Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 18. prosinca 2013.

Okoliš – Novi paket politika za čišći zrak u Europi

Loša kvaliteta zraka najveći je okolišni uzrok prerane smrti u EU-u – više građana izgubi život zbog nečistog zraka nego što pogine u prometnim nesrećama. On se negativno odražava i na kvalitetu života osoba oboljelih od astme i osoba s drugim respiratornim problemima. Kako bi se suočila s tim problemima, Komisija je danas donijela nove mjere za smanjenje onečišćenja zraka. Paketom politika za čišći zrak ažurira se postojeće zakonodavstvo i dodatno smanjuju štetne emisije iz industrije, prometa, postrojenja za proizvodnju energije i poljoprivrede u cilju smanjenja njihova učinka na zdravlje ljudi i na okoliš. Onečišćenje zraka također uzrokuje gubitak radnih dana i velike troškove liječenja, pri čemu su najviše pogođene ranjive skupine poput djece, osoba oboljelih od astme i starijih ljudi. Osim toga, onečišćenjem iz kojeg proizlaze prekomjerna količina dušika (eutrofikacija) i kisele kiše narušavaju se i ekosustavi. Ukupni izravni troškovi koje društvo godišnje snosi zbog onečišćenja zraka, uključujući štetu nanesenu biljkama i objektima, iznose 23 milijarde eura. Koristi za zdravlje ljudi koje proizlaze iz provedbe paketa iznose približno 40 milijardi eura godišnje, što je skoro 12 puta više nego godišnji troškovi smanjenja onečišćenja, za koje se predviđa da će u 2030. dostići 3,4 milijarde eura.

Povjerenik za okoliš Janez Potočnik izjavio je: „Zrak koji danas udišemo puno je čišći u usporedbi s prethodnih nekoliko desetljeća. No nečisti zrak i dalje je „nevidljivi ubojica”, koji mnoge sprječava da aktivno žive. Predloženim mjerama upola će se smanjiti broj preminulih osoba čija je prerana smrt posljedica onečišćenja zraka te pružiti bolja zaštita ranjivim skupinama kojima je zaštita najpotrebnija i poboljšati životna kvaliteta svih građana. One će također donijeti pogodnosti za prirodu i krhke ekosustave te poticaj za industriju čistih tehnologija, koje su važan sektor rasta u Europi.”

Povjerenik za zdravstvo Tonio Borg dodao je: „Snažno podržavam donošenje paketa politika za čisti zrak kojima se Europu dugoročno stavlja na pravi put u pogledu osiguravanja čistog zraka za sve građane. Nova politika za čišći zrak europskim građanima omogućit će zdraviji i dulji život – manje djece oboljele od astme ili s drugim respiratornim problemima, manje osoba oboljelih od raka, kroničnih respiratornih ili kardiovaskularnih bolesti i u konačnici manje preminulih zbog zdravlja narušenog onečišćenjem zraka.

Danas doneseni paket politika sastoji se od više dijelova, uključujući sljedeće:

  • novi Program za čišći zrak u Europi s mjerama kojima se želi osigurati postizanje zacrtanih kratkoročnih ciljeva i novim ciljevima u pogledu kvalitete zraka u razdoblju do 2030.; paket obuhvaća i mjere za smanjenje onečišćenja zraka, usmjerene na kvalitetu zraka u gradovima, podupiranje istraživanja i inovacija te promicanje međunarodne suradnje

  • revidiranu Direktivu o nacionalnim gornjim graničnim vrijednostima emisija sa strožim graničnim vrijednostima emisija za šest glavnih onečišćivača

  • prijedlog nove Direktive o smanjenju onečišćenja iz srednjih postrojenja za izgaranje, poput postrojenja za proizvodnju energije za blokove zgrada ili velike objekte i manjih industrijskih postrojenja.

U usporedbi s dosadašnjim djelovanjem, predviđa se da će se zahvaljujući paketu politika za čišći zrak do 2030.:

izbjeći 58 000 prerano izgubljenih života

sačuvati 123 000 km2 ekosustava od onečišćenja dušikom (više od pola državnog područja Rumunjske)

sačuvati 56 000 km2 područja zaštićenih u okviru mreže Natura 2000. (više od cijelog državnog područja Hrvatske) od onečišćenja dušikom

sačuvati 19 000 km2 šumnih ekosustava od zakiseljavanja.

Već zahvaljujući zdravstvenim koristima društvo će uštedjeti na vanjskim troškovima od 40 do 140 milijardi eura te zaraditi 3 milijardi na izravnim koristima koje proizlaze iz veće produktivnosti radne snage, manjih troškova liječenja, većeg uroda usjeva i manje štete objektima. Prijedlogom će se postići protuvrijednost od 100 000 dodatnih radnih mjesta zahvaljujući povećanoj produktivnosti i konkurentnosti zbog manje količine izgubljenih radnih dana. Očekuje se da će on imati pozitivni neto učinak na gospodarski rast.

Prijedlog se temelji na zaključcima temeljne revizije postojeće politike EU-a u području kvalitete zraka. On je nastavak opširnog savjetovanja tijekom kojeg je pokazana svestrana podrška za poduzimanje mjera u tom području na razini EU-a.

Kontekst

Mnoge države članice i dalje ne ispunjavaju norme EU-a u pogledu kvalitete zraka niti slijede smjernice UN-ove Svjetske zdravstvene organizacije u vezi s onečišćenjem zraka.

Iako se politikom EU-a u području kvalitete zraka znatno smanjila koncentracija opasnih onečišćivača poput čestica, sumpornog dioksida (glavni uzrok kiselih kiša), olova, dušikovih oksida, ugljičnog monoksida i benzena, veći problemi još nisu riješeni. Osobito su fine čestice i oštećeni ozonski omotač i dalje opasnost za zdravlje, a gornje granične vrijednosti iznad kojih postoji opasnost za zdravlje redovito se nadmašuju. Norme i ciljevi EU-a u pogledu kvalitete zraka krše se u mnogim gradovima i regijama, što ostavlja posljedice na zdravlje građana i povećava troškove za zdravstvo i gospodarstvo. Ukupni godišnji vanjski troškovi koje društvo snosi, a povezani su sa zdravljem i uzrokovani onečišćenjem zraka procjenjuju se na 330 – 940 milijardi eura. Situacija je osobito ozbiljna u gradskim područjima, u kojima danas živi većina europskih građana.

Danas doneseni paket rezultat je temeljne revizije politike u području kvalitete zraka, koja je pokrenuta početkom 2011.

Dodatne pojedinosti:

Poveznica na nacrt prijedloga i studiju (sa spomenutim statističkim podacima o državama članicama):

http://ec.europa.eu/environment/air/clean_air_policy.htm

Povezane informacije:

Pitanja i odgovori koji se odnose na priopćenje: MEMO/13/1169

Brošura

http://ec.europa.eu/environment/air/index.htm

http://www.eea.europa.eu/themes/air

http://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2013/at_download/file

http://ec.europa.eu/environment/air/review_air_policy.htm

Audiovizualni materijal (VNR) dostupan na web-mjestu: tvlink.org

Smjernice o kvaliteti zraka Svjetske zdravstvene organizacije:

http://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/outdoorair_aqg/en/index.html

Osobe za kontakt:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar