršos azoto junginiais apsaugota 123 000 km2 ekosistemų (t. y. daugiau nei pusė Rumunijos teritorijos),

nuo tokios taršos apsaugota 56 000 km2 saugomų „Natura 2000“ vietovių (t. y. daugiau nei visa Kroatijos teritorija),

nuo rūgštėjimo apsaugota 19 000 km2 miškų ekosistemų.

Vien tik sumažinus neigiamą poveikį sveikatai visuomenė nepatirs 40–140 mlrd. EUR išorės išlaidų, o dėl padidėjusio darbuotojų darbo našumo, mažesnių sveikatos priežiūros išlaidų, didesnio derliaus ir mažesnės žalos pastatams bus gauta apie 3 mlrd. EUR vertės tiesioginės naudos. Be to, įgyvendinus pasiūlymą bus prarandama mažiau darbo dienų, todėl padidės našumas ir konkurencingumas, o tai prilygs papildomoms 100 000 darbo vietų. Numatoma, kad šie pokyčiai turės teigiamą grynąjį poveikį ekonomikos augimui.

Pasiūlymas grindžiamas dabartinės ES oro kokybės politikos visapusiškos peržiūros išvadomis. Jis teikiamas po išsamių konsultacijų, per kurias visuotinai pritarta ES masto veiksmams šioje srityje.

Pagrindiniai faktai

Daug ES valstybių narių kol kas nepasiekė sutartų ES oro kokybės standartų, o Jungtinių Tautų Pasaulio sveikatos organizacijos oro taršos gairių apskritai nesilaikoma.

Vykdant ES oro kokybės politiką pavyko labai sumažinti tokių kenksmingų teršalų kaip kietosios dalelės, sieros dioksidas (pagrindinė rūgščiojo lietaus priežastis), švinas, azoto oksidai, anglies monoksidas ir benzenas koncentraciją, tačiau pagrindinės problemos lieka neišspręstos. Kietosios dalelės ir pažemio ozonas toliau kelia didelį pavojų sveikatai, o jų saugios ribos nuolat viršijamos. ES oro kokybės standartų ir tikslinių rodiklių nesilaikoma daugelyje regionų ir miestų, todėl daromas neigiamas poveikis visuomenės sveikatai ir didėja sveikatos priežiūros ir ekonomikos sektorių išlaidos. Apskaičiuota, kad dėl oro taršos visuomenė per metus iš viso patiria nuo 330 iki 940 mlrd. EUR su sveikata susijusių išorės išlaidų. Padėtis ypač prasta miestuose, kuriuose dabar gyvena didžioji dalis europiečių.

Šiandien priimtas politikos priemonių rinkinys – pagrindinis 2011 m. pradžioje pradėtos labai svarbios oro politikos priemonių peržiūros darbas.

Daugiau informacijos

Nuoroda į pasiūlymo projektą ir tyrimą (su minėtais valstybių narių duomenimis)

http://ec.europa.eu/environment/air/clean_air_policy.htm

Taip pat žr.

Klausimai ir atsakymai MEMO/13/1169

Faktų suvestinė

http://ec.europa.eu/environment/air/index.htm

http://www.eea.europa.eu/themes/air

http://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2013/at_download/file

http://ec.europa.eu/environment/air/review_air_policy.htm

Garso ir vaizdo medžiaga (Vaizdo naujienos) tvlink.org.

Pasaulio sveikatos organizacijos oro kokybės gairės

http://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/outdoorair_aqg/en/index.html

Asmenys ryšiams:

Joe Hennon, tel. +32 2 295 35 93

Frédéric Vincent, tel. +32 2 298 71 66

Aikaterini Apostola, tel. +32 2 298 76 24


Side Bar