Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 18 december 2013

Livsmedel: Kommissionen lägger fram förslag om nya livsmedel samt om kloning av djur

EU-kommissionen har i dag antagit tre lagförslag om nya livsmedel samt om kloning av djur, vilket kommer att skapa rättssäkerhet på detta område. Två av förslagen innebär ett förbud mot kloning av husdjur1 i EU och mot import av sådana kloner. Saluföring av livsmedel framställda från klonade djur kommer också att förbjudas. Lagförslagen behandlar frågor som rör djurs välbefinnande och andra etiska problem i samband med kloning. Genom lagförslaget om nya livsmedel revideras den befintliga förordningen om nya livsmedel. Syftet är att förbättra tillgången till nya och innovativa livsmedel på EU-marknaden, samtidigt som man bibehåller en hög konsumentskyddsnivå.

– Det initiativ om kloning av djur som läggs fram i dag tar på ett realistiskt och genomförbart sätt hänsyn till såväl djurskyddsaspekter som konsumenternas inställning till livsmedel framställda från klonade djur, säger Tonio Borg, EU-kommissionär med ansvar för hälso- och konsumentfrågor. Ändringarna inom området för nya livsmedel kommer att skapa ett ännu effektivare system. Detta kommer att ge EU:s konsumenter tillgång till ett brett urval av livsmedel och skapa gynnsamma förhållanden för EU:s livsmedelsindustri.

Viktiga uppgifter om kloning

Ingen kloning av djur för animalieproduktion kommer att genomföras inom EU och inga sådana kloner kommer heller att importeras så länge det finns betänkligheter när det gäller djurens välbefinnande.

I det första förslaget till direktiv införs ett tillfälligt förbud mot kloning av husdjur samt utsläppande av levande djurkloner och embryokloner på marknaden. I det andra förslaget till direktiv säkras att livsmedel såsom kött och mjölk från djurkloner inte släpps ut på EU-marknaden.

Kloning kommer dock inte att vara förbjudet för andra ändamål, t.ex. forskning, bevarande av sällsynta raser eller utrotningshotade arter eller användning av djur för framställning av läkemedel och medicintekniska produkter, när användningen av denna teknik är motiverad.

Viktiga uppgifter om nya livsmedel

Enligt förslaget till förordning kommer förfarandena för godkännande av nya livsmedel att bli enklare, tydligare och effektivare. Bestämmelserna kommer att centraliseras på EU-nivå, vilket gör att säkra och innovativa livsmedel snabbare kan komma ut på EU-marknaden.

Med nya livsmedel avses i allmänhet livsmedel som inte konsumerades i någon betydande omfattning i EU före maj 1997, dvs. innan den nuvarande förordningen trädde i kraft, och i synnerhet livsmedel som framställs med hjälp av nya metoder och ny teknik, t.ex. nanomaterial.

Särskilda bestämmelser har också införts för livsmedel som inte har saluförts inom EU men som tidigare under längre tid har använts på ett säkert sätt i länder utanför EU. Detta skapar ett mer balanserat system och gynnsamma handelsförhållanden.

Skydd av innovation ingår också i lagförslaget. Det nya systemet innebär att ett livsmedelsföretag som lämnar in en ansökan med stöd av nya vetenskapliga rön får saluföra livsmedlet under fem år innan det får framställas av andra.

Nästa steg

Andra EU-institutioner, bland annat Europaparlamentet och rådet, kommer att behandla kommissionens lagförslag och kommer i sinom tid att anta sina respektive ståndpunkter. Lagförslagen kommer förmodligen att träda i kraft tidigast 2016.

Bakgrund

Kloning av djur är en relativt ny teknik för reproduktion av djur. Kloning innebär inte någon genmodifiering. En klon är inte en genetiskt modifierad organism. Kloning förbättrar inte djurens produktivitet. För uppfödare kan kloning dock vara ett sätt att öka mängden avelsmaterial (sperma eller embryon) från ett särskilt värdefullt djur.

Kloning används i dag inte för livsmedelsproduktion. Saluföring av livsmedel framställda från kloner i EU skulle i dagens läge kräva ett godkännande innan de släpps ut på marknaden, enligt förordningen om nya livsmedel, baserat på en vetenskaplig bedömning av livsmedelssäkerheten av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa). Hittills har inga europeiska eller utländska livsmedelsföretagare ansökt om godkännande för att få sälja livsmedel framställda från klonade djur.

Efsa genomförde 2008 en vetenskaplig riskbedömning om kloning och drog slutsatsen att det inte finns något som tyder på att det skulle finnas skillnader i fråga om livsmedelssäkerhet när det gäller kött och mjölk från djurkloner och deras avkommor jämfört med konventionellt avlade djur. Slutsatsen i Efsas yttrande har bekräftats 2009, 2010 och 2012.

Forskare använder kloning i samband med vissa undersökningar. Avelsmaterial (sperma och embryon) och livsmedel (kött och mjölk) från dessa kloner släpps inte ut på marknaden.

Läs mer

Kloning och nya livsmedel: http://ec.europa.eu/food/food/biotechnology/novelfood/initiatives_en.htm

Efsa: http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/cloning.htm

Eurobarometerundersökning: http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_238_en.pdf

http://ec.europa.eu/food/food/resources/docs/eurobarometer_cloning_sum_en.pdf

MEMO/13/1170

Följ oss på Twitter:

@EU_Consumer eller @EU_Health

Kontaktpersoner:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

1 :

Nötkreatur, svin, får, getter och hästdjur.


Side Bar