Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 18.12.2013

Ympäristö: Uusi toimenpidepaketti ilman puhdistamiseksi

Huono ilman laatu vaatii enemmän ihmisuhreja kuin liikenneonnettomuudet: se on merkittävin ympäristöön liittyvä ennenaikaisen kuoleman syy EU:ssa. Se vaikuttaa myös elämänlaatuun astman tai hengitysongelmien muodossa. Komissio ottaa käyttöön uusia toimenpiteitä ilman pilaantumisen vähentämiseksi. Toimenpiteet hyväksyttiin tänään. Puhtaan ilman toimenpidepaketilla nykyaikaistetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja vähennetään edelleen haitallisia päästöjä teollisuudesta, liikenteestä, energiakasveista ja maataloudesta. Tavoitteena on vähentää niiden vaikutuksia ihmisten terveyteen ja ympäristöön. Ilmansaasteista aiheutuu myös menetettyjä työpäiviä ja korkeita terveydenhoitokustannuksia. Eniten niistä on haittaa haavoittuvimmissa ryhmissä, joihin kuuluvat lapset, astmaatikot ja vanhukset. Ilman pilaantuminen vaikuttaa myös ekosysteemeihin liiallisena typpenä (rehevöityminen) ja happosateina. Ilman pilaantumisesta yhteiskunnalle aiheutuvat suorat kustannukset, kun mukaan lasketaan myös viljelmille ja rakennuksille aiheutuneet vahingot, ovat noin 23 miljardia euroa vuodessa. Toimenpidepaketin täytäntöönpanosta ihmisten terveydelle saatavien hyötyjen lasketaan olevan noin 40 miljardia euroa vuodessa. Tämä on yli 12 kertaa enemmän kuin saasteiden torjuntakustannukset, joiden arvioidaan vuonna 2030 olevan 3,4 miljardia euroa vuodessa.

Ympäristöasioista vastaavan komissaari Janez Potočnikin mukaan hengittämämme ilma on nyt selvästi puhtaampaa kuin edellisinä vuosikymmeninä. ”Ilman pilaantuminen on silti edelleen ”näkymätön tappaja” ja estää useita ihmisiä viettämästä täysin aktiivista elämää. Ehdottamillamme toimilla ilmansaasteista johtuvien ennenaikaisten kuolemien määrä puoliintuu ja eniten suojaa tarvitsevien haavoittuvien ryhmien suoja paranee, samoin kuin meidän kaikkien elämänlaatu. Tämä hyödyttää myös luontoa ja herkkiä ekosysteemejä ja edistää puhtaan teknologian teollisuutta, joka on tärkeä kasvuala Euroopassa.”

Terveysasioista vastaava komissaari Tonio Borg oli myös mielissään puhtaan ilman toimenpidepaketin hyväksymisestä. ”Puhtaan ilman toimenpidepaketin myötä Eurooppa suuntaa kohti tulevaisuutta, jossa riittää puhdasta ilmaa kaikille. Uusi ilmanlaatupolitiikka tarkoittaa sitä, että eurooppalaiset elävät pitempään ja terveempinä, harvempi lapsi kärsii astmasta tai hengitysongelmista, harvemmat saavat syövän, kroonisen hengityselinsairauden tai sydän- ja verisuonitaudin ja vähemmän ihmisiä kuolee ilmansaasteiden aiheuttamiin terveysongelmiin.

Tänään hyväksyttyyn pakettiin kuuluu useita osia. Niitä ovat muun muassa seuraavat:

  • Uusi Puhdasta ilmaa Euroopalle -ohjelma, jonka toimenpiteillä varmistetaan jo asetettujen tavoitteiden saavuttaminen lyhyellä aikavälillä ja asetetaan vuoteen 2030 asti ulottuvat uudet ilmanlaadun tavoitteet. Paketti sisältää myös tukitoimenpiteitä, joilla vähennetään ilmansaasteita, ja joissa keskitytään ilmanlaadun parantamiseen kaupungeissa, tutkimuksen ja innovoinnin tukemiseen ja kansainvälisen yhteistyön edistämiseen.

  • Kansallisia päästörajoja koskevaa direktiiviä tarkistetaan niin, että kansallisia päästörajoja tiukennetaan kuuden keskeisimmän epäpuhtauden osalta.

  • Ehdotus uudeksi direktiiviksi, jolla vähennetään keskisuurten polttolaitosten päästöjä. Tällaisia ovat esimerkiksi korttelien tai suurten rakennusten energiantuotantolaitokset ja pienet teollisuuslaitokset.

Verrattuna tilanteeseen, jossa näitä toimenpiteitä ei toteutettaisi, puhtaan ilman toimenpidepaketista arvioidaan saatavan vuoteen 2030 mennessä seuraavat hyödyt:

vältetään 58 000 ennenaikaista kuolemaa,

suojellaan typpisaasteelta 123 000 km2 ekosysteemejä (yli puolet Romanian pinta-alasta)

suojellaan typpisaasteelta 56 000 km2 suojeltuja Natura 2000 -alueita (enemmän kuin koko Kroatian pinta-ala)

suojellaan happamoitumiselta 19 000 km2 metsäekosysteemejä.

Yhteiskunta säästää pelkästään terveyteen liittyvinä hyötyinä 40–140 miljardia euroa ulkoisina kustannuksina ja saa noin 3 miljardin euron edestä suoria hyötyjä, kun työvoiman tuottavuus nousee, terveydenhoitokustannukset alenevat, sadot kasvavat ja rakennusten vauriot vähenevät. Tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantuessa, kun sairauspäiviä on vähemmän, ehdotuksella lisätään myös työllisyyttä noin 100 000:ta uutta työpaikkaa vastaava määrä. Sillä uskotaan olevan nettomääräisesti positiivinen vaikutus talouskasvuun.

Ehdotus perustuu EU:n ilmanlaatupolitiikan kattavan tarkastelun päätelmiin. Siitä järjestettiin laaja kuulemiskierros, jonka tulosten mukaan Euroopan laajuisia toimia tällä alalla kannatetaan laajalti.

Tausta

Monissa EU:n jäsenvaltioissa ei edelleenkään noudateta ilmanlaatua koskevia EU:n normeja eikä Yhdistyneiden kansakuntien Maailman terveysjärjestön ilman pilaantumista koskevia suuntaviivoja.

Vaikka EU:n ilmanlaatupolitiikalla on saatu vähennettyä haitallisten epäpuhtauksien kuten hiukkasten, rikkidioksidin (happosateiden tärkein aiheuttaja), lyijyn, typen oksidien, hiilimonoksidin ja bentseenin pitoisuuksia huomattavasti, ongelmat ovat edelleen suuria. Erityisesti pienhiukkasista ja otsonista aiheutuu yhä merkittäviä terveysriskejä, ja terveyshaitoille asetetut turvarajat ylittyvät jatkuvasti. EU:n ilmanlaatua koskevia normeja ja tavoitteita rikotaan monilla alueilla ja monissa kaupungeissa, mikä näkyy kansanterveyden ongelmina ja terveydenhuollon ja talouden kustannusten nousuna. Ilmansaasteista yhteiskunnalle aiheutuvien terveydenhuoltoon liittyvien ulkoisten kustannusten on kokonaisuudessaan arvioitu olevan 330–940 miljardia euroa vuodessa. Tilanne on erityisen paha kaupunkialueilla, joilla suurin osa eurooppalaisista nykyään asuu.

Tänään hyväksyttyä toimenpidepakettia edelsi perusteellinen ilmanlaatupolitiikan tarkistus, joka aloitettiin vuoden 2011 alussa.

Lisätietoja:

Linkki ehdotusluonnokseen ja tutkimukseen (numerotiedot jäsenvaltioittain, kuten edellä mainitaan):

http://ec.europa.eu/environment/air/clean_air_policy.htm

Ks. myös:

MEMO (kysymyksiä ja vastuksia): MEMO/13/1169

Tiedote:

http://ec.europa.eu/environment/air/index.htm

http://www.eea.europa.eu/themes/air

http://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2013/at_download/file

http://ec.europa.eu/environment/air/review_air_policy.htm

Audiovisuaalista materiaalia (VNR) saa seuraavasta linkistä tvlink.org

WHO:n ilmanlaatua koskevat suuntaviivat:

http://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/outdoorair_aqg/en/index.html

Yhteyshenkilöt:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar