Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 18. prosince 2013

Životní prostředí: EU představila nová opatření na ozdravení vzduchu v Evropě

Špatná kvalita ovzduší si ročně vyžádá více obětí než silniční dopravní nehody a představuje tak hlavní příčinu předčasných úmrtí v EU způsobených špatným stavem životního prostředí. Ovlivňuje také kvalitu života lidí, protože způsobuje např. astma nebo dýchací potíže. Komise proto dnes přijala nová opatření ke snížení znečištění ovzduší. Tento balíček aktualizuje stávající právní předpisy a dále snižuje škodlivé emise z průmyslových provozů, dopravy, energetiky a zemědělství s cílem zmenšit jejich dopad na lidské zdraví a životní prostředí. Znečištění ovzduší je rovněž příčinou nemocenských dovolených a vysokých nákladů na zdravotní péči – nejvíce postiženy jsou děti, astmatici a starší osoby. Poškozuje také ekosystémy v důsledku nadbytečného znečištění dusíkem (eutrofizace) a kyselých dešťů. Přímé náklady pro společnost, včetně škod na úrodě a budovách, dosahují ročně okolo 23 miliard eur. Přínosy pro lidské zdraví z provádění tohoto balíčku představují přibližně 40 miliard eur ročně, což je téměř 12krát více než náklady na snížení znečištění, které v roce 2030 pravděpodobně dosáhnou 3,4 miliardy eur ročně.

Komisař pro životní prostředí Janez Potočnik k tomu uvedl: „Vzduch, který dnes dýcháme, je mnohem čistší než v předcházejících desetiletích. Znečištění ovzduší je však stále „neviditelným zabijákem“, který brání mnoha lidem vést plnohodnotný, aktivní život. Navrhovaná opatření sníží o polovinu počet předčasných úmrtí v důsledku znečištění ovzduší, zvýší ochranu zranitelných skupin obyvatel, které ji potřebují nejvíce, a zlepší kvalitu života pro všechny. Prospěch z nich bude mít rovněž příroda a křehké ekosystémy. V neposlední řadě se tím podpoří odvětví čistých technologií, které představuje významné odvětví podporující hospodářský růst v EU.“

Komisař pro oblast zdraví Tonio Borg dodal: „Vřele vítám přijetí tohoto balíčku opatření, který v dlouhodobém horizontu umožní všem obyvatelům Evropy dýchat čistý vzduch. Nová politika v oblasti kvality ovzduší umožní Evropanům žít zdravější a delší život. Astma či jiné dýchací potíže se budou objevovat u menšího počtu dětí, rakovinou, chronickým onemocněním dýchacího ústrojí nebo kardiovaskulárním onemocněním bude trpět méně lidí a také méně lidí bude kvůli znečištění ovzduší umírat.“

Dnes přijatý balíček se skládá z několika položek, mezi něž patří:

  • Nový program Čisté ovzduší pro Evropu, který má zajistit plnění stávajících cílů v krátkodobém horizontu a který obsahuje nové cíle pro kvalitu ovzduší na období do roku 2030. Balíček také zahrnuje podpůrná opatření, jež mají pomoci snížit znečištění ovzduší, soustředit se na zlepšení kvality ovzduší ve městech, podporovat výzkum a inovace a propagovat mezinárodní spolupráci.

  • Revidovaná směrnice o národních emisních stropech s přísnějšími národními emisními stropy pro šest hlavních znečišťujících látek.

  • Návrh nové směrnice na snížení znečištění ze středních spalovacích zařízení, jako jsou zařízení na výrobu energie pro bloky budov nebo velké budovy a maloprůmyslová zařízení.

Odhaduje se, že do roku 2030 pomůže tento balíček:

zabránit 58 000 předčasných úmrtí,

ochránit 123 000 km² ekosystémů (více než polovina rozlohy Rumunska) před znečištěním dusíkem,

ochránit 56 000 km² chráněných oblastí Natura 2000 (více než celé území Chorvatska) před znečištěním dusíkem,

ochránit 19 000 km2 lesních ekosystémů před acidifikací.

Jen samotné zlepšení zdraví lidí ušetří společnosti 40 až 140 miliard eur vnějších nákladů a přinese přibližně 3 miliardy eur přímých výhod v důsledku vyšší produktivity pracovních sil, nižších nákladů na zdravotní péči, vyšších výnosů sklizní a menších škod na budovách. Návrh také přidá ekvivalent přibližně 100 000 dodatečných pracovních míst v důsledku zvýšené produktivity a konkurenceschopnosti, protože lidé nebudou muset být tak často na nemocenské. Odhaduje se, že to bude mít pozitivní čistý dopad na hospodářský růst.

Návrh vychází ze závěrů komplexního přezkumu stávajících právních předpisů EU v oblasti znečištění ovzduší. Předcházely mu rozsáhlé konzultace, které zjistily širokou podporu opatření na úrovni celé EU v této oblasti.

Souvislosti

Mnoha členským státům EU se stále nedaří dosáhnout dohodnutých norem EU pro kvalitu ovzduší a pokyny Světové zdravotnické organizace OSN v oblasti znečištění ovzduší nejsou obvykle plněny.

I když politika EU v oblasti kvality ovzduší přinesla výrazné snížení koncentrací škodlivých znečišťujících látek, jako jsou částice, oxid siřičitý (hlavní příčina kyselých dešťů), olovo, oxidy dusíku, oxid uhelnatý a benzen, značné problémy přetrvávají. Významná zdravotní rizika představují i nadále zejména jemné částice a ozon, jejichž bezpečné limity pro zdraví jsou pravidelně překračovány. Normy a cíle EU pro kvalitu ovzduší jsou v mnoha regionech a městech porušovány, čímž trpí veřejné zdraví kvůli rostoucím nákladům na zdravotní péči i pro ekonomiku. Celkové externí náklady pro společnost, které souvisejí s vlivem znečištění ovzduší na zdraví lidí, se odhadují v řádu 330 až 940 miliard eur ročně. Obzvláště vážná je situace v městských oblastech, které jsou nyní domovem většiny Evropanů.

Dnes přijatý balíček je vyvrcholením rozsáhlého přezkumu politiky v oblasti znečištění ovzduší, který byl zahájen počátkem roku 2011.

Další informace:

Odkaz na návrh a studii (údaje pro členské státy, jak je uvedeno výše):

http://ec.europa.eu/environment/air/clean_air_policy.htm

Viz také:

Q&A MEMO: MEMO/13/1169

Technické podklady

http://ec.europa.eu/environment/air/index.htm

http://www.eea.europa.eu/themes/air

http://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2013/at_download/file

http://ec.europa.eu/environment/air/review_air_policy.htm

Informační videozáznam naleznete na adrese tvlink.org

Pokyny WHO týkající se kvality ovzduší:

http://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/outdoorair_aqg/en/index.html

Kontaktní osoby:

Joe Hennon (+32 22953593)

Frédéric Vincent (+32 22987166)

Aikaterini Apostola (+32 22987624)


Side Bar