Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 18. december 2013

Miljø: Ny politik giver frisk luft til Europa

Dårlig luftkvalitet koster flere menneskeliv end trafikulykker og er den væsentligste miljømæssige årsag til tidlige dødsfald i EU. Den har også konsekvenser for livskvaliteten i form af astma eller luftvejsproblemer. Kommissionens udspil, som blev vedtaget i dag, er en række initiativer, der skal mindske luftforureningen. Politikpakken for renere luft opdaterer den gældende lovgivning og reducerer derudover de skadelige emissioner fra industri, trafik, kraftværker og landbrug, så deres konsekvenser for sundhed og miljø mindskes. Luftforureningen betyder også flere sygedage og større udgifter til sundhedsvæsenet, og udsatte grupper som børn, astmatikere og ældre rammes hårdest. Den beskadiger også økosystemer gennem overdreven nitrogenforurening (eutrofiering) og syreregn. De direkte udgifter for samfundet ved luftforurening, herunder skader på afgrøder og bygninger, er omkring 23 milliarder euro om året. Sundhedsgevinsterne ved at gennemføre pakken beløber sig til ca. 40 milliarder euro om året, hvilket er 12 gange så højt som udgifterne til at reducere forureningen, som ventes at nå 3,4 milliarder euro årligt i 2030.

EU's miljøkommissær, Janez Potočnik, udtaler: "Den luft, vi nu indånder, er meget renere end i de seneste årtier. Men luftforureningen er stadig en "usynlig dræber", og den forhindrer mange i at leve et aktivt liv. Vores initiativer vil halvere antallet af for tidlige dødsfald, der skyldes luftforurening, øge beskyttelsen af de udsatte grupper, der har det største behov for det, og øge alle menneskers livskvalitet. Det er også godt for naturen og sårbare økosystemer, og det vil styrke den rene teknologi – som er en vigtig vækstindustri for Europa."

Sundhedskommissær Tonio Borg tilføjer: "Jeg er meget glad for, at pakken for ren luft er vedtaget. Dermed kommer Europa på rette spor, så vi alle kan få ren luft på sigt. Med den nye politik vil europæerne leve sundere og længere. Færre børn vil få astma og andre luftvejsproblemer. Færre vil få kræft, kroniske luftvejssygdomme eller hjerte-kar-sygdomme, og endelig vil der være færre, der dør som følge af luftforureningen."

Pakken, der blev vedtaget i dag, har en række elementer. Der er bl.a. tale om:

  • Et nyt program, Ren luft i Europa, med initiativer, som sikrer, at de eksisterende mål nås på kort sigt, og nye målsætninger for luftkvaliteten frem til 2030. Pakken indeholder også støtteinitiativer, der hjælper med at reducere luftforureningen, med fokus på at forbedre luftkvaliteten i byerne, støtte til forskning og innovation og fremme af det internationale samarbejde.

  • Et revideret direktiv om nationale emissionslofter med lavere nationale emissionslofter for de seks værste luftforurenende stoffer.

  • Et forslag til et nyt direktiv om mindre forurening fra mellemstore fyringsanlæg, f.eks. kraftværker for husblokke eller større bygninger og små industrianlæg.

Frem til 2030 vil de forandringer, som politikken for ren luft medfører, betyde:

at vi undgår 58 000 for tidlige dødsfald

at vi redder 123 000 km2 økosystemer (et område på størrelse med Grækenland) fra nitrogenforurening

at vi redder 56 000 km2 (mere end hele Kroatien) fredede Natura 2000-områder fra nitrogenforurening

at vi redder 19 000 km2 skovøkosystemer fra forsuring.

Sundhedsgevinsterne for samfundet bliver i størrelsesordenen 40-140 milliarder euro i eksterne udgifter og omkring 3 milliarder euro i direkte besparelser på grund af en mere produktiv arbejdsstyrke, lavere sundhedsudgifter, et større høstudbytte og færre skader på bygninger. Forslaget vil også betyde en gevinst svarende til 100 000 nye arbejdspladser på grund af øget produktivitet og konkurrencedygtighed takket være færre sygedage. Samlet set ventes det at være til fordel for den økonomiske vækst.

Forslaget er baseret på konklusionerne fra en omfattende undersøgelse af EU's nuværende politik for luftforurening. Det kommer efter vidtrækkende høringer, som afslørede bred opbakning til EU-initiativer på området.

Baggrund

Mange EU-lande lever stadig ikke op til de aftalte EU-standarder for luftkvaliteten, og Verdenssundhedsorganisationens retningslinjer for luftforurening overholdes i al almindelighed ikke.

Selv om EU's politik har betydet væsentlig lavere koncentrationer af skadelige forurenende stoffer, bl.a. partikler, svovldioxid (hovedårsagen til syreregn), bly, kvælstofilte, kulilte og benzen, er der stadig store problemer. Små partikler og ozon giver fortsat alvorlige sundhedsrisici, og de sikre sundhedsgrænser overskrides regelmæssigt. EU's mål og standarder for luftkvalitet overskrides i mange regioner og byer, og folkesundheden lider under det. Blandt resultaterne er stigende udgifter til sundhedspleje, hvilket skader økonomien. De samlede eksterne samfundsudgifter til sundhedspleje som følge af luftforurening vurderes til at udgøre 330-940 milliarder euro om året. Situationen er særlig alvorlig i byområderne, hvor de fleste europæere nu bor.

Den pakke, der nu er vedtaget, er højdepunktet i en væsentlig revision af luftpolitikken, der startede i begyndelsen af 2011.

Læs mere:

Link til forslaget og undersøgelsen (med tallene for EU-landene som nævnt ovenfor):

http://ec.europa.eu/environment/air/clean_air_policy.htm

Se også:

Q&A-MEMO: MEMO/13/1169

Faktablad

http://ec.europa.eu/environment/air/index.htm

http://www.eea.europa.eu/themes/air

http://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2013/at_download/file

http://ec.europa.eu/environment/air/review_air_policy.htm

Audio-visuelle materialer: tvlink.org

Verdenssundhedsorganisationens kvalitetsretningslinjer:

http://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/outdoorair_aqg/en/index.html

Kontaktpersoner:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar