Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 18. detsember 2013

Keskkond: uue meetmepaketiga muudetakse Euroopa õhk puhtamaks

Halb õhukvaliteet on ELis peamine keskkonnast tulenev enneaegsete surmajuhtumite põhjus ning selle tagajärjel sureb rohkem inimesi kui liiklusõnnetustes. Õhusaaste võib põhjustada astmat ja hingamisteede haigusi ning mõjutab seega ka inimeste elukvaliteeti. Olukorra parandamiseks võttis komisjon täna vastu uued õhusaaste vähendamise meetmed. Puhast õhku käsitleva meetmepaketiga ajakohastatakse kehtivaid õigusakte ning vähendatakse täiendavalt tööstusest, liiklusest, elektrijaamadest ja põllumajandusest pärit kahjulikku heidet. Sellega soovitakse vähendada heite mõju inimeste tervisele ja keskkonnale. Õhusaaste põhjustab ka tööpäevade kadu ja suuri tervishoiukulusid, mõjudes eriti rängalt kõige haavatavamatele rühmadele nagu lapsed, eakad ja astmaatikud. Lisaks kahjustab õhusaaste liigse lämmastikureostuse (eutrofeerumine) ja happevihmade kaudu ökosüsteeme. Õhusaastega seotud otsesed kulud ühiskonnale ulatuvad 23 miljardi euroni aastas (sh kahju viljasaagile ja hoonetele). Paketi rakendamise kasu inimeste tervisele on ligikaudu 40 miljardit eurot aastas. See on umbes 12 korda rohkem kui heite vähendamiseks kulutatav summa, mis 2030. aastal ulatub prognoosi järgi 3,4 miljardi euroni aastas.

ELi keskkonnavolinik Janez Potočnik sõnas: „Õhk, mida me täna hingame, on palju puhtam kui viimastel kümnenditel, kuid õhusaaste on endiselt „nähtamatu surmapõhjustaja” ning takistab paljudel inimestel elamast täisväärtuslikku elu. Kavandatud meetmetega vähendatakse õhusaastest põhjustatud enneaegsete surmade arvu poole võrra, suurendatakse haavatavate inimrühmade kaitset ning parandatakse kõigi elukvaliteeti. Meetmetega kaitstakse ka loodust ja tundlikke ökosüsteeme ning toetatakse puhta tehnoloogia arendamist, mis on Euroopa jaoks tähtis majanduskasvu allikas.”

Tervisevolinik Tonio Borg lisas: „Mul on siiralt hea meel puhta õhu meetmepaketi vastuvõtmise üle, mis aitab Euroopal õhu pikas perspektiivis kõigi jaoks puhtamaks muuta. Tänu uuele õhukvaliteedipoliitikale elavad eurooplased kauem ja tervemalt: vähem lapsi kannatab astma ja muude hingamisteede haiguste all, vähenevad vähktõve, krooniliste hingamisteede haiguste ja südame-veresoonkonna haiguste juhud ning õhusaastest tingitud surmajuhtumite arv.”

Täna vastuvõetud pakett koosneb mitmest osast. Nendeks on:

  • uus programm „Puhas õhk Euroopale”, mille meetmetega tagatakse püstitatud eesmärkide saavutamine lühikese aja jooksul ning seatakse uued õhukvaliteedi eesmärgid aastani 2030. Pakett sisaldab ka toetusmeetmeid, millega püütakse parandada õhukvaliteeti linnades, toetatakse teadusuuringuid ja innovatsiooni ning edendatakse rahvusvahelist koostööd;

  • läbivaadatud siseriiklikke ülemmäärasid käsitlev direktiiv, milles sätestatakse kuue peamise saasteaine jaoks rangemad siseriiklikud ülemmäärad, ning

  • ettepanek võtta vastu uus direktiiv keskmise võimsusega põletusseadmetest pärit saaste vähendamiseks. Sellised seadmed on näiteks linnaosi või suuri hooneid energiaga varustavad elektrijaamad ning väikesed tööstuskäitised.

Võrreldes praeguse olukorraga toob puhta õhu poliitikapakett aastaks 2030 hinnanguliselt kaasa järgmised võidud:

hoitakse ära 58 000 enneaegset surma;

kaitstakse 123 000 km² (st rohkem kui pool Rumeenia pindalast) ökosüsteeme lämmastikureostuse eest;

kaitstakse 56 000 km² (st rohkem kui kogu Horvaatia pindala) Natura 2000 alasid lämmastikureostuse eest;

kaitstakse 19 000 km2 metsa ökosüsteeme hapestumise eest.

Ainuüksi tervisele tuleneva kasu arvelt säästetakse ühiskonna jaoks 40–140 miljardit eurot väliskulusid. Lisaks saadakse sellest ligikaudu 3 miljardit eurot otsest kasu tänu suuremale tööviljakusele, väiksematele tervishoiukuludele, suuremale saagikusele ja hoonekahjustuste vähenemisele. Ettepanekuga lisandub ka ligikaudu 100 000 uut töökohta tänu tootlikkuse ja konkurentsivõime suurenemisele, mis tuleneb kaotatud tööpäevade vähenemisest. Hinnanguliselt on sellel positiivne netomõju majanduskasvule.

Ettepanek põhineb ELi kehtiva õhukvaliteedipoliitika põhjaliku läbivaatamise tulemustel. Sellele eelnesid põhjalikud konsultatsioonid, mille käigus leiti laialdast toetust ELi meetmetele selles valdkonnas.

Taust

Paljudes ELi liikmesriikides ei täideta ikka veel ELis kokkulepitud õhukvaliteedi standardeid ning üldiselt ei järgita ÜRO Maailma Terviseorganisatsiooni õhusaaste suuniseid.

Kuigi ELi õhukvaliteedipoliitikaga on märkimisväärselt vähendatud selliste kahjulike saasteainete kontsentratsiooni nagu tahked osakesed, vääveldioksiid (happevihma peamine põhjus), plii, lämmastikoksiidid, süsinikmonooksiid ja benseen, on probleemid endiselt suured. Tahked peenosakesed ja eelkõige osoon kujutavad endast endiselt tõsist terviseriski ning tervisele ohutuid piirnorme ületatakse pidevalt. Paljudes piirkondades ja linnades ei järgita ELi õhukvaliteedi standardeid ja sihttasemeid, mille tõttu kannatab inimeste tervis ning suurenevad tervishoiu- ja majanduskulud. Hinnanguliselt lähevad õhusaastest tulenevate tervisehäiretega seotud väliskulud ühiskonnale kokku maksma 330–940 miljardit eurot aastas. Olukord on eriti tõsine linnapiirkondades, kus tänapäeval elab suurem osa eurooplasi.

Täna vastuvõetud paketiga lõpetati 2011. aasta alguses alanud õhukvaliteedipoliitika põhjalik läbivaatamine.

Lisateavet saab aadressil:

Ettepaneku eelnõu ja uuringu (eespool nimetatud andmed liikmesriikide kohta) link:

http://ec.europa.eu/environment/air/clean_air_policy.htm

Vt ka:

Q&A MEMO: MEMO/13/1169

Teabeleht:

http://ec.europa.eu/environment/air/index.htm

http://www.eea.europa.eu/themes/air

http://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2013/at_download/file

http://ec.europa.eu/environment/air/review_air_policy.htm

Audiovisuaalne materjal (videouudised) kättesaadav aadressil tvlink.org

Maailma Terviseorganisatsiooni õhukvaliteedi suunised:

http://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/outdoorair_aqg/en/index.html

Kontaktisikud:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar